Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Tematy prac inżynierskich - 2014

  1. Katarzyna Zawół – Zastosowanie popiołów lotnych uzyskanych ze spalania węgla kamiennego w budownictwie

  2. Kamil Zawół – Zastosowanie popiołów lotnych uzyskanych ze spalania biomasy

  3. Małgorzata Szostak – Popioły lotne jako materiał wyjściowy do syntezy zeolitów

  4. Michał Małys – Wstępna segregacja odpadów komunalnych w aspekcie ich wykorzystania jako surowców wtórnych i surowców do produkcji biogazu

  5. Bartłomiej Skoczylas - Ocena zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu przy drodze utwardzonej materiałami zawierającymi te włókna.

  6. Krzysztof Werner – Gospodarka odpadami stałymi w różnych miastach świata ze szczególnym uwzględnieniem frakcji mineralnej

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, godz. 10:35 - Rafał Kuzioła