Zobacz aktualną ofertę studiów podyplomowych (2014/2015)
(kliknij ⇒)

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA - NOWOŚĆ!

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

O KIERUNKU

 REKRUTACJA

 

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA jest przygotowanie Absolwenta do pracy o charakterze administracyjnym, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze kancelaryjnym, archiwalnym i edytorskim. Oferowany kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem problematykę historyczno-ustrojową z wiedzą na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją i z archiwistyką. Ważne jest również opanowanie przez studentów podstawowych elementów z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, społecznych i informatycznych. Rynek pracy więc coraz częściej potrzebuje specjalistów umiejących zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić właściwie wartość historyczną materiałów i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz także są w stanie prawidłowo i sprawnie zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej powstawania. Dlatego też w trakcie studiów położony jest nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wśród efektów kształcenia znajdują się także treści związane z obsługą programów tekstowych i graficznych, programów do przygotowania prezentacji multimedialnych, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Z kolei moduł edytorski pozwoli zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach naukowych, w wydawnictwach i w redakcjach zajmujących się popularyzacją nauki i wydawaniem źródeł historycznych. Student w trakcie kształcenia zdobywa również podstawową wiedzę w zakresie prawa administracyjnego, zarządzania instytucją i zarządzania zasobami ludzkimi. Otrzymuje też elementarną wiedzę w zakresie finansowych podstaw działania jednostek organizacyjnych oraz podstaw komunikacji społecznej.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

PRZEDMIOTY:

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów do wyboru spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

 Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (20% wyniku końcowego);
b) historia (40% wyniku końcowego);

c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego);

d) informatyka (10% wyniku końcowego);

e) matematyka (10% wyniku końcowego).

 

Matura międzynarodowa

 KONTAKT - INFORMACJE O REKRUTACJI:

 

Dział Toku Studiów


rekrutacja@kul.pl
tel. +48 81/ 445 41 73;

+48 81/ 445 41 74;

+48 81/ 445 41 75 

 

 

KONTAKT - INFORMACJE O PROGRAMIE:

Sekretariat Instytutu Historii 

Collegium Norwidianum -
pokój CN-114


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. +48 81/ 445 40 27

CO PO STUDIACH?

Ukończenie studiów ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA predysponuje Absolwenta do podjęcia pracy w kilku różnych obszarach gospodarki narodowej.

Archiwa historyczne: kierunek przygotuje absolwenta do podjęcia pracy w archiwach historycznych, zwłaszcza w archiwach państwowych, archiwach Instytutu Pamięci Narodowej czy też archiwach kościelnych posiadających zasób historyczny. Pozwoli również na dalszy rozwój osobisty i naukowy w obszarze np. nauk ściśle historycznych przez podjęcie studiów II stopnia kierunku Historia lub na innych, na który dopuszczono przyjmowanie kandydatów z tytułem licencjata zarządzania dokumentacją i archiwistyki.

Archiwa zakładowe i składnice akt: absolwent kierunku będzie specjalistą potrafiącym ocenić wartość dokumentacji pod kątem archiwalnym, będzie znał procedury przyjmowania, opracowywania, ewidencjonowania, brakowania czy też, w przypadku archiwów zakładowych objętych nadzorem państwowej służby archiwalnej, przekazywania materiałów o wartości historycznej do archiwów państwowych. Jednocześnie nabędzie umiejętności posługiwania się programami biurowymi oraz nowoczesnymi aplikacjami specjalistycznymi ułatwiającymi pracę archiwisty zakładowego.

Kancelaria, sekretariat, biurowość: Absolwent stanie się specjalistą w zakresie zarządzania dokumentacją, niezależnie od typu instytucji. Nabędzie umiejętności konieczne do właściwej i systematycznej kontroli przyjmowania, obiegu, przechowywania i posługiwania się dokumentacją powstającą w wyniku działalności instytucji. Będzie znał procedury obowiązujące w tradycyjnym systemie wykonywania i dokumentowania czynności kancelaryjnych, ale także będzie specjalistą w zakresie stosowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją. Zdobędzie kwalifikacje potrzebne do pełnienia funkcji referenta, dokumentalisty, asystenta menedżera, sekretarza czy organizatora pracy biurowej.

Wydawnictwa: Absolwent kierunku nabędzie umiejętności o charakterze edytorskim. Będzie specjalistą w zakresie przetwarzania i opracowania dokumentacji o walorach historycznych w celu przygotowania publikacji o charakterze informacyjnym, popularno-naukowym i naukowym z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych (elektronicznych) form przekazu. Posiądzie też kompetencje w zakresie kompleksowego organizowania procesu wydawniczego. Dzięki temu będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytutach naukowych, wydawnictwach i redakcjach.

Instytucje kultury: Dzięki połączeniu w ramach jednego kierunku wiedzy z zakresu archiwistyki, obsługi nowoczesnej kancelarii i edytorstwa, kwalifikacje absolwenta umożliwią mu pracę w instytucjach kultury, a także prowadzenie różnego rodzaju projektów służących krzewieniu historii lokalnej i edukacji społecznej oraz organizowaniu życia kulturalnego. W tym zakresie będzie szczególnie przydatny instytucjom samorządu lokalnego.

Archiwalne firmy usługodawcze: Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i przygotowanie zawodowe umożliwiające mu pracę w firmach depozytowych, przechowujących dokumentację powierzoną przez inne podmioty na zasadzie działalności komercyjnej. W szczególności spełniać będzie wymogi formalne z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 596).

Nowoczesne technologie komputerowe: Absolwent uzyska umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu elektronicznego, utrzymywania kontaktów z mediami, budowania wizerunku. Absolwent będzie potrafił zastosować w praktyce różne aplikacje stosowane w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją. Treści programu, zwłaszcza zawarte w module „Technologie komputerowe w pracy kancelaryjno-archiwalnej”, mają na celu przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL Advanced [European Computer Driving Licence] w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, a także certyfikatu EPP e-Urzędnik [Endorsed Product Program]. Certyfikaty te honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej i dają szerokie możliwości znalezienia pracy w różnorodnych firmach i instytucjach, w których potrzebna jest bardzo dobra znajomość nowoczesnych technologii komputerowych.

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PO STUDIACH?

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CO PO STUDIACH?

 

 

 

CO PO STUDIACH?

 

 

 

??????????????????????????????????????????????????????????????????

CO PO STUDIACH?

 

 

 

CO PO STUDIACH?

 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

CO PO STUDIACH?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PO STUDIACH?

 

 

 

CO PO STUDIACH?

 

 

 

CO PO STUDIACH?

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2014, godz. 13:28 - Grzegorz Jędrek