Szkoła Letnia w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów

(Challenges in public administration – the future of Eastern Partnership

Wyzwania w administracji publicznej – przyszłość Partnerstwa Wschodniego)

 

Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 31 sierpnia - 6 września 2015 r. odbędzie się Szkoła Letnia organizowana w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Do udziału w Szkole zostali zaproszeni studenci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetów należących do Sieci. Głównym celem Szkoły jest zapoznanie studentów z różnych krajów z funkcjonowaniem Administracji Publicznej oraz wyzwaniami, jakie stoją przed Unią Europejską i krajami do niej kandydującymi, a także rozwój regionalny i współpraca transgraniczna. Wykładowcami w tej edycji Szkoły będą pracownicy naukowi z Lublina, Łucka i Tarnopola. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim. Studenci uczestniczący w Szkole otrzymają dyplom uczestnictwa wydany wspólnie przez KUL i Uniwersytet w Łucku.