UWAGA!

OD 02.07.2014 R.

 

OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

NA ROK AKADEMICKI  2014/2015.

 

WNIOSKI Z ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 SĄ NIEAKTUALNE.

 

PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH
OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 

W DNIU 11 LIPCA 2014 R. SEJM ZMIENIŁ USTAWĘ  PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. KOLEJNYM ETAPEM NOWELIZACJI ZAJMIE SIĘ SENAT.

 

ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE JUŻ OD NOWEGO

 

ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY ŚLEDZIĆ OGŁOSZENIA NA STRONIE DZIAŁU STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH

 NA KTÓREJ NA BIEŻĄCO BĘDĄ UZUPEŁNIANE INFORMACJE NA TEN TEMAT.

  

 

Termin złożenia wniosku

 

 

Studenci i doktoranci, ubiegający się jednocześnie o miejsce w domu studenckim oraz stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, składają tylko jeden wniosek o pomoc materialną w terminie do:

 

31 sierpnia br.

 

infKonto.pdfwniosek o przyznanie pomocy materialnej zał. nr 1 do zarządzenia

Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie do:

 

 

15 września br.

 

 

za wyjątkiem osób przyjętych na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

28 lutego - studenci przyjęci na studiaI i II stopnia

od semestru letniego

         roku akad. 2014/15

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

 

 

w roku akademickim 2013/2014 - nie więcej niż 850 zł (netto)
w roku akademickim 2014/2015 dochód może ulec zmianie

Wymagane dokumenty

 

 

infKonto.pdfSposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta zał. nr 10 do zarządzenia


UWAGA:

 

  Od 1 stycznia 2012 r. zmianie uległy zasady dotyczące ustalania wysokości dochodu studenta/doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne. Nowym, obowiązkowym typem zaświadczenia jest między innymi:

  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta lub doktoranta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.

 

Wyżej wymienione zaświadczenie nie dotyczy osób, których jedynym źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego.

 

infKonto.pdf Informacja

o pomocy materialnej_

na rok akademicki 2014/2015

Wypłata

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

w § 12 infKonto.pdf   Regulamin

Sposób wypłaty

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Stypendium

w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa.

 

Student (doktorant), ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 

 Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie
oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta (doktoranta)

w domu studenckim lub

w obiekcie innym niż dom studencki.

Dotyczy tylko studentów (doktorantów) studiów stacjonarnych

jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

 

Student (doktorant) studiów stacjonarnych otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:

  1. ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
  2. na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.

 

 

     Studentowi (odpowiednio doktorantowi), który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia: 

            a) stypendium socjalne,
            b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
            c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
            d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
            e) zapomoga,

chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie studiów KUL.

 

     Student (odpowiednio doktorant) studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyłącznie na jednym z kierunków studiów i na jednej uczelni, według własnego wyboru.

 

 

  

 

 

Ostatnia modyfikacja: 2014-07-24