O Instytucie - o-instytucie,11166.html

Studia ekonomiczne były prowadzone w KUL już od 1918 roku (na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych), jednak Instytut Ekonomii i Zarządzania, który obecnie prowadzi studia z zakresu ekonomii i zarządzania, utworzono z początkiem października 2007 roku - w wyniku połączenia Instytutu Ekonomii oraz Instytutu Zarządzania i Marketingu (patrz: historia).

...

 

Historia


Początek studiów ekonomicznych w KUL przypada na rok 1918, kiedy to został uruchomiony Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. W takim kształcie Wydział funkcjonował do wybuchu wojny. W 1945 roku przy Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych zostało uruchomione Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. W 1949 roku, na mocy rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego zabroniono przyjmowania kandydatów na I rok studiów na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, co w efekcie doprowadziło do likwidacji tego Wydziału.

W 1951 roku zakazano także prowadzenia Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. Poczynając od 1957 roku elementy programu studiów ekonomicznych (wraz z socjologią) pojawiły się w ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w obrębie Sekcji Filozofii Praktycznej. Sekcja ta funkcjonowała do 1980 roku.

8 listopada 1980 roku Senat Akademicki KUL uchwalił wznowienie działalności byłego Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych w postaci Wydziału Nauk Społecznych z sekcjami: społeczną (socjologia, ekonomia) i psychologiczną. Od 5 grudnia 1981 r. w ramach tego Wydziału formalnie została reaktywowana SEKCJA EKONOMII, która rozpoczęła działalność od roku akademickiego 1982/1983.

Pierwszym Kierownikiem Sekcji został prof. dr hab. Stefan Kurowski. Baza materialna Sekcji ograniczała się do siedzib dwóch katedr oraz czytelni bibliotecznej dzielonej z sekcją socjologii, mieszczących się w starym gmachu KUL. W roku akademickim 1982/1983 limit przyjęć na pierwszy rok studiów dziennych wynosił 20 osób. Od początku istnienia sekcji realizowane programy dydaktyczne były wzorowane na programach studiów ekonomicznych w najlepszych uczelniach europejskich i amerykańskich.

Dzięki współpracy z Fundacją Fulbrighta w skład kadry naukowej Sekcji wchodziło dwóch profesorów uczelni amerykańskich, którzy oprócz prowadzenia wykładów i badań, brali udział w unowocześnianiu programu dydaktycznego.

Jeszcze przed 1989 rokiem Sekcja Ekonomii przygotowywała absolwentów do działalności w warunkach gospodarki rynkowej i w tym też kierunku zmierzały prace naukowe pracowników. Oprócz indywidualnych programów badawczych Sekcja zorganizowała trzy konferencje naukowe:
- dotyczącą reform politycznych i ustrojowych,
- dotyczącą scenariuszy prywatyzacji gospodarki polskiej, zakończoną uchwaleniem Karty Prywatnej Przedsiębiorczości,
- w czerwcu 1989 roku konferencję międzynarodową poświęconą procesowi transformacji polskiej gospodarki.

W tej sytuacji przełom lat 1989-1990 nie wymagał dokonania gwałtownych zmian w programie naukowo-dydaktycznym.

18 maja 1996 r. Senat Akademicki KUL dokonał zmiany Statutu uczelni, nadając między innymi Sekcji Ekonomii status INSTYTUTU EKONOMII w ramach Wydziału Nauk Społecznych. W 1998 roku w związku z oddaniem do użytku nowego gmachu Kolegium Jana Pawła II Instytut Ekonomii przeniesiony został do nowych pomieszczeń, w których funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dzięki temu warunki materialne uległy niewielkiej poprawie. W tym okresie limit przyjęć na studia dzienne w IE wynosił 50 osób.

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KUL, został utworzony w ramach Wydziału Nauk Społecznych decyzją Senatu Akademickiego dnia 25 kwietnia 1998 roku. W ramach Instytutu funkcjonowało sześć wyspecjalizowanych Katedr, oraz Koło Naukowe Studentów Zarządzania i Marketingu.

W latach 2003-2004 Instytut zorganizował cykl wykładów, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Orleanie (Bourges) oraz Uniwersytetu w Sewilii. Instytut zorganizował cztery ogólnopolskie i jedną międzynarodową konferencję naukową.

Instytut oferował studia magisterskie (5 letnie) w systemie dziennym oraz studia zaoczne zawodowe licencjackie (3,5 letnie) i uzupełniające magisterskie (1,5 roczne). Studia zaoczne były początkowo częściowo prowadzone w Tomaszowie Lubelskim, a w roku 1999 zostały w całości przeniesione do nowoutworzonego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Uchwałą Senatu Akademickiego KUL z dnia 27 września 2007 r. na wniosek JM Księdza Rektora, połączono Instytut Ekonomii i Instytut Zarządzania i Marketingu tworząc z dniem 1 października 2007 r. INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA.

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska lokalnego, odzwierciedleniem czego jest szereg ekspertyz (na przykład: na zamówienie komisji sejmowych czy jednostek samorządowych), badania w zakresie aktualnych problemów polskiej gospodarki uwzględniające kontekst lokalny, szkolenia, analizy wykorzystywane w ramach programowania rozwoju regionu itp. Na uwagę zasługuje np. opracowanie – jak dotychczas najobszerniej traktujące kompleksowo ujęte problemy rozwoju tzw. ściany wschodniej – Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Założenia, którego współautorem jest prof. Zyta Gilowska. W ostatnim czasie pracownicy Instytutu współorganizują także szkolenia podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego, współfinansowane ze środków EFS.

 

Także studenci - oprócz nauki - aktywnie działają na rzecz Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Funkcjonuje Samorząd Wydziałowy oraz dwa koła naukowe:

 

Koło Naukowe Studentów Ekonomii corocznie organizuje Tydzień Ekonomiczny, na który składają się konferencje, dyskusje panelowe z doświadczonymi ludźmi świata nauki i biznesu, a przede wszystkim profesjonalne szkolenia, treningi i warsztaty związane z rozwijaniem umiejętności i kwalifikacji oraz pogłębianiem wiedzy.

Najważniejszym punktem Tygodnia Ekonomicznego jest konferencja, ze względu na aktywną obecność wielu ważnych dla sceny ekonomicznej osób. Od wielu lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród studentów wszystkich lubelskich uczelni.

 

Pracownicy Instytutu zajmują się wdrażaniem nowoczesnych metod w rachunkowości i controllingu, kompleksową współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów, leasingu, pozyskiwaniem dotacji PHARE i innych.

