szkoloTygodniowa szkoła letnia zostanie zorganizowana w lipcu 2016 i 2017 r. i skierowana do studentów cudzoziemców, ale także liderów środowisk migranckich, których Uniwersytet zaprosi do udziału w szkole (20 osób). Dzięki takiemu ukierunkowaniu szkoły możliwe będzie wykształcenie tzw. multiplikatorów, którzy będą mogli dalej przekazywać swoją wiedzę w lokalnych środowiskach migranckich. Program szkoły letniej obejmie codzienne zajęcia (8h) oraz wizyty networkingowe.

Idea Programu Summer School skupiać się będzie na dniach tematycznych, zaś realizacja programu pozwoli zbudować system skutecznego wsparcia dla migrantów w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej. Zostaną oni wyposażeni w wiedzę i umiejętności skutecznej ochrony swoich praw.

 

 • Summer School „Protection of Migrants’ Rights”
  Szkoła letnia - edycja 2016
  Szkoła jest realizowana przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, WPPKiA oraz Uniwersytet Otwarty.
 • Termin: 4-10 lipca 2016 r.
 • Adresaci: Studenci cudzoziemcy, którzy chcieliby się stać liderami w swoich lokalnych środowiskach migranckich  (Obywatele Państw Trzecich z zezwoleniem pobytowym długoterminowym).
 • Oferta Szkoły Letniej obejmuje udział w zajęciach wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem.
 • Program finansowania przewiduje 20 takich miejsc.

 

Uczestnicy Summer School otrzymają imienne certyfikaty wystawione przez CBEPiPM oraz Uniwersytet Otwarty, podpisane przez Dziekana Wydziału Prawa.

Program szkoły letniej obejmie codzienne zajęcia (8h) oraz wizyty networkingowe (Urząd Wojewódzki, Placówka Straży Granicznej, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Centrum Wolontariatu, Caritas, Urząd Miasta). Ponadto uczestnicy szkoły letniej będą mogli korzystać ze stworzonej w Instytucie na rzecz Państwa Prawa „Biblioteki Migracyjnej”.

 

Patronat nad Szkołą Letnią objął

   urzad do spraw cudzoziemcow

Idea Programu Summer School skupiać się będzie na dniach tematycznych, zaś realizacja programu pozwoli zbudować system skutecznego wsparcia dla migrantów w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej. Zostaną oni wyposażeni w wiedzę i umiejętności skutecznej ochrony swoich praw.

Tematy zajęć będą następujące:

 1. Ochrona praw człowieka w Polsce – regulacje konstytucyjne, skarga konstytucyjna, działania Rzecznika Praw Obywatelskich (praktyczny aspekt zwracania się do Rzecznika), rzeczników wyspecjalizowanych – Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Konsumentów.
 2. Organizacja systemu sądownictwa i administracji państwowej, prawa stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, prawo do wysłuchania, prawo do reprezentacji prawnej, prawo do tłumacza. Organy administracyjne odpowiedzialne za zarządzanie migracją.
 3. NGO i organizacje międzynarodowe zajmujące się sprawami migrantów. Podstawy działania III sektora w Polsce. Warsztat – jak założyć stowarzyszenie
 4. Zarys europejskiego prawa migracyjnego, skarga do Ombudsmana i prawo do dobrej administracji, najważniejsze orzeczenia CJEU w sprawach cudzoziemskich
 5. Skarga do ETPCZ, warunki złożenia takiej skargi, najważniejsze orzecznictwo ETPCZ w sprawach cudzoziemskich, mowa nienawiści i przeciwdziałanie dyskryminacji

Każdy temat prowadzonych zajęć zostanie opracowany w formie prezentacji ppt  - wszystkie prezentacje zostaną następnie udostępnione na platformie e- learningowej OTWARTEJ INTEGRACJI, tak, aby zapewnić efekt multiplikacji oraz zapewnić dostęp do materiałów studentom zagranicznym na KUL oraz wszystkim osobom zainteresowanym.

REKRUTACJA DO SZKOŁY LETNIEJ „Summer School - Protection of Migrants Rights” – 4-10 VII 2016, LUBLIN

ZAPRASZAMY

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016, godz. 09:03 - Anna Kowalczyk