Moskal_Problem filozofii dziejów

 

 

Przedmiotem Traktatu o religii jest religia katolicka jako religia paradygmatyczna. W pierwszej części autor odpowiada na pytanie o istotę i genezę religii. W drugiej części charakteryzuje różne typy poznania, jakimi dysponuje człowiek religijny. W części trzeciej prezentuje apologię religii katolickiej. Czwarta część poświęcona jest zagadnieniu wartościowania religii, rozpoznania religii prawdziwej oraz problematyce nawrócenia.

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

 

CZĘŚĆ I: ISTOTA I GENEZA RELIGII

 

ROZDZIAŁ 1: PRZEDMIOT TRAKTATU O RELIGII

ROZDZIAŁ 2: ISTOTA RELIGII

ROZDZIAŁ 3: GENEZA RELIGII

 

CZĘŚĆ II: POZNANIE W RELIGII

 

ROZDZIAŁ 1: WIEDZA RELIGIJNA

 1. Problem doświadczenia religijnego
 2. Problem doświadczenia ludzkiej duszy
 3. Wyjaśnianie rzeczywistości
 4. Pozostałe rozumowania

ROZDZIAŁ 2: WIARA RELIGIJNA

 1. Wiara w Boże objawienie

1.1. Istota objawienia chrześcijańskiego

1.2. Istota wiary w Boże objawienie

1.3. Cuda i proroctwa jako znaki faktyczności i prawdziwości Bożego objawienia

 1. Wiara Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła
 2. Wiara ludziom

ROZDZIAŁ 3: AFEKTYWNE POZNANIE BOGA

 1. Naturalna inklinacja człowieka ku Bogu i afektywne poznanie Boga
 2. Religijne ukierunkowanie człowieka ku Bogu i afektywne poznanie Boga
 3. Natura afektywnego poznania Boga

ROZDZIAŁ 4: INTELEKTUALNE I MORALNE UWARUNKOWANIA POZNANIA PRAWDY RELIGIJNEJ

 1. Uwarunkowania poznawcze
 2. Uwarunkowania afektywno-moralne

CZĘŚĆ III: APOLOGIA RELIGII KATOLICKIEJ

 

ROZDZIAŁ 1: FILOZOFICZNE USPRAWIEDLIWIENIE RELIGII KATOLICKIEJ

 1. Filozoficzne poznanie świata
 2. Filozoficzne poznanie Boga

2.1. Pełniejsze sformułowanie filozoficznego uzasadnienia tezy teistycznej

2.1.1. „Pierwsza droga” św. Tomasza z Akwinu

2.1.2. Własne uzasadnienie tezy teistycznej

2.2. Krótkie sformułowanie filozoficznego uzasadnienia tezy teistycznej

2.2.1. Wyjaśnienie zmienności świata

2.2.2. Wyjaśnienie istnienia świata

2.3. Konfirmacja tezy teistycznej

2.4. Metafizyczne określenie natury Boga

2.5. Metafizyczne określenie relacji świat – Bóg

2.5.1. Bytowa transcendencja Boga w stosunku do świata

2.5.2. Bytowa immanencja Boga w stosunku do świata

2.5.2.1. Sprawcza obecność Boga w świecie

2.5.2.2. Wzorcza obecność Boga w świecie

2.5.2.3. Obecność Boga jako celu wszystkich rzeczy

 1. Filozoficzne poznanie człowieka

3.1. Duchowo-cielesna struktura osoby ludzkiej

3.2. Nieśmiertelność duszy ludzkiej

3.3. Przygodność osoby ludzkiej

3.4. Spotencjalizowanie osoby ludzkiej

 1. Filozoficzne uzasadnienie norm moralnych

ROZDZIAŁ 2: RACJONALNOŚĆ AKTU WIARY W BOŻE OBJAWIENIE

 1. Istnienie Boga i autentyczność Bożego objawienia. Cuda i proroctwa jako znaki faktyczności Bożego objawienia
 2. Cuda i proroctwa jako znaki prawdziwości Bożego objawienia
 3. Wiarygodność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
 4. Wiarygodność katolików
 5. Znakowy charakter Kościoła
 6. Historyczna prawdziwość wydarzeń objawieniowych w świetle badań naukowych

6.1. Historyczna prawdziwość wydarzeń objawieniowych Starego Testamentu

6.2. Historyczność Jezusa Chrystusa w świetle źródeł historycznych

6.3. Historyczność Jezusa Chrystusa w świetle danych archeologicznych

 

ROZDZIAŁ 3: MOC WYJAŚNIAJĄCA DOKTRYNY KATOLICKIEJ

ROZDZIAŁ 4: ARGUMENT Z EKSPERYMENTALNEGO POZNANIA BOGA

ROZDZIAŁ 5: RACJE PRAGMATYCZNE

 1. Rola religii katolickiej w osobowym życiu człowieka
 2. Kulturotwórcza rola religii katolickiej

2.1. Afirmacja intelektu i życia naukowego

2.2. Afirmacja miłości

2.3. Afirmacja sztuki i techniki

 

CZĘŚĆ IV: AKSJOLOGIA RELIGII – DIAGNOSTYKA RELIGII – NAWRÓCENIE

 

ROZDZIAŁ 1: WARTOŚCIOWANIE RELIGII

ROZDZIAŁ 2: ROZPOZNANIE RELIGII PRAWDZIWEJ

ROZDZIAŁ 3: NAWRÓCENIE

 

Bibliografia

The Treatise on Religion (Summary)

Indeks nazwisk

 


Piotr Moskal. Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2014, godz. 21:01 - Anna Starościc