KitK1

ZASADY REKRUTACJI - kurs B (dla świeckich)

 

Opis kierunku:

 

Studia jednolite magisterskie (5 lat) na kierunku teologia, pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.

Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej.
Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych.
Dzięki zdobytej, gruntownej wiedzy i profesjonalnych umiejętności absolwenci teologii KUL łatwo odnajdą się w różnych obszarach aktywności społecznej, nie wyłączając oświaty, mediów a nawet polityki i biznesu.

Po studiach z teologii można m.in.:

 

  • uczyć religii we wszystkich typach szkół,
  • pracować w redakcjach wartościowych portali, czasopism, rozgłośni i telewizji,
  • pracować w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich,
  • działać w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie,
  • być liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna (30% wyniku końcowego) w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Literatura:

1) Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

2) Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia);

3) Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 lub nowsze wydania.


 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin pisemny z podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).

Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):

a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);

b) teologia moralna (25% wyniku końcowego);

c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego).

Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła. W wypadku niezdania egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.

Literatura:

1. Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

2. Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia);

3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 lub nowsze wydania.

 

 

 

Matura międzynarodowa

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:39 - Magdalena Kargol