Full version

Vol. 9/2006


ARTYKUŁY/ARTICLES

Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Udział kościołów i innych związków wyznaniowych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce  p. 5-26
Full_Text.pdf
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Proces normowania stosunków pomiędzy państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r. (ujęcie historyczne)  p. 27-50
Full_Text.pdf
Joanna Łopatowska-Rynkowska (Bruksela)
Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich  p. 51-74
Full_Text.pdf
Paweł Borecki (UW, Warszawa)
Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne  p. 75-99
Full_Text.pdf
Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Interpretacja przepisów wyznaniowych w konstytucji  p. 101-132
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Regulacja stanu prawnego nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osób trzecich  p. 133-153
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Lublin)
Obowiązki duchownego w procedurze zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi  p. 155-179
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
O prawie spadkowym w krajach islamskich  p. 181-196
Full_Text.pdf
Arkadiusz Januchowski (Poznań)
Uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych  p. 197-208
Full_Text.pdf
Marek Bielecki (KUL, Tomaszów Lubelski)
Wolność religijna na tle innych praw i wolności przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce  p. 209-225
Full_Text.pdf
Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)
Podmioty prawa do wolności myśli, sumienia i religii w normach prawa międzynarodowego i wspólnotowego  p. 227-244
Full_Text.pdf
Konrad Walczuk (Warszawa)
Rządowa administracja wyznaniowa w Polsce  p. 245-266
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Krzysztof Wojtyczek, Prawa człowieka, w: Prawo francuskie, red. A. Machowska, K. Wojtyczek, t. 2, Zakamycze 2005, s. 25-76 (Henryk Misztal, KUL) p. 267-269
Full_Text.pdf
    
Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero, Milano 2004, ss. 724 (Henryk Misztal, KUL) p. 269-274
Full_Text.pdf
    
Javier Larena Beldarrain, La libertad religiosa y su protección en el derecho español, ed. Dykinson, Madrid 2003, ss. 227 (Wiesław Bar, KUL) p. 274-280
Full_Text.pdf
 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Konferencja naukowa ,.Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 lat", Warszawa, 16 stycznia 2006 r. (Anna Tunia, KUL) p. 281-288
Full_Text.pdf
    
Ogólnopolskie Sympozjum "Funkcje publiczne związków wyznaniowych" połączone z III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.) (Lidia Fiejdasz, KUL) p. 289-298
Full_Text.pdf
    
Uchwała III Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego podjęta w dniu 17 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym p. 298
    
Noty o autorach p. 299
Full_Text.pdf