1. Dyskurs literatury ukraińskiej XX i XXI wieku: konteksty kulturowo-polityczne, kreatorzy nowych tendencji estetycznych, osiągnięcia i style (2473) - prof. S. Andrusiw
2. Język ukraiński w świetle badań językoznawstwa i glottodydaktyki (2474) - dr D. Nowacka
3. Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych (2475) - dr T. Kołodyńska
4. Tradycja i nowatorstwo w literaturze białoruskiej końca XX początku XXI wieku(2477) - dr hab. B. Siwek
5. Motywy literackie w sztuce rosyjskiej doby modernizmu (2478) - dr hab. M. Matecka, prof. KUL
6. Egzystencjalny wymiar małej prozy ukraińskiej końca XIX-początku XX wieku(2479)- dr Lubomyr Puszak
7. Literatura rosyjska XX i XXI wieku w poszukiwaniu nowej duchowości. Antropologia literacka wobec kultury (3309) - prof. A. Woźniak
8. Cerkiew prawosławna w Polsce powojennej (3310) - dr hab. W. Kołbuk, prof. KUL
9. Pisarze rosyjscy drugiej połowy XX wieku w kontekście rosyjskiej tradycji kulturowej i literackiej (3311) - dr M. Sidor
10. Inność kulturowa w przekładzie literackim i użytkowym (3312) - dr hab. M. Mocarz
11. Tendencje barokowe w prozie ukraińskiej XX wieku (3313) - dr M. Kawecka
12. Aspekty metafizyczne literatury rosyjskiej XX wieku (3314) - dr M. Grygiel
13. Literatura ukraińska XX-XXI wieku-estetyka, rozwój, kontekst historyczno-polityczny (3315) - dr A. Nowacki 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2012, godz. 22:39 - Monika Grygiel