Vol. 20/2017

 

 

STUDIA TEMATYCZNE/THEMATIC SECTION

 

Tania Pagotto (Ca’ Foscari University of Venice, Italy)

The “living together” argument in the European Court of Human Rights case-law.

Argument odwołujący się do życia razem (living together) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (streszczenie)

 

Fabienne Bretscher (University of Zurich, Switzerland)

Between Law and Politics: Muslim Religious Practices in Swiss Public Schools

Pomiędzy prawem a polityką: muzułmańskie praktyki religijne w szwajcarskich szkołach publicznych (streszczenie)

 

Mihai Murariu (University of Münster, Germany)

“We are Fortress Europe!” Nativism and Religion in the Ideology of Pegida in the Context of the European Crisis

“Jesteśmy fortecą Europy!” Natywizm i religia w ideologii Pegidy w kontekście europejskiego kryzysu (streszczenie)

 

Chara Karagiannopoulou (Panteion University of Social and Political Studies, Greece)

Unveiling the “veil debate” in the Greek press

Analiza debaty dotyczącej (muzułmańskiej) praktyki zakrywania głowy w greckiej prasie (streszczenie)

 

Niki Papageorgiou (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)

The Left and the Church in Greece: The ambiguity of political and religious domain relationships.

Lewica i Kościół w Grecji: ambiwalentny kształt relacji pomiędzy sferą polityki i sferą religii (streszczenie)

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Michał Hucał (ChAT, Warszawa)

Skutki zmian unijnego prawa ochrony danych osobowych dla związków wyznaniowych

Effects of changes in the EU data protection law for religious associations(summary) 

 

Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu

The marks of a religious state – attention on the canvas of the achievements of contemporary constitutionalism (summary)

 

Marek Strzała (UJ, Kraków)

Orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego

Acting on the behalf of legal entities of the Catholic Church in the light of the Austrian Supreme Court's judgements (summary)

 

Isabella Bolgiani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Włochy)

Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni

Catholic Church and “bilateral practice” on a local level in Italy (summary)

Kościół Katolicki i rozszerzanie “praktyki układowej” na poziomie lokalnym we Włoszech (streszczenie)  

 

Michał Ożóg (UJ, Kraków)

Noszenie chusty islamskiej w miejscu pracy a prawa i wolności innych podmiotów prawa. Rozważania na kanwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawach: Samira Achbita przeciwko G4S Secure Solutions (C 157/15) oraz Asma Bougnaoui przeciwko firmie Micropole (C-188/15)

Wearing an Islamic headscarf in the workplace vs. rights and freedoms of other entities. Discussion regarding the EU Court of Justice’s rulings in the Samira Achbita vs. G4S Secure Solutions case (C‑157/15) and the Asma Bougnaoui vs. Micropole case (C‑188/15) (summary)  

 

Konrad Dyda (KUL, Lublin)

Konstytucyjna zasada oddzielenia państwa od kościoła w działalności Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie wobec Kościoła Katolickiego

The constitutional principle of separation of church and state in the operation of the Department of Religious Affairs in the Voivodeship office in Krosno against the Catholic Church (summary)

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Artur Mezglewski (UO, Opole)

Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej

A legal opinion on the information and rectification rights of members of religious communities in reference to personal data processed as part of their statutory activity (summary)

 

Piotr Stanisz (KUL, Lublin), Daria Bębeniec (UMCS, Lublin)

Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji art. 17 TFUE przez Komisję Europejską

Origin and Content of the Guidelines on the Implementation of Article 17(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union by the European Commission (summary)

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302 (Piotr Stanisz, KUL)

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra – Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r. (Tadeusz Stanisławski, UZ)

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. (Konrad Dyda, KUL) 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies”, Lozanna (Szwajcaria), 4-7 lipca 2017 (Michał Zawiślak, KUL)

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca – Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r. (Michał Ożóg, UJ)

 

Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne, Kraków, 9 października 2017 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki, UJ)

 

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki, UJ)