Tome XVIII - R. 2005


1. Stanisław Janeczek, Biskup Profesor Stanisław Wielgus. Uczony – organizator nauki – prorok i świadek Odwiecznej Mądrości i Miłości [=Monseigneur Stanisław Wielgus – Professeur, Témoin et Prothète de l’Eternel Sagesse et Amour]
2. Stanisław Janeczek, Bishop Stanisław Wielgus – Professor, Witness and Prophet of "Eternal Wisdom and Love"
3. Wykaz publikacji naukowych Ks. Bpa Profesora Stanisława Wielgusa [=Inventaire des publications de Mgr Prof. Stanisław Wielgus]
4. Henryk Anzulewicz, Albertus Magnus als Vermittler zwischen Aris¬to¬teles und Platon
5. Stanisław Bafia, Die Theologien in Chartres im XII Jahrhundert
6.Wanda Bajor, Anonimowe Quaestiones secundum scholam Joannis Buridani in I-III libros ‘De anima’ Aristotelis. Edycja spisu kwestii (Rkp. BJ 1897) [=Quaestiones secundum scholam Joannis Buridani in I-III libros ‘De anima’ Aristotelis anonymes. Edition de l’inventaire de questions (Ms. BJ 1897)]
7. Krzysztof Bochenek, La problematica filosofica dell’Epitoma con¬clu¬sio¬num theologicalium’ di Michał Falkener di Breslavia
8. Daniel Brzeziński i Bartosz Leszkiewicz, Zapiski liturgiczne w kodeksie „Biblii Płockiej” z XII wieku. Studium źródłoznawcze i edycja tekstu [=Les notes liturgiques dans le code de la „Bible de Plock” du XIIe siècle. Etude de la source et édition du texte]
9. Marian Ciszewski, Rozum i wiara w ujęciu Stefana Swieżawskiego [=La raison et la foi d’après Stefan Swierzawski]
10. Juliusz Domański, Quaenam is, qui in Iacobi Parcossi Ortho¬gra¬phiam Polonicam prologum composuit, Polonico idiomate scripti¬tan¬da esse duxerit
11. Tadeusz Grzesik, Uwagi na temat metafizycznego wymiaru myśli Anzelma z Canterbury [=Les remarques sur la dimenstions métaphysique de la pensée d’Anselme de Canterbury]
12. Stanisław Janeczek, Między nowożytnym arystotelizmem chrześci¬jań¬skim a drugą scholastyką. Z dziejów kategorializacji w historii fi¬lozofii [=Entre l’aristotélisme chrétien moderne et la deuxième scholastique. De la catégorialisation dans l’histoire de la philosophie].
13. Joanna Judycka, Rajmund Lull wobec myśli islamu [Rajmund Lull face à la pensée islamique]
14. Zenon Kałuża, Brèves remarques sur le triple commentaire du Pater noster de Heimeric de Campo (1395–1460)
15. Agnieszka Kijewska, Conception of Faith in Cusanu’s “Sermon XXI”
16. Małgorzata Kowalewska, Hildegardy z Bingen zarys filozofii czło¬wieka [Précis de philosophie de l’homme d’Hildegarde de Bingen]
17. Jadwiga Kuczyńska, Identité des goûts esthétiques à la fin du Moyen Age et au début de la renaissance concernant l’art du cuivre
18. Jacek Litwin, Talis honorabilis scientia – rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie komentarza do Metafizyki Jana z Raciborska [=Talis honorabilis scientia – réflexions sur la métaphysique au XVe siècle à Cracovie à l’exemple du commentaire à la Métaphysique de Joannis de Raciborsko]
19. Mieczysław Markowski, Die Wege der Philosophie des Mittelalters
20. Urszula Mazurczak, Par caritas par meritum Miłosierny Sędzia na tympanonach gotyckich katedr. Z kręgu wybranych problemów ikonografii Sądu Ostatecznego w kontekście teologii Hugona od Św. Wik¬tora [=Par caritas par meritum. Juge Miséricordieux dans les tympans des cathédrales gothiques. Questions choisies sur l’iconographie du Jugement Dernier dans le contexte de la théologie d’Hugues de Saint-Victor]
21. Lucyna Nowak, Scholar, Student, Bakkalaureus, Magister – Bildung im Mittelalter
22. Mikołaj Olszewski, Augustine of Ancona on the Subject of Theology
23. Jerzy Rebeta, Relativisation des critères de la hiérarchisation des sciences et ses conséquences pour la valorisation des sciences sociales à l’Université de Cracovie au commencement du XVe siècle
24. Kazimierz Wójcik, Problem różnicy istoty i istnienia według Marsy¬liu¬sza z Inghen w oparciu o jego komentarz do „Metafizyki” Arys¬to¬te¬lesa [Le problème de la différence entre l'être et l'existence d’après Marsile d’Inghen et son commentaire à la « Métaphysique » d’Aristote]
25. Marek Zahajkiewicz, Kościelne zbiory biblioteczne średniowiecznej Pol¬ski źródłem do badań nad wykształceniem duchowieństwa [=Ressources ecclésiastiques bibliothécaires en Pologne au Moyen Age en tant que source de recherche sur la formation du clergé]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:47 - Liliana Kycia