Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych podstaw Inżynierii  Środowiska - 2013

Tematy prac inżynierskich - 2013

  1. Małgorzata Zaręba  , Wpływ motoryzacji i innych środków transportu na środowisko naturalne, Influence of motorization and other  transport facilities on natural environment

  1. Patrycja Stala, Biomasa jako nowoczesne źródło energii, Biomass as a modern energy source

  1. Sylwia Rakszawska, Emisja metanu ze składowisk odpadów, Methane emission from dumping grounds

  1. Grzegorz Kałamarz, Techniki membranowe w oczyszczaniu wód i ścieków, Membrane techniques in water and sewage water cleaning

  1. Paulina Duma, Metody usuwania metali ciężkich z wody i ścieków, Methods of heavy metals removal from water and sewages.

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, godz. 10:47 - Rafał Kuzioła