KitK1

Najlepsza teologia w Polsce!

 

 

Studia jednolite magisterskie (5 lat) na kierunku teologia, pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.


Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej.

Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych.

Dzięki zdobytej, gruntownej wiedzy i profesjonalnych umiejętności absolwenci teologii KUL łatwo odnajdą się w różnych obszarach aktywności społecznej, nie wyłączając oświaty, mediów a nawet polityki i biznesu.

 

Po studiach z teologii można m.in.:

 

 • uczyć religii we wszystkich typach szkół,
 • pracować w redakcjach wartościowych portali, czasopism, rozgłośni i telewizji,
 • pracować w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich,
 • działać w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie,
 • być liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich


SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA:

W ramach tej specjalizacji studenci biorą udział w zajęciach z pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki. Uzyskanie przygotowania pedagogicz­nego uprawnia do nauczania religii we wszystkich typach szkół a także daje kwalifikacje do pracy w innych ośrodkach oświatowych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zajęciom z pedagogiki i katechetyki specjalnej uzyskują także kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

EDUKACJA MEDIALNA:

Specjalizacja ta polega na kształtowaniu profesjonalnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych w prasie, radio, telewizji i Internecie. Absolwenci teologii, którzy ukończą tę specjalizację będą przygotowani do tworzenia nowoczesnych przekazów medialnych a także będą mieli kompetencje do szkolenia z zakresu odbioru współczesnych mediów.

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • historii i współczesności Kościoła katolickiego
 • nauczania religii we wszystkich typach szkół oraz pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • tworzenia współczesnych mass mediów (prasy, radia, telewizji, Internetu)

Zawody:

 • nauczyciel religii i etyki w różnych typach szkół
 • nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie
 • redaktor portali, czasopism i telewizji

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:35 - Ewa Kula