dr hab. Tomasz Białopiotrowicz (prof. KUL) - promotor

2013

2014

2015

2016

  

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - promotor

Główne zanieczyszczenia wody w Stalowej Woli w Stacji Uzdatniania Wody z ujęcia „Drogi Krzyżowe”- Dawid Błażejowski

Badanie metali ciężkich w wodach zbiornika zaporowego w Wilczej Woli- Joanna Grądzka

Metale ciężkie w środowisku wodnym - Marta Herbet

Porównanie zawartości metali w olejach silnikowych zużytych i świeżych  - Łukasz Jarosz

Wpływ biopaliw na środowisko - Andrzej Mariusz Sudoł

Opłaty za korzystanie ze środowiska na przykładzie wybranego zakładu pracy - Marcin Daca

Ochrona środowiska jako zadanie samorządów lokalnych na przykładzie gminy Jeżowe - Paweł Tabaka

Badania aerozoli w powietrzu w Stalowej Woli - Michał Charysz

Badanie metali ciężkich w liściach drzew - Marita Milian

Liniowe skany spektroskopowe zębów ludzkich jako źródło określania stanu zębów - Bartosz Członka

Rozpoznawanie włókien azbestowych za pomocą metod fizycznych - Wojciech Gawryl

 

 

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, godz. 12:30 - Adam Garbacz