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL prowadzą stałą współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Spośród najważniejszych jednostek zagranicznych warto wymienić:

 • EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
 • Center for Research, Inc, University of Kansas
 • Institut Catholique de Paris
 • University of Joensuu, Finlandia
 • University of Helsinki, Finlandia
 • Metropolitan Autonomous University (Meksyk)
 • Katolicka Univerzita v Ružomberku (SK)
 • Dublin City University, Dublin,Irlandia
 • Uniwersytet Letni w Rzymie
 • University of Tennessee
 • Columbia University – Nowy Jork
 • Uniwersytet w Łucku


Współpraca z ośrodkami zagranicznymi uwidacznia się głównie poprzez:

 1. Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych Instytutu w celu wygłoszenia wykładów: Wykłady i referaty wygłaszane były w następujących zagranicznych uczelniach: IBM Sindelfingen (Niemcy), Uniwersytecie Letnim Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (Włochy), Institut Catholique de Paris (Francja), University of Joensuu (Finlandia), University of Helsinki (Finlandia), Metropolitan Autonomous University (Meksyk).
 2. Realizację projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi: Wśród najważniejszych, zrealizowanych już projektów badawczych wymienić można następujące programy – System analiz samorządowych (Brytyjski Fundusz Know How); Creditworthiness Enhancement Program – Gdańsk; Poland-Ukraine Budget Reform;
 3. Przyjazdy gości z ośrodków zagranicznych w celu wygłoszenia wykładu w Instytucie Ekonomii KUL: prof. V. Heikal (University of Helsinki) – Applications of mathematical methods to cryptology, prof. Ch. Jörgensen (Technishe Universität Berlin) – A boundary value problem for Beltrami differential equation, prof. Jose Ignacio Rufino Rus (Uniwersytet w Sewilii) – New Economy and Ent re preneurship oraz Service Quality Management.

Władze - wladze,11168.html

 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

 

prof. dr hab. Marian Żukowski

(zobacz też: życiorys akademicki)

 

Godziny przyjęć:

 

czwartek

godz. 14.00 - 15.00

Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Zarządzania

prof. dr hab. Marian Żukowski - przewodniczący

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

dr hab. Bartosz Jóźwik

dr. hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. Kinga Machowicz

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL

prof. dr hab. Marek Pawlak

dr hab. Jan Szynal, prof. KUL

dr hab. Józef Zając, prof. KUL (urlop)

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

 

Terminy zebrań w roku akademickim 2017/2018:

 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

 

 

 

 

System jakości – system-jakosci,15782.html

 

Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Zarządzania
w komisjach i zespołach projakościowych

Wydziałowa Komisji ds. Jakości Kształcenia:

- prof. dr hab. Marian Żukowski

- mgr Zdzisław Błasiak

- dr Henryk Ponikowski

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
i Strategii Rozwoju:

- mgr Zdzisław Błasiak

- dr Henryk Ponikowski

- Damian Grad (przedstawiciel studentów)

- Arkadiusz Tabor (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja ds. Promocji:

- dr Mariusz Sokołek

Instytutowy Zespół ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK):

- mgr Zdzisław Błasiak

- dr Kalina Grzesiuk

- dr Anna Pilarczyk

Instytutowy Zespół ds. reformy programów studiów
na rok akademicki 2018/19

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- mgr Zdzisław Błasiak

- prof. dr hab. Marek Pawlak

- dr Kalina Grzesiuk, dr Anna Pilarczyk

 Oznaczenia:  ekonomia / zarządzanie / dyrektor 

 

 

Pracownicy - pracownicy,11169.html

 

Dyrektor: prof. dr hab. Marian Żukowski

Sekretarz: mgr Monika Wójcik

 

Dolny rząd (od lewej): dr Robert Pankiewicz, mgr Anna Dąbkowska, mgr Anna Krawczyk-Sawicka, dr Anna Spoz, dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk, dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL, dr Joanna Niewiadoma, dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL, dr Anna Pilarczyk, dr Agnieszka Stolarska

Środek (od lewej): mgr Zdzisław Adam Błasiak, dr Piotr Bolibok, dr Jarosław Kuśpit, dr Mirosław Urbanek, dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska, dr Maria Paździor, prof. dr hab. Marian Żukowski, dr inż. Monika Wawer, prof. dr hab. Marek Pawlak, dr Joanna Nucińska

Górny rząd (od lewej): dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL, dr Jerzy Michałowski, prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, dr Mariusz Sokołek, dr Dorota Jegorow, dr Kalina Grzesiuk, dr Agnieszka Marek, dr hab. Bartosz Jóźwik, dr hab. Jan Szynal, prof. KUL, dr Grzegorz Zasuwa

Katedra Bankowości i Finansów

(dowiedz się więcej >>)

 

prof. dr hab. Marian Żukowski - kierownik katedry

dr Piotr Bolibok

dr Grzegorz Zasuwa

dr Maria Zuba - Ciszewska

mgr Anna Dąbkowska

 

Katedra Polityki Gospodarczej

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - kierownik katedry

dr Jarosław Kuśpit

dr Jerzy Michałowski

dr Mirosław Urbanek

 

 

Katedra Finansów Publicznych

(dowiedz się więcej >>)

 

prof. dr hab. Marian Żukowski - kurator katedry

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr Maria Paździor

mgr Zdzisław Adam Błasiak

mgr Anna Krawczyk - Sawicka 

 

Katedra Rachunkowości

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

dr Joanna Nucińska

dr Robert Pankiewicz

dr Mariusz Sokołek

mgr Anna Mizak (urlop)

 

Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Kinga Machowicz - kierownik katedry

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

dr Agnieszka Stolarska

 

Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Bartosz Jóźwik - kurator katedry

dr Agnieszka Marek

dr Joanna Niewiadoma

 

Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

(dowiedz się więcej >>)

 

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki - kierownik katedry

dr Krzysztof Bednarz

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

dr Anna Spoz

 

 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

(dowiedz się więcej >>)

 

prof. dr hab. Marek Pawlak - kierownik katedry

dr Kalina Grzesiuk

dr Anna Pilarczyk

dr inż. Monika Wawer

mgr Monika Klocek (urlop)

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - kurator katedry

dr hab. Bartosz Jóźwik

dr Piotr Rubaj

dr Katarzyna Sołkowicz

  

Katedra Zastosowań Matematyki

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Jan Szynal, prof. KUL - kurator katedry

dr hab. Józef Zając, prof. KUL (urlop)

dr Dorota Jegorow

dr Henryk Ponikowski

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

 

Koordynatorzy spisu wybitnych absolwentów:

mgr Zdzisław Błasiak - główny koordynator

dr Agnieszka Marek 

 

 

 

 

Oferta dydaktyczna - rekrutacja,art_23670.html

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania zaprasza na studia I i II stopnia z ekonomii  oraz I i II stopnia z zarządzania.
 

