W III i IV kwartale 2012 r. zostały lub zostaną ogłoszone następujące konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 

 

I I I    K W A R T A Ł  2 0 1 2  R.

 

 

1. Dwa konkursy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw"

Przedmiot konkursu: otwarte i zamknięte szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z określonych umiejętności w ramach poniższych obszarów tematycznych: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zarządzanie wiekiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem.
 
 

 

2. Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 4.1.1 ze współpracą ponadnarodową

Przedmiot konkursu: program rozwoju uczelni (jako całości lub poszczególnych wydziałów, instytutów). Projekt ma zakładać realizację kompelmentarnego programu obejmującego m.in.:

- przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich oraz dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy gospodarki opartej na wiedzy,

- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej,

- podnoszenie kompetencji akademickie kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania,

- organizowanie staży i szkoleń w  wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych dla prowadzenia prac dydaktycznych,
- stypendia dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki
- inne działania wskazane w prezentacji dostępnej poniżej.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_4.1.1_ponadnarodowy.ppt

 

3. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Poddziałania 8.2.1
Przedmiot konkursu: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_8.2.1_ponadnarodowy_-_Podkarpacie.ppt

 

4. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Poddziałania 7.2.1 - termin ogłoszenia konkursu to wrzesień 2012 r.

Przedmiot konkursu: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Więcej: prezentacja_-_poddzialanie_7.2.1.ppt

 

5. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Działania 7.4

Przedmiot konkursu: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Więcej: prezentacja_-_Dzialanie_7.4.ppt

 

6. Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Poddziałania 9.6.1
Przedmiot konkursu:Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych.

 

Więcej: prezentacja_-_poddzialanie_9.6.1.ppt

 

7. Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Poddziałania 9.6.2
Przedmiot konkursu: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Więcej: prezentacja_-_poddzialanie_9.6.2.ppt

 

8. Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Poddziałania 9.6.3
Przedmiot konkursu: Projekt dotyczący usług doradczych dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej. Do dofinansowania w ramach pilotażowego konkursu zostanie wybrany tylko jeden projekt realizowany w powiecie grodzkim lubelskim (miasta Lublin).

 

Więcej: prezentacja_-_poddzialanie_9.6.3.ppt

 

9. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 6.2
Przedmiot konkursu: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii).

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_6.2_Podkarpacie.ppt

 

10. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 7.4

Przedmiot konkursu: Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

 

Więcej: prezentacja_-_Dzialanie_7.4_Podkarpacie.ppt

 

11. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Poddziałania 7.2.1, ze współpracą ponadnarodową
Przedmiot konkursu: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, a także rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy.

 

Więcej: prezentacja_-_Dzialanie_7.2.1_ponadnarodowy_-_Podkarpacie.ppt

 

 
12. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Poddziałania 9.1.2
Przedmiot konkursu: Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych).
 

  

 

 

I V   K W A R T A Ł   2 0 1 2  R .

 

1. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Poddziałania 6.1.1

Przedmiot konkursu: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_6.1.1.ppt

 

2. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Poddziałania 6.2

Przedmiot konkursu: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_6.2.ppt

 
3. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Poddziałania 6.1.1 ze współpracą ponadnarodową
Przedmiot konkursu: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_6.1.1_ponadnarodowy_-_Podkarpacie.ppt

 

4. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Poddziałania 9.6.2
Przedmiot konkursu: Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_9.6.2_Podkarpacie.ppt

 

5. Konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Poddziałania 8.1.1 (konkurs A.2)
Przedmiot konkursu: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Więcej: prezentacja_-_konkurs_8.1.1_Podkarpacie.ppt

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 12:40 - Beata Kaczan