Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Katedra zajmuje się badaniem popiołów lotnych (będących ubytkiem spalenia węgla w elektrowni), zeolitów oraz frakcji mineralnej odpadów.

 

Katedra Chemii Analitycznej Środowiska

- wykorzystanie metod i technik analitycznych w badaniach środowiskowych (metale toksyczne, pierwiastki promieniotwórcze, pestycydy, barwniki),

- interferencje substancji aktywnych biologicznie w oznaczeniach analitycznych.

 

Katedra Fizyki Stosowanej

- stosowanie metod Fizyki Praktycznej w Inżynierii Środowiska.

 

Katedra Ochrony Wód

- funkcjonowanie zbiorników wodnych poddanych antropopresji,

- metody ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych,

- rozwiązania „bliskie naturze”  i ekoinnowacyjne technologie w gospodarce wodnej,

- znaczenie ekosystemów wodnych w dostarczaniu usług ekosystemowych,

- rozwiązania z zakresu melioracji i gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem aspektów    technicznych i środowiskowych,

- zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi.

 

Pracownia Biologii Środowiska 
W Pracowni realizowany jest temat badawczy wpływ pierwiastków i ich wzajemne interakcje na komórki zwierzęce w warunkach in vitro, w szczególności na komórki układu immunologicznego. Obejmują one badania toksyczności podstawowej, aktywności pro- i antyoksydacyjnej, aktywności przeciwwirusowej.

 

 Pracownia Ekonomicznych Podstaw Ekologii.

Pracownia zajmuje się realizacją i oceną polityki ekologicznej państwa na obszarze Polski środkowowschodniej w ramach ustaleń konferencji w Rio de Janeiro. Obecne badania statutowe dotyczą analiz instrumentów ekonomicznych i administracyjnych realizacji zrównoważonego rozwoju, szczególnie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz ocen oddziaływania na środowisko. Dodatkowo Pracownia zajmuje się także tworzeniem produktów turystycznych na terenie Podkarpacia. 

 

 Pracownia Inżynierii Sanitarnej

- hydraulika układów przepływowych instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

- grawitacyjne przepływy wielofazowe,

- organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach, skuteczność wentylacji. Uzdatnianie powietrza dla potrzeb technologicznych,

- odnawialne źródła energii, gospodarka energetyczna gmin. Instalacje elektroenergetyczne.

 

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2013, godz. 19:50 - Sylwia Terpiłowska