Tome VIII - R. 1995

1. J. Burchardt, Oryginalność koncepcji intelektu praktycznego w liście Witelona.
[L’originalité de la conception de l’intellect pratique dans la lettre de Witelo.]
2. J.Ch. Jarosz, Źródła myśli estetycznej Witelona z Polski.
[The sources of aesthetical thought of Witelo of Poland.]
3. F. Krauze, Natura bytu pierwszego i jego stosunek do świata według Jana z Ziębic.
[La nature de l’Etre Primaire et sa relation avec le monde selon Jean de Ziębice.]
4. M. Markowski, Stanowisko Jana z Ziębic wobec powszechników.
[Die Stellungnahme des Johannis von Münsterberg gegenüber den universalien.]
5. M. Markowski, Magdeburski Komentarz do Summa philosophiae naturalis i Komentarz Jana Deborcha do De anima jako dowód wpływu albertystycznego i burydanowskiego naturalizmu w Magdeburgu w 1424 roku.
[Der magdeburger Kommentar (ms. 262 - Gandersheim) zur Summa philosophiae naturalis und der Kommentar Johannes Deborchs zu De anima als ein Beweis für den Einfluss des albertischen und buridanischen Naturalismus in Magdeburg im Jahre 1424.]
6. M. Markowski, Gerhard Frilden – rostocki awerroista.
[Gerhard Frilden – ein rostocker Averroist.]
7. M. Markowski, Od różnorodności średniowiecznego wykładu pism Arystotelesa aż do powstania kopernikowskiej nauki o przyrodzie.
[Von der Vielfalt der mittelalterlichen Auslegung der Schriften des Aristoteles zur Entstehung der kopernikanischen Naturwissenschaft.]
8. M. Markowski, Uniwersyteckie studia Mikołaja Kopernika w Krakowie.
[Nicolaus Copernikus’ Krakauer Universitätsstudien.]
9. M. Markowski, Mikołaj Kopernik z Torunia – filozof, astronom i ekonomista.
[Nicolaus Copernicus – Philosoph, Astronom, Theoretiker der Ökonomie.]
10. U. Mazurczak, Ikonografia siedmiu dni stworzenia świata w średniowieczu. Stan badań i perspektywy badawcze.
[Das Sechstagewerk in der Ikonographie des Mittelalters. Forschungsstand und Forschungsperspektiven.]
11. M.Markowski, Komentarz awerroistyczny Henryka z Erfurtu do Metafizyki Arystotelesa.
[Der averroistische Kommentar des Heinrich von Erfurt zur Metaphysik des Aristoteles.]
12. M. Markowski, Niepełny komentarz Hermanna z Winterswijk do Metafizyki Arystotelesa w przekazie rękopiśmiennym Państwowej Biblioteki w Bambergu.
[Der unvollständige Kommentar des Hermann von Winterswijk zur Metaphysik des Aristoteles in der handschriftlichen Überlieferung der Staatsbibliothek in Bamberg.]
13. M. Markowski. Pisma erfurckie z czasów przeduniwersyteckich w rękopisie XI. 629 Biblioteki Klasztornej w Sankt Florian.
[Erfurter Schriften aus der voruniversitären Zeit in der Handschrift XI. 629 der Stiftsbibliotek in Sankt Florian.]
14. M. Markowski, Próba nominalistycznego wykładu albertystycznej Sumy filozofii przyrody przez Alberta Rickmersdorfa z Saksonii.
[Der Versuch nominalistischer Auslegung der albertischen Summe der Naturphilosophie durch Albert Rickmersdorf von Sachsen.]
15. M. Markowski, Codex Luneburgensis 2° 101 Dolnosaksońskiej Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej w Getyndze jako źródło do dziejów filozofii na Uniwersytecie w Rostocku na początku XVI wieku.
[Der Codex Luneburgensis 2° 101 der Niedersächsichen Staats- und Universitätsbibliotek in Göttingen als Quelle zur Geschichte der Philosophie an der Universität in Rostock am Anfang des 16. Jahrhunderts.]
16. M. Markowski, Komentarze do dzieł Arystotelesa w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Muzeum Narodowego w Pradze.
[Die Aristoteles-Kommentare in den mittelalterlichen Handschriften der Bibliothek des Nationalmuseums in Prag.]
17. M. Markowski, Arystotelika w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze.
[Die Aristotelica in den mittelalterlichen Handschriften der Bibliothek des Metropolitankapitels zu Prag.]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:28 - Liliana Kycia