PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH, OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO

 

Termin złożenia wniosku

 

Studenci i doktoranci, ubiegający się jednocześnie o miejsce w domu studenckim oraz stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, składają tylko jeden wniosek o pomoc materialną w terminie do:

 

31 sierpnia br.

infKonto.pdf wniosek o przyznanie pomocy materialnej - załącznik nr 1 do zarządzenia

 Studenci i doktoranci, ubiegający się tylko o stypendium socjalne lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski w terminie do:

 

15 września br.

 

 

za wyjątkiem osób przyjętych na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

 

 

5 marca

- studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2016/17

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

 

 

W roku akademickim 2016/2017 dochód stanowiący podstawę naliczania stypendium socjalnego wynosi w  1043.00 zł.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.

Wymagane dokumenty

 

infKonto.pdfsposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta - załącznik nr 10


 

infKonto.pdfulotka informacyjna 2016-2017

 

Wypłata

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr.

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi

w § 12 infKonto.pdfRegulaminu przyznawania pomocy materialnej

Sposób wypłaty

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

Zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, student

i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

 

Stypendium

w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi i doktorantowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi szczególna sytuacja życiowa.

 

Student (doktorant), ubiegający się o stypendium socjalne w trakcie urlopu, fakt szczególnej sytuacji życiowej przedstawia w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej. 

 Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie
oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta (doktoranta)

w domu studenckim lub

w obiekcie innym niż dom studencki.

Dotyczy tylko studentów (doktorantów) studiów stacjonarnych

jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 

 

Student (doktorant) studiów stacjonarnych otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:

  1. ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
  2. na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.

 

Studentowi (odpowiednio doktorantowi), który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia: 

            a) stypendium socjalne,
            b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
            c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
            d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
            e) zapomoga,

chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie studiów KUL.

 

Student (odpowiednio doktorant) studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyłącznie na jednym z kierunków studiów i na jednej uczelni, według własnego wyboru.

 

ZMIANY W ZASADACH USTALANIA DOCHODU DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

 

1 października 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie ulegną zmianie zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

 

DO DOCHODU WLICZAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE STYPENDIA:

  1. stypendium doktoranckie, w tym zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
  2. stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi
  3. stypendium naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi

 

DO DOCHODU NIE  WLICZAJĄ SIĘ STYPENDIA o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

 

Art. 21 ust. 1 pkt 40b: Wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

 


Dodatkowe zmiany od 1 października 2014 r.

 

1. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i rodziny studenta/doktoranta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta/doktoranta kryterium trudnej sytuacji materialnej.

 

2. W przypadku niedostarczenia przez studenta/doktoranta zaświadczenia, o którym mowa powyżej student/doktorant może być wezwany do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

3. Każdy student, otrzymujący świadczenia pomocy materialnej będzie obowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy (informacja o ukończeniu innego kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

 

 

 

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 10:21 - Izabela Mazur