Dział Studenckich Spraw Socjalnych przypomina, że zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL 29 lutego 2016 r. upływa termin na złożenie wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr letni w roku akademickim 2015/2016. Wnioski o powyższe stypendium mogą złożyć studenci kierunków studiów, na których odbywała się lub odbywa dodatkowa rekrutacja na semestr letni oraz studenci przyjęci na studia po 31 stycznia. Dotyczy to studentów następujących kierunków studiów:

  1. dziennikarstwo i komunikacja  społeczna (studia stacjonarne I stopnia)
  2. pedagogika (studia stacjonarne I stopnia)
  3. architektura krajobrazu (studia stacjonarne II stopnia)
  4. gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne II stopnia)
  5. matematyka (studia stacjonarne II stopnia)
  6. inżynieria środowiska (studia stacjonarne II stopnia) WZPiNoSwSW

Studenci przyjęci na studia po 31 stycznia 2016 r. składają wnioski o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych również w terminie do 29 lutego 2016 r. Pozostali studenci oraz doktoranci, zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem wnioski o stypendium socjalne (w tym również o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub na stancji) lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą składać od 1 do 5 marca 2016 r.

 

 

WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ MOŻNA SKŁADAĆ W DZIALE STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 10:56 - Izabela Mazur