EN:

The Core of Mind and Cosmos

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 3

 
Strony/pages: 143-146  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-6

 

Streszczenie

Esej przedstawia w krótkiej formie główny argument książki Thomasa Nagela Mind and Cos­mos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False (Oxford University Press 2012). Zgodnie z tym argumentem nauki fizykalne w obecnej postaci nie są w stanie podać zadowalającego wyjaśnienia świadomego życia i w związku z tym są niezupełne. Nie powinno nas to jednak skłonić do przyjęcia jakiejś formy teizmu, ale raczej do poszukiwania szerszej, adekwatniejszej koncepcji przyrody.

 

Summary

The essay outlines the main argument of Thomas Nagel’s influential book Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False (Oxford University Press 2012). According to the argument the physical sciences in their present form cannot adequately account for our conscious life and are thus incomplete. This should not lead us to accept some form of theism, however, but to a search for a broader, more adequate conception of nature.

 

 

Słowa kluczowe: Thomas Nagel; Mind and Cosmos; nauki fizykalne; świadome życie; koncepcje przyrody; materialistyczna neodarwinowska koncepcja przyrody; teizm.

Key words: Thomas Nagel; Mind and Cosmos; physical sciences; conscious life; conceptions of nature; materialist Neo-Darwinian conception of nature; theism.

 

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Prof. Thomas Nagel— profesor filozofii i professor emeritus prawa na New York University; adres do korespondencji — e-mail: thomas.nagel@nyu.edu

 

Informacja o tłumaczach/Information about Translators:

Dr Marcin Iwanicki – Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: miwanick@gmail.com

 

 

Cytowanie/Citation information:

Nagel, Thomas. 2016. Umysł a kosmos. Przeł. Marcin Iwanicki. "Roczniki Filozoficzne" 64, 3: 143-146, DOI: 10.18290/rf.2016.64.3-6.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 22:34 - Anna Starościc