1. Po nadesłaniu artykułu Redakcja ocenia wstępnie czy spełniania on wymagania merytoryczne i formalne (kompletność, itp. - zobacz: Informacje dla Autorów). Polemiki przyjmowane są do druku na podstawie decyzji Redakcji, artykuły poddawane są procesowi recenzowania (zobacz: formularz recenzji).

2. Artykuł jest recenzowany przez co najmniej dwu specjalistów ze stopniem co najmniej doktora oraz opiniowany przez jednego z członków Redakcji - Redaktora Prowadzącego. Recenzje są dwustronnie anonimowe - Autor nie zna Recenzenta, a Recenzent Autora. Lista Recenzentów z danego roku publikowana jest w ostatnim numerze oraz na stronie: Recenzenci.
3. Autor otrzymuje recenzje wraz z uwagami Redakcji, celem wniesienia zmian, poprawek, skrótów lub uzupełnień, o ile recenzja i opinia są pozytywne. W przypadku niezakwalifikowania artykułu do dalszych prac redakcyjnych, Autor również otrzymuje recenzje wraz z opinią Redakcji.
4. Autor nadsyła poprawioną wersję artykułu oraz list informujący o wprowadzonych zmianach, z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzjach.
5. Po wprowadzeniu zmian przez Autora, artykuł jest ponownie recenzowany lub opiniowany przez członka Redakcji - w zależności od wagi i rozmiaru zmian.
6. Ostateczne zakwalifikowanie tekstu do druku odbywa się na zebraniu Redakcji, w wyniku tajnego głosowania, po odczytaniu recenzji, opinii członka Redakcji na temat korespondencji z Autorem, zakresu i merytorycznej oraz formalnej oceny wprowadzonych zmian, ewentualnie treści polemiki z Recenzentem i/lub Redaktorem.
7. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku Autor przygotowuje jego wersję angielską. Zakwalifikowane artykuły przekazywane są do wydawnictwa, gdzie poddawane są opracowaniu językowemu i redakcji technicznej.

8. Po zaakceptowaniu artykułu do druku Autor podpisuje umowę z Wydawnictwem dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Właścicielem praw autorskich jest Towarzystwo Naukowe KUL.
9. Autor otrzymuje sformatowany tekst po opracowaniu wydawniczym wraz z uwagami stylistycznymi, na którym nanosi korektę autorską i odsyła ją do wydawnictwa.
10. Nanoszone są ostatnie poprawki i cały numer przekazywany jest do druku.
11. Wersja elektroniczna po opublikowaniu jest dostępna na stronie czasopisma.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016, godz. 17:08 - Mariola Łaguna