Zajęcia realizowane będą w formie warsztatowej z wykorzystaniem aktywności własnej i doświadczenia zawodowego uczestników. Metody wykorzystywane w trakcie szkolenia to: miniwykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca w grupach, burza mózgów, mind mapping, dyskusja, ćwiczenia, praca indywidualna.

Celem głównym modułu jest nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji ze zdającym w czasie ustnego egzaminu maturalnego. Ponadto uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę i umiejętności związane z istotnymi kompetencjami ucznia przygotowującego się do egzaminu.

Cele szczegółowe:

WIEDZA

1.

Znajomość zasad komunikacji.

2.

Wiedza na temat tego, jak mówić, aby egzaminator słuchał i jak słuchać, aby maturzysta mówił.

3.

Zasady pozytywnej autoprezentacji zdającego w czasie egzaminu ustnego.

4.

Wiedza na temat radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

UMIEJĘTNOŚCI 

1.

Umiejętność formułowania pytań (pytania zamknięte, otwarte, parafraza, klaryfikacja, doprecyzowanie).

2.

Umiejętność stosowania i kształtowania u zdającego skutecznych technik autoprezentacji.

3.

Zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem oraz przekazywania tych umiejętności uczniom.

POSTAWY

1.

Świadomość sposobów prowadzenia rozmowy ze zdającym egzamin maturalny.

2.

Świadomość znaczenia pozytywnej autoprezentacji w czasie egzaminu maturalnego.

3.

Wzrost motywacji do kształtowania u uczniów konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

 

Program modułu:

  1. Zasady komunikacji w czasie ustnego egzaminu maturalnego (cechy dobrego słuchacza, mówcy, nadawcy, definicja komunikatu, komunikacja werbalna i niewerbalna);
  2. Werbalne techniki komunikacyjne ułatwiające porozumienie ze zdającym ustny egzamin maturalny (pytania otwarte, zamknięte, parafraza, klaryfikacja, doprecyzowanie);
  3. Zasady pozytywnej autoprezentacji (mowa ciała, zasady profesjonalnej prezentacji, przyciąganie uwagi słuchaczy);
  4. Sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym (style i strategie radzenia sobie ze stresem, sposoby na stres egzaminacyjny).