Jedną z cech charakterystycznych, prowadzonych od wielu lat studiów, jest ciekawy  program dostosowany do aktualnych standardów kształcenia. Wiedza jest przekazywana w interesujący sposób przez doświadczoną kadrę Akademicką w skład której wchodzą zarówno praktycy jak i teoretycy ekonomii.

Dodatkowym atutem jest bardzo dobra infrastruktura ułatwiająca proces dydaktyczny, na którą składają się  wygodne sale  wykładowe, pracownie komputerowe oraz zasoby biblioteki Instytutu, która gromadzi najnowsze wydawnictwa. 

 

 

Programy studiów stacjonarnych

Ekonomia I stopnia

Ekonomia II stopnia

Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie II stopnia

 

 

Rekrutacja

Aktualne zasady rekrutacji dostępne są na stronie: http://www.kul.pl/dlakandydatow

 

 

Dodatkowe informacje

 

Biuro rekrutacji

tel. 81 445 4137 oraz  81 445 42 16

e-mail: rekrutacja@kul.pl

pokój GG-200

 

Sekretariat Instytutu Ekonomii i Zarządzania

e-mail: intytut.ekonomii@kul.pl

tel. 81 445 3425 

pokój C-426

 

 

O studiach - o-studiach,11695.html

Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi studia na kierunkach:

 

Plan zajęć - http://e.kul.pl/qlplan.html?op=1&wid=11 (link do eKUL)

Program studiów - http://e.kul.pl/qlprogram.html?op=1&wid=11 (link do eKUL)

 

EKONOMIA

Kierunek Ekonomia prowadzi:

 

 • studia stacjonarne I stopnia;

 

 • studia stacjonarne II stopnia; 

oferujemy wybór spośród 2 specjalności:

 

- Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne (od roku 2016/17 zmiana na:  

- Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe)

- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

     

 

Istnieje również możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów w ramach  Międzyobszarowych Indywidulanych Studiów Humanistyczno - Społecznych.

 

Studenci ekonomii mogą uczestniczyć w programie Socrates-Erasmus, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz stwarza możliwości udziału w wielu interesujących projektach edukacyjnych. Można ubiegać się o stypendium między innymi w Charles University in Prague (Czechy), University of Joensuu (Finlandia), Universidad de Sevilla (Hiszpania), Université de Fribourg (Szwajcaria).

 

Ekonomia I stopień

Nauczanie na kierunku ekonomia koncentruje się na nauczaniu o zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, prezentowanych tak w makro- jak i mikroskali, jak też w przekroju krajowym i międzynarodowym.

Przedmiot badań dotyczy zakresu współczesnej ekonomii, zarówno o treści powszechnie uznanej (basic economics), jak i będącej ciągle jeszcze przedmiotem teorii alternatywnych, co oznacza, że w procesie kształcenia sygnalizuje się, iż współczesna ekonomia ciągle się rozwija, a częścią rozwoju jest też weryfikacja i aktualizacja wiedzy dotychczasowej.

Studia kierunkowe z ekonomii przygotowują do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, przy pomocy podstawowych narzędzi metodologicznych i technik operacyjnych, zarówno o charakterze jakościowym jak i ilościowym. W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości chrześcijańskich oraz postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność, uwzględnienie zasad etyki.

Absolwent nabywa podstawową wiedzę i wykształcenie humanistyczne oraz kulturę umysłową, co pozwala mu być świadomym obywatelem oraz orientować się w podstawowych problemach społecznych i gospodarczych współczesnej Polski i świata. Licencjat zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające na pracę zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Interesująca oferta kształcenia ogólnego pozwala na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych dla przykładu w pracy dziennikarza, specjalizującego się w problematyce ekonomicznej. Obszerny kurs z zakresu rachunkowości, obowiązkowy dla studentów, pozwala na zdobycie kompetencji zawodowych umożliwiających pracę w księgowości.

W powiązaniu z szeroką problematyką polityki gospodarczej – w tym zagadnieniami rozwoju regionalnego – oraz finansów, absolwenci kierunku ekonomia powinni znaleźć zatrudnienie w biznesie, sektorze administracji publicznej: zarówno rządowej, jak też samorządowej.

Studia I stopnia przygotowują studentów na podjęcie wyzwań dalszej specjalizacji, zarówno na studiach II stopnia, jak też studiach podyplomowych.

 

Ekonomia II stopień

Studia II stopnia na kierunku ekonomia koncentrują się na profesjonalizacji wiedzy i umiejętności absolwentów I stopnia studiów, posiadających podstawową wiedzę w zakresie ekonomii. Poza poszerzeniem i pogłębieniem ogólnej wiedzy ekonomicznej, zarówno w wymiarze mikro (choćby przez zajęcia z ekonomii menadżerskiej) jak też makro(zaawansowane modele gospodarki jako całości) studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach dwóch ścieżek specjalizacyjnych: „inwestycji kapitałowych i strategii inwestycyjnych” oraz „rachunkowości i finansów przedsiębiorstw”, interesujących, gdyż stanowiących odpowiedź w formie edukacyjnej oferty na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

NAUKA

Pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania czynnie włączają się w prace na rzecz środowiska lokalnego, odzwierciedleniem czego jest szereg ekspertyz (na przykład: na zamówienie komisji sejmowych czy jednostek samorządowych), badania w zakresie aktualnych problemów polskiej gospodarki uwzględniające kontekst lokalny, szkolenia, analizy wykorzystywane w ramach programowania rozwoju regionu itp. Pracownicy Instytutu zajmują się wdrażaniem nowoczesnych metod w rachunkowości i controllingu, kompleksową współpracą z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów, leasingu, pozyskiwaniem dotacji PHARE i innych.

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi stałą współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi np. Institut Catholique de Paris (Francja ), University of Joensuu (Finlandia), Metropolitan Autonomus University (Meksyk), University of Tennessee (USA), Columbia University (USA).

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi uwidacznia się głównie poprzez:

- realizacja wspólnych projektów badawczych,

- organizacja konferencji,

- publikacje naukowe,

- wyjazdy zagraniczne w celu wygłoszenia wykładów.

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA 

W Kole Naukowym Studentów Ekonomii (KNSE) aktywnie bierze udział kilkadziesiąt osób. Głównymi celami są:

- organizacja cyklicznych konferencji naukowych szkoleń oraz warsztatów,

- współpraca z międzynarodową organizacją studencką AIESEC,

- organizacja rozmaitych spotkań z przedstawicielami świata polityki oraz biznesu,

- rozwój zainteresowań oraz zdobywanie praktycznych umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Ekonomia studia I stopnia

Absolwent kierunku ekonomia posiada ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych na temat funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Rozumie podstawowe kategorie i pojęcia ekonomiczne. Poza przygotowaniem teoretycznym o charakterze ekonomicznym, potrafi posługiwać się narzędziami matematyczno - informatycznymi, niezbędnymi w pracy ekonomisty. Jego wiedza ekonomiczna zdobywana w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych jest uzupełniona umiejętnościami praktycznymi nabywanymi w trakcie praktyk zawodowych.

