Full version

Vol. 4/2002


ARTYKUŁY/ARTICLES

Henryk Misztal (KUL, Lublin)
Wolność uniwersytetu i na uniwersytecie katolickim p. 3-30
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Proces likwidacji niższych seminariów duchownych w latach 1959-1963 p. 31-57
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Prawnokarna ochrona wolności religijnej w Polsce w latach 1932-1997 p. 59-72
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Wolność religijna w latynoamerykańskim systemie ochrony praw człowieka p. 73-90
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL, Lublin)
Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykościelnej polityki władz komunistycznych w okresie Polski Ludowej - zarys problemu p. 91-108
Full_Text.pdf
Beata Ratajczak (KUL, Lublin)
Możliwości sprawowania opieki duszpasterskiej w zakładach leczniczych w okresie Polski Ludowej p. 109-120
Full_Text.pdf
Mirosław Sitarz, Piotr Wiśniewski (KUL, Lublin)
Wybór Biskupa Rzymu p. 121-140
Full_Text.pdf
Jacek Łapiński (Lublin)
Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierząt p. 141-162
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązującego prawa p. 163-177
Full_Text.pdf
Anna Turek, Jan Turek (Strasburg - Lublin)
Potrzebne zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego p. 179-190
Piotr Kasprzyk, Michał Wasiak (KUL, Lublin)
Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego p. 191-204
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek (KUL, Lublin)
Ustawowy ustrój majątkowy małżonków (rys historyczny - stan de lege lata - postulaty de lege ferenda) p. 205-218
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Ewolucja treści praw człowieka p. 219-241
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Paweł A. Leszczyński, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe "Semper", ss. 99 (Krzysztof Warchałowski, UKSW) p. 243-250
Full_Text.pdf

Krzysztof Warchałowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Lublin 1998 (Tadeusz Stanisławski, KUL) p. 251-253
Full_Text.pdf
 
G. Sanciñena Asurmendi, El reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas, Madrid 1999, pp. 207 (Wiesław Bar, KUL) p. 254-258
Full_Text.pdf
 
R. Navarro-Valls, R. Palomino, Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica, Barcelona (2000), pp. 380 (Wiesław Bar, KUL) p. 259-263
Full_Text.pdf
 
Piotr Kasprzyk, Zenon Baranowski, Parafialna rada do spraw ekonomicznych, Sandomierz 2001, ss. 136 (Grzegorz Jędrejek, KUL) p. 264-266
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 267-268
Full_Text.pdf