ZARZĄDZENIE ROP-0101-90/17

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 17 października  2017 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora KUL z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

(Monitor KUL poz.262)

 

Zarządzenie ROP-0101-90/17 Rektora KUL z dnia 17 października 2017 r._

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-88/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 9 października 2017 r.

 

w sprawie określenia wysokości oraz trybu wypłacania stypendiów doktoranckich

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1470,00 zł miesięcznie.


§ 2

1. Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji Rektora Uczestnikowi stacjonarnych  studiów doktoranckich.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry przez okres 12 miesięcy, począwszy od października roku akademickiego, na który zostało przyznane.


§ 3

Doktorantowi, który utracił status uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich stypendium doktoranckie nie przysługuje, a jego wypłata zostaje wstrzymana.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-81/17
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1


W Regulaminie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na KUL wprowadzonym zarządzeniem Rektora KUL z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-73/17, Monitor KUL poz. 403) w § 6 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
W przypadku niewypełnienia wymogu określonego w art. 195a ust. 2 ustawy z powodu braku osób uprawnionych do otrzymania stypendium w ramach poszczególnych dyscyplin na danym wydziale, Rektor przyznaje stypendia w ramach wydziału bez podziału na dyscypliny do wypełnienia minimalnej liczby stypendiów w ramach wydziału wynikającej z art. 195a ust. 2 ustawy.


§ 2


Zarządza się publikację tekstu jednolitego Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-43/17

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 12 czerwca 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu

przyznawania stypendiów doktoranckich

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Traci moc Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL z dnia 8 lipca 2016 r. (ROP-0101-83/16).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

Doktorant oraz kandydat na studia doktoranckie, ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 15 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

infKonto.pdf Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

infKonto.pdf Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na I roku studiów w roku akademickim 2017/2018

 

infKonto.pdf Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na II roku i kolejnych latach studiów w roku akademickim 2017/2018

 

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

 

 

  

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-36/17

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 19 maja 2017 r.

 

w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich

 

na rok akademicki 2017/2018

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL, w związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następującą liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych Wydziałów na rok akademicki 2017/2018 dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczynają kształcenie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018:

 

1). Wydział Teologii - 25;

 

2). Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 15;

 

3). Wydział Filozofii - 7;

 

4). Wydział Nauk Humanistycznych - 19;

 

5). Wydział Nauk Społecznych - 34.

 

§ 2

 

Określa się następującą liczbę stypendiów doktoranckich dla poszczególnych Wydziałów na rok akademicki 2017/2018 dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018:

 

1). Wydział Teologii - 2;

 

2). Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 2;

 

3). Wydział Filozofii - 1;

 

4). Wydział Nauk Humanistycznych - 4;

 

5). Wydział Nauk Społecznych - 3.

 

§ 3

 

Rektor może przyznać dodatkowe stypendium doktoranckie w przypadku kiedy wystąpią przesłanki jego przyznania wynikające z odrębnych umów zawartych przez Uniwersytet.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017, godz. 13:11 - Aleksandra Wójcik