Absolwent zna zasady pracy różnych instytucji bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami zaspokajania potrzeb materialnych lub niematerialnych. Rozumie obowiązki i prawa państwa wobec podmiotów gospodarujących. Nabywa umiejętności umożliwiające sprawne uczestniczenie w procesie produkcji, wymiany lub konsumpcji dóbr. Potrafi pracować w przedsiębiorstwie lub podjąć ryzyko utworzenia własnej firmy. Cechuje się znajomością języka obcego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. W trakcie nauki rozwija umiejętność wykorzystania techniki i technologii informatycznej oraz podstaw prawa gospodarczego. Potrafi kontaktować się z instytucjami funkcjonującymi w środowisku biznesu – państwowymi, prywatnymi i samorządowymi.

Absolwent kierunku jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

 

Ekonomia studia II stopnia na specjalności „rachunkowość i finanse przedsiębiorstw”

Specjalność „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” stanowi odpowiedź w formie oferty edukacyjnej na zapotrzebowanie rynku pracy. Absolwenci studiów kierunkowych Ekonomia II stopnia na tej specjalności uzyskują wiedzę pozwalającą na rozwijanie umiejętności potrzebnych w pracy ekonomisty specjalisty z zakresu rachunkowości i finansów, księgowego oraz specjalisty ds. zarządzania finansami. Absolwent posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: potrafi doradzać w zakresie finansowania rozwoju przedsiębiorstw; umie analizować sprawozdania finansowe; potrafi samodzielnie prowadzić rachunkowość oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Znajomość technik analitycznych oraz możliwość uzyskania kompetencji w zakresie współpracy grupowej na zajęciach laboratoryjnych dedykowanych realizacji konkretnych projektów praktycznych (biznes-planowania, rozmaitych wniosków projektowych, strategii biznesowych itp.) stanowią dopełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym kontekstem aktywności zawodowej ekonomistów.

Absolwenci specjalności „rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” zawodowo z pewnością odnajdą się w pracy na różnych stanowiskach – zarówno operacyjnych, jak też zarządczych – w bankowości, sektorze MSP czy administracji publicznej. Jednak program kształcenia pozwala również rozwinąć umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności biznesowej – włączając w to proceduralny kontekst jej zainicjowania w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych.

 

Ekonomia studia II stopnia na specjalności „inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne”

Specjalność „Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne” stanowi edukacyjną odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, koncentrowaną na profesjonalizacji działalności inwestycyjnej, rozumianej w kategoriach strategicznego zarządzania finansami. Program kształcenia pozwala rozwinąć kompetencje potrzebne do prowadzenia własnej działalności biznesowej – włączając w to proceduralny kontekst jej zainicjowania w obecnych uwarunkowaniach legislacyjnych. Mikroekonomicznie kierunkowane aspekty programu pozwalają na zdobycie unikalnych umiejętności służących zarządzaniu procesami finansowymi podmiotów gospodarczych, podporządkowanych realizacji strategicznych celów. Kontekst makroekonomiczny daje podstawy do samodzielnej analizy procesów finansowych zachodzących w skali całej gospodarki (w jej współczesnych uwarunkowaniach, jako gospodarki otwartej), z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań i powiązań z dalszym otoczeniem (bloki gospodarcze, gospodarka światowa). Absolwenci specjalności uzyskują tym samym konieczne kompetencje – zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym – wymagane przez rynek pracy dla analityków i osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w ramach przedsiębiorstwa (w wymiarze operacyjnym oraz strategicznym), specjalistów w zakresie polityki inwestycyjnej czy analityków oraz prognostyków rynków finansowych we wszystkich sektorach.

Znajomość analizy ilościowej oraz możliwość rozwinięcia kompetencji w zakresie współpracy grupowej na zajęciach laboratoryjnych dedykowanych realizacji konkretnych projektów praktycznych (budowa portfela inwestycyjnego, wyceny instrumentów dłużnych, oceny strategii inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych w Polsce, analizy indeksów giełd finansowych, projektowym ujęciu analizy fundamentalnej, itp.) stanowią dopełnienie wiedzy teoretycznej praktycznym kontekstem aktywności zawodowej ekonomistów.

 

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Kierunek Zarządzanie prowadzi:

 • studia stacjonarne I stopnia;
 • studia stacjonarne II stopnia

Istnieje także możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

Studenci zarządzania mają możliwość ubiegania się o stypendia programu Socrates/Erasmus, w ramach, którego wyjeżdżają do wybranego państwa i tam zaliczają semestr.

Kierunek Zarządzanie jest włączony w system mobilności studentów uniwersytetów polskich - program MOST. Program w ogólnych założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu SOKRATES. Student ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie. Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.

 

Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie jest kierunkiem który łączy wiele dyscyplin wiedzy ekonomicznej, społecznej, humanistycznej i prawnej. Realizacja programu studiów umożliwia kształtowanie kluczowych z punktu widzenia konkurencyjności na rynku pracy kompetencji wymaganych od przyszłych specjalistów i menedżerów współczesnych organizacji.

W programie znajduje się urozmaicona oferta przedmiotów kierunkowych rozwijających wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ale także z dyscyplin pokrewnych. Studenci mogą również skorzystać z oferty przedmiotów w języku angielskim oraz studiów w ramach double-degree we współpracy z Memorial University w Kanadzie.

W ramach studiów przekazywana jest studentom nie tylko aktualna wiedza z zarządzania dająca im podstawy teoretyczne, ale także jej możliwości aplikacyjne, odpowiadające wyzwaniom współczesnych organizacji. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu student potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi. Metody kształcenia dostosowane są do twórczego rozwijania wiedzy przy wykorzystaniu pracy samodzielnej lub zespołowej, a także zaspokajania zapotrzebowania na kadry kierownicze i specjalistyczne w nowoczesnych organizacjach.

Specyfiką studiów na kierunku zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest dążenie do kształtowania postaw spójnych z misją naszej Uczelni. Stąd obecność w programie studiów przedmiotów podkreślających społeczny i humanistyczny wymiar zarządzania organizacjami.

