Staraniem Katedry  zostały zorganizowane dwa sympozja naukowe ogólnopolskie i trzy międzynarodowe:


1. 24-25.05.1999 – sympozjum nt. „Katolicka i liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939”. Wprowadzenie i referat „O wychowawczej roli biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana” kierownika Katedry.


Informacje prasowe, recenzje i inne komunikaty: F. M[a l i n o w s k i], O wychowaniu w Polsce międzywojennej, „Kurier Lubelski” z 31.05.1999, s. 11; „Lubelski Gość Niedzielny” 1999, nr 22, s. 18; „Niedziela Lubelska” 1999, nr 25, s. 4; A. L i n c a, Katolicka myśl wychowawcza, „Niedziela Lubelska” 1999, nr 27, s. 8; J. M[i c h a l c z y k], Sympozjum pedagogiczne „Przegląd Uniwersytecki KUL” 1999, nr 4, s. 2; A. G i z a, Myśl pedagogiczna w Polsce międzywojennej, „Niedziela Szczecińska” 1999, nr 32, s. 3; J. F l a g a, Myśl pedagogiczna i wychowanie w Polsce międzywojennej, „Przegląd Uniwersytecki KUL” 1999, nr 5, s. 25; [R. S t r z e l b i c k i], Sympozjum pedagogiczne, „Informator Polonii” [Kopenhaga] 1999, nr 2-3, s. 27; K. S t o l a, Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2000, nr 3, s.  641-642;  K.  C h a ł a s, Pedagogia gimnazjum. Polskie gimnazjum – tradycja i teraźniejszość, Dzierżoniów 2001, s. 5; K. M i s i a c z e k,  Katolicka a liberalna myśl wychowawcza, „Przegląd Historyczno-Oświatowy. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego” 2001, nr 1-2, s. 154-157.

 

 
Otwarcie obrad sympozjum na KUL „Katolicka i liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939”. Od prawej siedzą: prof. Stanisław Mauersberg, prof. Karol Poznański, prof. Danuta Koźmian, abp Józef Życiński i bp Mariusz Leszczyński (fot. Ireneusz Marciszuk).
 
 ***

2. 27.10.2001 – sympozjum z okazji 50. rocznicy śmierci Sługi Bożego o. Jakuba Sevina SJ. Wprowadzenie do sympozjum i referat ks. E. Walewandra „Kontekst ideologiczny i społeczny powstania i rozwoju skautingu katolickiego w wydaniu Sługi Bożego Jakuba Sevina SJ (1882 -1951)”.
 
***

3. 6.05.2002 – sympozjum nt. „Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944-1956”. Wprowadzenie i referat „Polska tradycja wychowania na Wychodźstwie” kierownika Katedry.


Informacje prasowe i reportaże, m.in.: „Gość Niedzielny” [dodatek „Nasza Diecezja”, Lublin] 2002, nr 17 (190), s. 23; „Niedziela” [dodatek: „Niedziela Lubelska”] 2002, nr 22, s. VII; „Przegląd Uniwersytecki KUL” 2002, nr 3, s. 30; A. S z a r k o w s k a,  Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944-1956,  „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2003, nr 3-4, s. 229-232.
 
***

4. 13.01.2009 - organizacja międzynarodowego sympozjum nt. „Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat”. Wprowadzenie i dwa referaty ks. E. Walewandra: „Biskup Marian Leona Fulman – życie i dzieło” oraz „Znaczenie działalności M. L Fulmana dla współczesnej pedagogiki”.


Informacje prasowe: A. Kruczek, Wzór dla tych, którzy dzierżą władzę, „Nasz Dziennik”, 2009, nr 11 (z 14.01), s. 10; Cz. Galek, Bp Marian Leon Fulman. Pozytywista chrześcijański, „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska”, 2009, nr 7 (z 15.02), s. VII; Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat, „Wiadomości Archidiecezjalne Lubelskie”, 2009, nr 1, s. 125-126; M. Romański, Międzynarodowe sympozjum naukowe: Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, 2009, nr 1, s. 6-8; PU KUL, 2009, nr 1, s. 24; Cz. G a l e k, Międzynarodowe sympozjum: Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat,  „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2009, nr 3-4, s. 209-212; t e n ż e, Międzynarodowe sympozjum: „Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat”, „Roczniki Pedagogiczne”, 2010, nr 2 (38), s. 202-206.

 Z otwarcia sympozjum. Od lewej: emerytowany abp lubelski Bolesław Pylak, rektor KUL ks. Stanisław Wilk, abp lubelski i Wielki Kanclerz KUL Józef Życiński, wojewoda lubelski p. Genowefa Tokarska, dr Manfred Wolf z Münster, prof. Kalina Bartnicka, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zebranych wita organizator spotkania ks. E. Walewander (fot. Zbigniew Husak).
 
 ***

5. 16.6.2010 - międzynarodowe sympozjum  nt. „Polacy w Kazachstanie dawniej i dzisiaj” zorganizowane przy współudziale Ambasady Kazachstanu w Warszawie oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Sympozjum towarzyszyła wystawa w atrium CN KUL poświęcona wybitnym przedstawicielom myśli filozoficznej i pedagogicznej Kazachstanu. Zbudowano też jurtę, która wywołała olbrzymie zainteresowanie życiem codziennym tego kraju.

    
Informacje prasowe: „Przegląd Uniwersytecki KUL”, 2010, nr 4, s. 25.

 


    
Z obrad sympozjum. Od prawej: prorektor KUL ks. prof. Stanisław Zięba, chargé d’affaires Margułan Bajmuchan, dawny ambasador RP w Kazachstanie Władysław Sokołowski. Przemawia ks. E. Walewander (fot. Zbigniew Husak).
 

 ***
 
6.  14.09.2012 - Katedra Pedagogiki Porównawczej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zorganizowała międzynarodowe sympozjum nt. „Zdrowie Polaków na terenie byłego ZSRS”.
  
Informacje prasowe: PU, 2012, nr 4, s. 33; D. Podstawka, Sympozjum naukowe „Zdrowie Polaków na terenie byłego   Związku Sowieckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, 2012, nr 5, s. 36-37; „Przegląd Uniwersytecki KUL”, 2012, nr 5, s. 33; D. P o d s t a w k a,  Zdrowie Polaków na terenie Związku Radzieckiego, „Alma Mater” [Kwartalnik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie] 2012, nr 4, s. 72-77.

 

   
 Uczestnicy sympozjum przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu KUL (fot. Józef Bryll).

 
Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 23:21 - Agnieszka Linca-Ćwikła