STYPENDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-43/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu

przyznawania stypendiów doktoranckich

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Traci moc Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 8 lipca 2016 r. (ROP-0101-83/16).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

Doktorant oraz kandydat na studia doktoranckie, ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 15 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

infKonto.pdf Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

infKonto.pdf Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na I roku studiów w roku akademickim 2017/2018

 

infKonto.pdf Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na II roku i kolejnych latach studiów w roku akademickim 2017/2018

 

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-106/16

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 7 września 2016 r.

 

w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich

 

na rok akademicki 2016/2017

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL, w związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następującą liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych Wydziałów na rok akademicki 2016/2017:

 

1). Wydział Teologii - 2;

 

2). Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 2;

 

3). Wydział Filozofii - 1;

 

4). Wydział Nauk Humanistycznych - 4;

 

5). Wydział Nauk Społecznych - 3.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


z upoważnienia Rektora KUL:

dr hab. Paweł Smoleń,  prof. KUL

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-36/17

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 19 maja 2017 r.

 

w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich

 

na rok akademicki 2017/2018

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL, w związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następującą liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych Wydziałów na rok akademicki 2017/2018 dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają kształcenie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018:

 

1). Wydział Teologii - 25;

 

2). Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 15;

 

3). Wydział Filozofii - 7;

 

4). Wydział Nauk Humanistycznych - 19;

 

5). Wydział Nauk Społecznych - 34.

 

§ 2

 

Określa się następującą liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych Wydziałów na rok akademicki 2017/2018 dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018:

 

1). Wydział Teologii - 2;

 

2). Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 2;

 

3). Wydział Filozofii - 1;

 

4). Wydział Nauk Humanistycznych - 4;

 

5). Wydział Nauk Społecznych - 3.

 

§ 3

 

Rektor może przyznać dodatkowe stypendium doktoranckie w przypadku kiedy wystąpią przesłanki jego przyznania wynikające z odrębnych umów zawartych przez Uniwersytet.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 14:37 - Małgorzata Stróżyńska