Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2018 r. - nabór do 31 marca br.

informacje szczegółowe

Uprzejmie przypominamy, że jak corocznie, od 2 stycznia można składać wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski składa się przez  system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), do dnia 31 marca.

 

Do 31 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. 

Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat

 

Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która:
 
nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.
 
Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:
  • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;
  • udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;
  • inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.
Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018, godz. 09:43 - Barbara Lendzion-Tokarska