Narodowy Kongres Nauki

Trwa kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Jej tematem jest „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”. Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Komisja Akredytacyjna, a współorganizatorem  i gospodarzem Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Przebieg konferencji można śledzić na żywo na stronie internetowej Narodowego Kongresu Nauki.

 

Lubelska konferencja ma na celu zainicjowanie w środowisku akademickim i w szeroko rozumianym środowisku interesariuszy zewnętrznych pogłębionej dyskusji nad jakością kształcenia. Punktem wyjścia będzie zagadnienie kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym rozpatrywane w zestawieniu z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich, a pokazane przez pryzmat oceny wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto poruszone zostaną kwestie kształcenia zorientowanego na studenta/ doktoranta, procesów rekrutacyjnych w całym cyklu kształcenia wyższego oraz związanej z tym weryfikacji efektów kształcenia. Ważnym wątkiem dyskusji będzie przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy przez organizację praktyk zawodowych, staży, wymian międzynarodowych etc. Omówione zostaną również prognozy zatrudnienia absolwentów, potrzeby rynku pracy i formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Program konferencji

 

Informacje logistyczne

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 13:07 - Leszek Wojtowicz