Charakterystyka Absolwenta w zakresie Psychologii Wspierania jakości życia.

p1 p2

 

Ogólna charakterystyka Absolwenta psychologii

Absolwent po odbyciu studiów magisterskich w Instytucie Psychologii KUL dysponuje kwalifikacjami psychologicznymi ogólnymi i szczegółowymi. Do uniwersalnego zbioru kompetencji należy wiedza o ludzkiej naturze i kulturze. Wiedza psychologiczna absolwenta psychologii jest wzbogacona o aspekty: filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, logiki, metodologii nauk, katolickiej nauki społecznej oraz deontologicznej zawodu psychologa. Absolwent psychologii posiada wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, religii, wychowawczej, szkolnej, rodziny, rehabilitacji, pracy, organizacji i zarządzania, marketingu; standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej oraz posługiwania się nimi w różnych obszarach pracy psychologa (szkolnictwo, służba zdrowia, sądownictwo, ośrodki penitencjarne, duszpasterstwo, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media). Oprócz wiedzy ogólnej absolwent dysponuje umiejętnościami z zakresu diagnostyki, poradnictwa, elementów psychoterapii, formułowania problemów badań psychologicznych, ich prowadzenia oraz formalno-merytorycznego opracowania wyników.

Absolwenci posiadają ponadto szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu jednej z pięciu specjalizacji:

Charakterystyka Absolwenta specjalności Psychologia kliniczna i osobowości:

         Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: psychologii klinicznej osób na przestrzeni całego życia (dorosłych, młodzieży i dzieci), neuropsychologii, osobowości zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek (poradni pedagogiczne - psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno - sądowego w sprawach karnych i cywilnych, pedagoga szkolnego, placówek rehabilitacyjnych, zaburzenia neuropsychologiczne itp.), form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego). Absolwent posiada podstawowe kompetencje diagnostyczno - terapeutyczne odnośnie: normy i patologii według obowiązujących systemów klasyfikacyjnych ICD-10 i DSM-IY, m. in. zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń neuropsychologicznych (afazja, amnezja, apraksja, agnozja), procesów otępiennych (funkcji zachowanych i utraconych).

Charakterystyka Absolwenta specjalności Psychologia edukacji i komunikacji:

          Absolwent posiada wiedzę z zakresu: pedagogiki, dydaktyki, metodyki, psychoprofilaktyki i terapii rodziny, metod rehabilitacji, dysfunkcji szkolnych, emisji głosu. Posiada praktyczne umiejętności i kompetencje do pracy psychologa: w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (ogólnych i specjalistycznych), szkolnego, prowadzącego wczesną stymulację rozwoju, prowadzącego terapię i rewalidację indywidualną w ośrodkach szkolno-wychowawczych, przygotowującego i prowadzącego programy wychowawcze i profilaktyczne, jak również lidera szkolnego zespołu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciela przedmiotu „Przygotowania do życia w rodzinie", nauczyciela ścieżki programowej „Pedagogika mediów", negocjatora w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych. Absolwent tej specjalności otrzymuje również zaświadczenie o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego zgodnego z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, z dnia 7 września 2004 roku, umożliwiające podejmowanie pracy w placówkach oświatowych.

Charakterystyka Absolwenta specjalności Psychologia marketingu, organizacji i zarządzania:

           Absolwent jest gotowy do pełnienia funkcji: konsultanta, psychologa pracy, specjalisty rynku pracy, specjalisty marketingu, reklamy i zarządzania kadrami. Ponadto jest wstępnie przygotowany do samodzielnej aktywności ekonomicznej, objęcia stanowisk kierowniczych, funkcji doradcy i trenera. Absolwent dysponuje również szerszymi kompetencjami w zakresie psychologii zawodu kierowcy oraz innych zawodów komunikacyjnych w tym unikalnej w skali kraju psychologii pilotów. Absolwent charakteryzuje się następującymi praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami: zarządzanie zasobami ludzkimi, selekcja pracowników, doradztwo w zakresie kariery zawodowej, techniki negocjacji, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie pracowników (EAP), public relations i komunikacja w organizacji, trener szkoleń grupowych, skuteczna promocja firmy, marketing, reklama, komunikacja społeczna, kształtowanie wizerunku firmy, bezpieczeństwo pracy, przekwalifikowanie pracowników na inne stanowiska pracy, pomoc psychologiczna w efektywnym wykorzystywaniu czasu wolnego od pracy, przygotowanie pracowników do przejścia na emeryturę.

Charakterystyka Absolwenta specjalności Psychoprofilaktyka i psychoterapia:

          Absolwent dysponuje wiedzą na temat jakościowych oraz ilościowych kryteriów zdrowia w aspektach psycho-bio-społecznym. Ma umiejętność identyfikowania i monitorowania przyczyn i następstw wskaźników zdrowia w wymienionych aspektach. Absolwent posiada następujące kompetencje i umiejętności polegające na: tworzeniu programów edukacji zdrowotnej w celu modyfikowania stylu życia w kierunku rozwoju zdrowia, rozpoznawaniu psychospołecznych czynników ryzyka i czynników ochraniających przed zaburzeniami zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu środowiska rodzinnego na aktywność człowieka, tworzeniu specjalistycznych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zachowaniom dewiacyjnym w kontekście czynników ryzyka i czynników ochraniających przed destrukcyjnymi zachowaniami - m. in. programów ogólnospołecznych (w środkach masowego przekazu), lokalnych, rówieśniczych, rodzinnych, szkolnych, ujawnianiu osób o najwyższym ryzyku zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i/lub społecznym, specjalistycznym wspieraniu jednostek z grup wysokiego ryzyka zaburzeń w zachowaniu, prowadzeniu poradnictwa psychologicznego osób, u których występują problemy o charakterze somatycznym i/lub psychicznym, konstruowaniu autorskich narzędzi do pracy resocjalizacyjnej osób, które naruszają obowiązujące normy społeczne. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do pracy w obszarze ochrony zdrowia publicznego, organizacjach profilaktycznych, szkołach, zakładach wychowawczych i poprawczych, służbach mundurowych (policja, wojsko, służba więzienna). Absolwent uzyskuje bazę do dalszego doskonalenia zawodowego w zakresie terapii indywidualnej, systemowej oraz terapii uzależnień.

Charakterystyka Absolwenta specjalności Psychologia społeczna i kultury:

         Absolwent dysponuje wiedzą w obszarach: analizy badań społecznych, psychologii poznania i wpływu społecznego, procesów grupowych, kulturowych i moralnych kontekstów funkcjonowania człowieka, komunikacji interpersonalnej oraz kreowania wizerunku społecznego i politycznego, a także zachowań społecznych w organizacji i adaptacji do kultury organizacyjnej. Umiejętności i kompetencje absolwenta obejmują: rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie, tworzenie programów rozwoju zawodowego i osobistego pracowników oraz organizowanie szkoleń rozwijających kompetencje społeczne, diagnozowanie i rozumienie tego, jak ludzie opisują i oceniają siebie w różnych sytuacjach, w tym również ekstremalnych, tworzenie kampanii promocyjnych i reklamowych oraz kreowanie wizerunku podmiotów gospodarczych i politycznych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w

mediach, ośrodkach badania opinii społecznej, agencjach PR i reklamowych, w firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, ośrodkach pomocy społecznej, czy organizacjach pozarządowych, organizacjach zajmujących się wsparciem i integracją grup mniejszościowych, uchodźców i migrantów, w instytucjach monitorujących proces przełamywania barier psychologicznych pracowników oraz dostosowania się do kultury organizacyjnej.

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2011, godz. 09:24 - Karol Goral