 

Zarządzanie II stopnia

Celem studiów II stopnia w zakresie zarządzania na KUL jest przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla, a także na stanowiskach sztabowych zajmujących się problemami zarządzania w różnych organizacjach. Studenci przygotowani są do pełnienia funkcji planistycznych, organizacyjnych, zarządczych, decyzyjnych przy uwzględnieniu najnowszej wiedzy w każdej z tych dziedzin cząstkowych. W ramach studiów oferowana jest wiedza rzeczowa na temat współczesnych organizacji i sposobów ich funkcjonowania a także wiedza metodologiczna dotycząca przede wszystkim umiejętności rozwiązywania różnego rodzaju problemów pojawiających się we współczesnych organizacjach. Absolwent potrafi działać nie tylko samodzielnie, ale także w zespołach (w tym także zespołach międzykulturowych).

Specyfiką studiów zarządzania na KUL jest uwzględnienie w procesach dydaktycznych treści dotyczących podstaw filozoficznych, etycznych, humanistycznych i społecznych. W programie kształcenia uwzględniona jest również specyfika regionu z jego charakterystycznymi cechami, takimi jak: duża liczba małych przedsiębiorstw usługowych, położenie geograficzne obok granicy z Ukrainą czy częste zatrudnianie absolwentów w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Studia drugiego stopnia, obok przedmiotów, które bezpośrednio kształtują wiedzę umiejętności i postawy wymagane od absolwentów kierunku oraz przedmiotów, które stanowią niezbędny warunek nauczania przedmiotów kształtujących umiejętności absolwenta, zawierają zajęcia przygotowujące do pracy naukowej. Przygotowanie to realizowane jest zarówno przez uwzględnienie w programie stosownych przedmiotów teoretycznych, jak i włączanie do programów kształcenia wyników badań naukowych pracowników realizujących procesy dydaktyczne. Warunkiem prowadzenia określonego przedmiotu jest posiadanie przez pracownika stosownego dorobku naukowego.

 

NAUKA

Badania naukowe prowadzone na kierunku Zarządzanie skupiają się wokół następujących dziedzin badawczych: metody i techniki organizacji i kierowania, zarządzanie projektami, zarządzanie grupami przedsiębiorstw, proces integracji europejskiej, rozwój regionalny i lokalny, zachowania organizacyjne, zarządzanie zmianami, kierowanie ludźmi.

 

W ramach współpracy zagranicznej pracownicy kierunku Zarządzanie wyjeżdżali do:

Uniwersytetu w Sewilli, Universidad Francisco de Vitoria w Madrycie, Uniwersytetu Joensuu w Finlandii, Uniwersytetu Karola w Pradze (Charles University Praga), Uniwersytetu w Leuven w Belgii, Minesota University i Augsburg College w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych, GSF Monachium w Niemczech, European University Institute in Florence we Włoszech.

Celem tych kontaktów jest:

 • wymiana programów dydaktycznych i innych pomocy naukowych,
 • realizacja wspólnych badań naukowych,
 • organizowanie konferencji naukowych,
 • wymiana kadry naukowej i studentów,
 • wspólne publikacje.

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL skupia w swoich szeregach studentów różnych lat studiów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów oraz chcąc rozwinąć ich umiejętności Koło dąży do konfrontacji posiadanej i rozwijanej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Działalność Koła opiera się na poszerzaniu własnej wiedzy, ale także w oparciu o poczucie odpowiedzialności, członkowie Koła są organizatorami między innymi sesji naukowych, szkoleń, akcji informacyjnych. Ciągły rozwój stanowi nie tylko wymóg dzisiejszej rzeczywistości, ale jest również fundamentem przyszłej kariery zawodowej.

 

Celem Koła jest:

 • pobudzanie zainteresowań naukowych studentów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych,
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej studentów poszerzających ich zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym Kierunku Zarządzanie
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego.

 

Na Kierunku Zarządzanie KUL każdy student ma możliwość wyboru lektoratu z języka obcego. Zainteresowanym studentom Uczelnia stwarza możliwość uzyskania certyfikatu z języka obcego. Każdy student ma możliwość poszerzania swoich umiejętności praktycznych w trakcie praktyk zawodowych. Wśród zajęć fakultatywnych w programie studiów zarządzania są prowadzone wykłady monograficzne w języku angielskim, do wyboru przez studentów.

Uczelnia dostosowuje warunki do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiając efektywne korzystanie z systemu kształcenia. W zależności od rodzaju niepełnosprawności Uczelnia zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych oraz możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego oraz pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń.

Studenci Kierunku Zarządzanie KUL korzystają z obiektów sportowych i rekreacyjnych wspólnych dla całej Uczelni - sal fitnessu; siłowni; sal sportów walki (sekcja taekwondo, sekcja karate, sekcja dżudo); ziemnych (odkrytych) kortów tenisowych; sekcji (piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, badmintona).

Studenci mają możliwość dostępu do baz danych on-line z komputerów na terenie Uniwersytetu oraz z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, m. in.:

 • Science-direct - zawiera czasopisma naukowe z ekonomii, zarządzania i innych dziedzin,
 • Ebsco - zawiera czasopisma naukowe z ekonomii, zarządzania i innych dziedzin,
 • Emerald - zawiera czasopisma naukowe z zakresu zarządzania.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Zarządzanie studia I stopnia

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Zna specyfikę funkcjonowania instytucji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych Jest przygotowany do pełnienia funkcji sztabowych w ramach organizacji oraz jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych średniego szczebla w sposób innowacyjny, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych i w trosce o zapewnienie jakości. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami. Posiada umiejętność zarządzania sferą finansową przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, kontaktów z bankiem, rynkiem kapitałowym i wykorzystania funduszy UE. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania projektami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się w biznesie oraz pracy w zespole. Potrafi przygotowywać i realizować kampanie promocyjne. Ma wiedzę na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu i potrafi samodzielnie tworzyć proste aplikacje informatyczne. Zna język obcy oraz potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

 

Specyfika sylwetki absolwenta kierunku zarządzanie wynika z katolickiego charakteru Uczelni. Przejawia się on w realizacji misji Uczelni – jaką jest służba Bogu i Ojczyźnie, a także wskazywanie na wartości, które są podstawowe dla jednostki, firmy i ogółu społeczeństwa. Szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne i humanistyczne, co znajduje odzwierciedlenie w programie nauczania.

 

Zarządzanie studia II stopnia

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, jest również przygotowany do podjęcia pracy naukowej w tym obszarze.

Ma wiedzę dotyczącą kluczowych współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami w tym podejścia procesowego czy zarządzania wiedzą. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą aspektów prawnych funkcjonowania organizacji zarówno w sferze cywilnej jak i handlowej. Posiada umiejętności kształtowania strategii organizacji, skutecznego negocjowania w biznesie, zarządzania sferą logistyczną w firmie oraz pracy w zespole. Potrafi zarządzać sferą finansową przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej, zarządzania ryzykiem finansowym i kształtowania kontaktów z bankiem. Ma wiedzę na temat funkcjonowania sfery marketingowej w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw metodologicznych pracy badawczej i wykorzystywania dostępnych narzędzi informatycznych.

Absolwenci kierunku zarządzanie przejawiają postawy oparte na wartościach wynikających z misji Uczelni, co jest efektem realizacji w ramach programu studiów przedmiotów kładących nacisk na etyczny wymiar zarządzania organizacjami, takich jak Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Etyka w zarządzaniu czy przedmioty misyjne.

 

Studia podyplomowe (planowane w roku 2016/17):

rachunkowość i podatki

zarządzanie i finanse w administracji publicznej

zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Życie akademickie

Kalendarz roku akademickiego:

....

 

Społeczność studencka on-line (linki do grup poszczególnych lat na fb)

...

 

Organizacje studenckie (koła, samorząd)

...

 

Praktyki - Praktyki studenckie - praktyki-studenckie,art_59961.html

...

regulamin_praktyk_-_ekonomia_i_zarzadzanie_I_stopien

 

regulamin_praktyk_-_zarzadzanie_II_stopien

 

 

Erasmus+ - Erasmus+ - erasmus,art_51231.html

...

 

:: Instytut Ekonomii i Zarządzania ::

Erasmus +

 

 Wsród możliwości rozwoju, jakie dają studia na kierunkach Ekonomii i Zarządzania na podkreślenie zasługuje bogata oferta wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

 

      Aktualnie studentom oferowane są wyjazdy na następujące uczelnie zagraniczne:

 1. Ekonomia:

1)      Charles University in Prague (http://www1.cuni.cz)

2)      Universidad Francisco de Vitoria (http://www.ufv.es)

3)      Universidad Catolica San Antonio de Murcia (http://www.ucam.edu)

4)      Universidad de Sevilla (http://www.us.es)

5)      Comenius University in Bratislava (http://www.uniba.sk)

6)      Katolicka Univerzita v Ružomberku (http://www.ku.sk)

 

 1. Zarządzanie:

1)      Charles University in Prague (http://www1.cuni.cz)

2)      Université d’Orléans / Instutut Universitaire Bourges (http://www.univ-orleans.fr/)

3)      Université d’Orléans (http://www.univ-orleans.fr/)

4)      Universidad Francisco de Vitoria (http://www.ufv.es)

5)      Universidad de Sevilla (http://www.us.es)

6)      Univerza v Ljubljani (http://www.uni-lj.si/English/english.asp)

 

 

      Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia znajdują się na stronie:

www.kul.pl/erasmus

  

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest prof. dr hab. Marek Pawlak – Prodziekan ds. Nauki i Kontaktów Zagranicznych, Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem (http://pracownik.kul.pl/marek.pawlak/),

natomiast Koordynatorami Instytutowymi są:

1)      dla kierunku Zarządzanie - dr Agnieszka Marek z Katedry Mikroekonomii i Zarządzania

2)      dla kierunku Ekonomia - dr Piotr Bolibok z Katedry Bankowości (http://pracownik.kul.pl/piotr.bolibok/).

  

     Zestawienie punktów ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7)

 

 

 

Prace i egzaminy dyplomowe - zasady-dyplomowania,art_54938.html

...

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Zarządzania: pobierz

 

Inne dokumenty dotyczące dyplomowania:

 

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania (pobierz) oraz jej nowelizacja: pobierz 

 

Załączniki do uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania:

 • Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie tytułu pracy i powołanie promotora: pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy: pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy  oraz zmiany kierującego pracą: pobierz
 • Wniosek o zatwierdzenie zmiany kierującego pracą: pobierz
 • Oświadczenie do składanej pracy dyplomowej: pobierz
 • Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego: pobierz
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej: pobierz
 • Formularz recenzji pracy dyplomowej: pobierz
 • Protokół egzaminu dyplomowego: pobierz

 

Egzamin licencjacki i magisterski – tezy - tezy-egzaminacyjne,art_49721.html

Tezy obowiązujące od roku akademickiego 2015/16:

 

ekonomia

 

zarządzanie

 

 

Nauka - nauka,11696.html

Obszary badawcze

...

Tematy badawcze pracowników w roku 2017 

Wykonawca

 

Temat badawczy

prof. dr hab. Ivan Blahun

Modelowanie strategii zrównoważonego rozwjou regionalnego

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

Współczesna teoria pieniądza przyszłość pieniądza papierowego

Waluty alternatywne - zastosowanie, przyszłość

Problemy wejścia Polski do strefy euro a reforma euro

prof. dr hab. Marian Żukowski

Makroekonomiczne uwarunkowania ewolucji polskiego systemu bankowego – teoria i praktyka

dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. KUL

Peer review projektów badawczych: teoria i praktyka

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Ewolucja sprawozdawczości oraz wykorzystanie informacji z rachunkowości i sprawozdawczości

Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa

dr hab. Lech Gruszecki

Zastosowanie metod matematyki dyskretnej w naukach ekonomicznych

dr hab. Kinga Machowicz

Prawa człowieka realizowane w sferze gospodarki opartej na wiedzy

 

dr hab. Paweł Marzec

Polityka gospodarcza w XXI wieku

dr Jacek Bednarz

Nierównowagi makroekonomiczne w ujęciu monetarnym

dr Piotr Bolibok

Makro- i mikroekonomiczne aspekty zadłużenia i skłonności do oszczędzania w sektorze prywatnym

Związki między sprawozdawczością finansową a wartością rynkową banków komercyjnych

dr Kalina Grzesiuk

Społeczne czynniki zmian w organizacjach

 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw

dr Dorota Jegorow

Polaryzacja rozwoju regionalnego w Polsce. Przyczyny i skutki

Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy oparty na bezzwrotnych transferach finansowych

dr Jarosław Kuśpit

Wymiana handlowa Unii Europejskiej z Rosją w warunkach embarga Handlowego

dr Agnieszka Marek

Zarządzanie przez wartości – istota procesu i wpływ na praktyki organizacyjne

dr Joanna Niewiadoma

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach

 

dr Joanna Nucińska

Uwarunkowania pomiaru efektywności publicznego finansowania edukacji w Polsce

dr Maria Paździor

Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Rola kontrolingu personalnego

 

dr Anna Pilarczyk

Patologie w zarządzaniu organizacją

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

Współczesne, alternatywne formy pieniądza

Dobrowolne ubezpieczenia na życie w Polsce i w Niemczech

dr Piotr Rubaj

Dywersyfikacja kierunków polskiego eksportu, jako warunek konieczny rozwoju handlu zagranicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju

dr Mariusz Sokołek

Kierunki zmian w rachunkowości i podatkach

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

dr Anna Spoz

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw według MSR i MSSF

Modele biznesu polskich przedsiębiorstw

 

dr Agnieszka Stolarska

Ewolucja bankowości w Polsce w powiązaniu z kształtowaniem marketingu bankowego

dr inż. Monika Wawer

Analityka biznesowa w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Nowe trendy w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi

dr Grzegorz Zasuwa

Raportowanie społeczne a wartość przedsiębiorstw

 

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce

 

dr Maria Zuba - Ciszewska

Spółdzielnie jako podmioty społecznie odpowiedzialne

 

mgr Anna Dąbkowska

Detaliczna i inwestycyjna działalność banków w Niemczech – wpływ zmian w sektorze bankowym

mgr Anna Krawczyk-Sawicka

Koordynacja polityk fiskalnych w strefie euro

Mgr Anna Mizak

Rachunkowość sektora MŚP

 

 

Publikacje pracowników

...

 

Konferencje i seminaria otwarte

...

 

Projekty edukacyjne

...

Projekty edukacyjne - projekty-edukacyjne,art_68262.html

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej

„Złoty bezgotówkowy jest lepszy”

logo1

zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Umowa nr DEW/1472/2013 z dnia 17.07.2013 r.

Okres realizacji: 17.07.2013 r. – 30.12.2013 r.

Wartość projektu: 25.024 PLN

Kwota dofinansowania przez NBP: 18.384 PLN

 

Cel Projektu:

Podniesienie poziomu, aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród:

 • słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (przyszłych kapłanów w parafiach) w ramach cyklu planowanych spotkań szkoleniowych „Obrót bezgotówkowy w parafiach”,
 • przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji, studentów kierunków ekonomicznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego, dzięki wydaniu i bezpłatnej dystrybucji monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce”,
 • przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich w ramach planowanej konferencji „Obrót bezgotówkowy w Polsce – dylematy i wyzwania.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie wiedzy kleryków (przyszłych kapłanów w parafiach) na temat zasad funkcjonowania, możliwości i korzyści płynących z bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rachunków bankowych oraz kart płatniczych,
 • zwiększenie możliwości samokształcenia studentów kierunków ekonomicznych, przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego w zakresie rozwiązań systemowych i instrumentów płatniczych służących rozliczeniom bezgotówkowym,
 • usystematyzowanie wiedzy, zdiagnozowanie aktualnego stanu oraz tendencji rozwojowych obrotu bezgotówkowego w Polsce dla potrzeb dalszych badań oraz pracy dydaktycznej pracowników naukowych z dziedzin bankowości i finansów,
 • popularyzacja obrotu bezgotówkowego i sposobów wykorzystania narzędzi oferowanych przez polski system płatniczy,
 • aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań systemowych oraz przewidywanych kierunków rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich.

 

Działania w zrealizowane w ramach Projektu:

 • szkolenieObrót bezgotówkowy w parafiach” dla słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (październik 2013 r.) - w szkoleniu wzięło udział 52 alumnów,
 • konferencja krajowa „Obrót bezgotówkowy w Polsce” (18.11.2013 r.) z udziałem pracowników naukowych 9 uniwersytetów z 6 miast Polski, przedstawicieli najważniejszych instytucji polskiego systemu płatniczego: Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Związku Banków Polskich, Visa Europe i Master Card, a także jednego z krajowych banków komercyjnych - Banku Ochrony Środowiska SA – na konferencji oficjalnie zarejestrowało się 65 uczestników

 

 • wystawa banknotówPieniądz papierowy w Europie” (18-20.11.2013 r.). - eksponaty prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów dostarczonych przez Narodowy Bank Polski, Bank Grecji oraz prywatnej kolekcji Pana prof. dr. hab. Mariana Żukowskiego - Wystawa zorganizowana została w hallu budynku Collegium Norwidianum KUL,
 • opublikowanie i dystrybucja krajowa 450 egzemplarzy monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce” pod red. H. Żukowskiej i M. Żukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

 

 

 

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej

„Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: nowe perspektywy”

zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Umowa nr DEW/2270/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Okres realizacji: 18.12.2015 r. – 15.04.2016 r.

Wartość projektu: 26.123 PLN

Kwota dofinansowania przez NBP: 18.293 PLN

 

Cel Projektu:

Usystematyzowanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce, jak również podniesienie jej poziomu i aktualizacja.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy studentów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie na temat zasad funkcjonowania, możliwości, bezpieczeństwa i korzyści płynących z bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rachunków bankowych oraz kart płatniczych,
 • umożliwienie samokształcenia w zakresie rozwiązań systemowych i instrumentów płatniczych służących rozliczeniom bezgotówkowym studentom kierunków ekonomicznych, przedstawicielom instytucji, które otrzymują regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotom sektora finansów publicznych, organom administracji oraz wszystkim zainteresowanym problematyką obrotu bezgotówkowego,
 • zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki obrotu bezgotówkowego, zdiagnozowanie aktualnego stanu, zmian uwarunkowań prawnych i technicznych oraz nowych kierunków i tendencji rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce dla potrzeb pracy dydaktycznej pracowników naukowych z dziedzin bankowości i finansów, przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i ośrodków akademickich
 • ukierunkowanie dalszych badań nad zagadnieniem obrotu bezgotówkowego w Polsce,

 

Działania w zrealizowane w ramach Projektu:

 • szkolenieRozliczenia bezgotówkowe w finansach parafii” dla słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie - w szkoleniu wzięło udział 53 alumnów,
 • konferencja krajowa „Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce” (07.12.2015 r.) z udziałem pracowników 6 uniwersytetów z 4 miast Polski, przedstawicieli instytucji polskiego systemu płatniczego: Narodowego Banku Polskiego, Visa Europe, Master Card, Polskiego Standardu Płatności sp. z o. o., a także jednego z krajowych banków komercyjnych - Banku Polska Kasa Opieka S. A.,

 

 

 • opublikowanie i dystrybucja krajowa 300 egzemplarzy monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy” pod red. P. Boliboka i M. Żukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

 

 

 

Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"

http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8984:program-qnowoczesne-zarzdzanie-biznesemq&catid=426:program-qnowoczesne-zarzdzanie-biznesemq&Itemid=266).

 

 

Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" powstał w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banku Polskich. Partnerami projektu są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gopodarczej InfoMonitor S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Program NZB realizuje bliską współpracę z uniwersytetami i szkołami wyższymi na rzecz poszerzania praktycznej wiedzy i umiejętności studentów – przyszłych i aktualnych przedsiębiorców. Współpraca ma przyczynić się do unowocześnienia zarządzania przedsiębiorstwami, pogłębienia ogólnej wiedzy ekonomicznej oraz zwiększenia przepływu informacji między nauką a praktyką gospodarczą.

Zgodnie z zawieranymi z uczelniami porozumieniami m.in. problematyka wykorzystania informacji gospodarczych oraz elektronicznych systemów płatności i rozliczeń bezgotówkowych w nowoczesnym biznesie jest stopniowo włączana do programów nauczania - również na studiach podyplomowych.

Strony porozumienia zakładają, że współpraca przyczyni się m.in. do unowocześnienia zarządzania przedsiębiorstwami i zwiększy przepływ informacji z nauki do praktyki gospodarczej oraz wykorzystywania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych do ograniczania ryzyka. W konsekwencji, edukacja studentów na temat systemów wymiany informacji finansowej i gospodarczej przyniesie wymierne korzyści zatrudniającym ich przedsiębiorcom w wyniku lepszego poznania przez aktualnych i przyszłych pracowników sposobów weryfikowania rzetelności płatniczej kontrahentów i stałego monitoringu spłat zobowiązań przez dłużników, zwiększy możliwości unikania transakcji z nierzetelnymi płatnikami oraz wpłynie na wzrost efektywności i wyniki finansowe przedsiębiorstw. Więcej informacji z tego zakresu znajduje się na stronach: www.cigi.pl, www.zbp.pl, www.bik.pl, www.big.pl, www.cpb.pl.

Współpraca z uczelniami wyższymi ma także na celu popularyzację elektronicznego obrotu gospodarczego, wykorzystywania nowoczesnych, elektronicznych systemów płatności i rozliczeń oraz bezpieczeństwa i szybkości płatności bezgotówkowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kir.com.pl.

Dla ułatwienia procesu edukacji, uczelnie i partnerzy porozumienia opracowali wspólny skrypt dla studentów zatytułowany: "Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki".

 

Lista Uczelni uczestniczących z programie NZB:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 3. ALMAMER Szkoła Wyższa
 4. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
 5. Gdańska Szkoła Wyższa
 6. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
 7. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 9. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
 10. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 11. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 12. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego
 13. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki Przedsiębiorczości w Łomży
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 26. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 27. Politechnika Częstochowska
 28. Politechnika Gdańska
 29. Politechnika Koszalińska
 30. Politechnika Krakowska
 31. Politechnika Lubelska
 32. Politechnika Łódzka
 33. Politechnika Rzeszowska
 34. Politechnika Śląska
 35. Politechnika Świętokrzyska
 36. Politechnika Warszawska
 37. Politechnika Wrocławska
 38. Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 39. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych
 40. Sopocka Szkoła Wyższa
 41. Stargardzka Szkoła Wyższa w Stargardzie Szczecińskim
 42. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 43. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 44. Szkoła Główna Handlowa
 45. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
 46. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 47. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 48. Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu
 49. Uczelnia Jańskiego w Łomży
 50. Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 51. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
 52. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 53. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 54. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 55. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 56. Uniwersytet Gdański
 57. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 58. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 59. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 60. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 61. Uniwersytet Łódzki
 62. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 63. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 64. Uniwersytet Opolski
 65. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 66. Uniwersytet Rzeszowski
 67. Uniwersytet Szczeciński
 68. Uniwersytet Śląski
 69. Uniwersytet w Białymstoku
 70. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 71. Uniwersytet Wrocławski
 72. Uniwersytet Zielonogórski
 73. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 74. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
 75. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 76. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 77. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 78. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 79. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 80. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 81. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 82. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
 83. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis w Nowym Sączu
 84. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 85. Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu
 86. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 87. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
 88. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
 89. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 90. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
 91. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
 92. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 93. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 94. Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
 95. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 96. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 97. Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach
 98. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 99. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 100. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach
 101. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
 102. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 103. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 104. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 105. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
 106. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 107. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
 108. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
 109. Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
 110. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 111. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
 112. Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
 113. Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku
 114. Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University
 115. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 116. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 117. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 118. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
 119. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
 120. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
 121. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 122. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Banki dla edukacji w obszarze cyberbezpieczeństwa - banki-dla-edukacji-w-obszarze-cyberbezpieczenstwa,art_73870.html

Sektor bankowy i technologiczny razem dla edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa – to główne przesłanie porozumienia o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, podpisanego podczas Kongresu Edukacji Finansowej 2017, który odbył się 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie. Jak wskazują jego sygnatariusze, edukacja i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, to w obliczu postępującej cyfryzacji kraju, jedno z największych wspólnych współczesnych wyzwań.

Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT. Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jednym z nich jest realizacja dedykowanego moduł edukacyjnego na ponad 120 uczelniach w całej Polsce w ramach Programu NZB. Organizatorzy podkreślili, że ideą projektu, jest stopniowe dołączanie do niego kolejnych podmiotów, co będzie sprzyjało zwiększaniu skali realizacji jego głównych założeń.

Temat cyberbezpieczeństwa był jednym z motywów pierwszej edycji Kongresu, który w salach PGE Narodowego zgromadził ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń

- To ponadbankowe porozumienie pokazuje, że w obszarze cyberbezpieczeństwa należy współpracować a nie konkurować. Dziś, banki w Polsce ochraniają 33 miliony kont internetowych z czego 16 milionów aktywnych, codziennie użytkowanych. Jestem przekonany, że połączenie naszych doświadczeń i praktyk, jak i zasobów wiedzy skumulowanych w firmach infrastrukturalnych sektora bankowego i technologicznego, będzie podstawą powodzenia edukacyjnej misji w tym obszarze, realizowanej w różnych formach i skierowanej do różnych grup docelowych – powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

 

 

Kongres Edukacji Finansowej 2017 był organizowany wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej, w tym m.in. Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, które obchodzą w tym roku swoje 25-lecie.

Licznym panelom i wystąpieniem towarzyszyło centrum wystawiennicze - Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Więcej: www.aleBank.pl/KEF oraz www.nzb.pl

 

 

 

Roczniki Ekonomii i Zarządzania - roczniki-ekonomii-i-zarzadzania-issn-2081-1837,art_33890.html

 

Przejdź na stronę czasopisma >>

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w "Rocznikach Ekonomii i Zarządzania" przyznawane jest 6 punktów, które uwzględniane są w ocenie dorobku naukowego (poz. 1574).

 

 

Roczniki Roczniki Ekonomii i Zarządzania indeksowane są w następujących bazach:

CEEOL
CEJSH

BazEkon

  

 

 

 

Biblioteka - biblioteka-instytutu-ekonomii-i-zarzadzania,art_4455.html (link)

 

 

Autor: Marzena Wrona
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2017, godz. 09:40 - Joanna Nucińska