Zgodnie z § 5 Zasad studiowania w Kolegium MISHuS „student wybiera tutora spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów zatrudnionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie umowy o pracę, reprezentujących specjalność naukową najbliższą jego zainteresowaniom.".

Aktualna lista tutorów współpracujących z Kolegium MISHuS

WYDZIAł NAUK HUMANISTYCZNYCH

Instytut Filologii Angielskiej
 
Katedra Literatury i Kultury Angielskiej
Zainteresowania badawcze:
- Harold Pinter - życie i twórczość
- przekład teatralny - teoria i praktyka
- dokumentacja teatralna a idea archiwum
- brytyjskie (i nie tylko) słuchowisko radiowe
- rekwizyt w dramacie i teatrze
liczba podopiecznych - 3

 

dr Magdalena Charzyńska-Wójcik

Katedra Językoznawstwa Historycznego i Stosowanego

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Eugeniusz Cyran, prof. KUL
Językoznawstwo ogólne i teoretyczne, typologia języków, fonologia, fonetyka akustyczna, rozwój i struktura języków celtyckich, germańskich i słowiańskich.
Katedra Filologii Celtyckiej
e-mail: cyran@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr Krzysztof Flis

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

liczba podopiecznych-0

 

Mgr Agnieszka Flor-Górecka

Katedra Literatury i Jezyka Niderlandzkiego

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Ewa Guz

Katedra Językoznawstwa Stosowanego

Liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. KUL

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej

liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Grzegorz Maziarczyk

Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

liczba podopiecznych-1

 

Dr Tomasz Niedokos

Katedra Literatury i Kultury Angielskiej

liczba podopiecznych-0

 

Dr Urszula Niewiadomska-Flis

Katerda Literatury Angielskiej i Literatur Anglojęzycznych

liczba podopiecznych-1

 

Dr hab. Sławomir Wącior, prof.KUL

Literatura angielska, poezja metafizyczna, literatura modernizmu, imagizm i konkretyzm, pogranicze literatury i sztuk wizaulnych
Katedra Literatury Angielskiej i Literatur Anglojęzycznych
e-mail: wacior@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 


Instytut Filologii Germańskiej

Dr hab. Ewa Grzesiuk

Katedra Literatury Niemieckojęzycznej od Średniowiecza do XIX wieku

Liczba podopiecznych-1

 

Dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL
Historia literatury niemieckiej XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem literatury katolickiej, a także niemiecka literatura satyryczna.
Katedra Filologii Germańskiej
e-mail: jaqbow@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Instytut Filologii Klasycznej

Prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Moje zainteresowania naukowe związane są ściśle z prozą łacińską. W ramach zajęć dydaktycznych wykładam historię literatury łacińskiej okresu Cycerońskiego. Na ćwiczeniach czytam ze studentami mowy i traktaty retoryczne Arpinaty. Naukowo zajmuję się rzymską historiografią epoki wczesnego cesarstwa oraz XVI-wieczną historyczną prozą polsko-łacińską. Interesuje mnie zarówno teoria, jak i praktyka historiografii.
Katedra Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej
tel. sł. 445-43-50

mail: dziubak@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-2

 

Dr Katarzyna Kołakowska

Katedra Filologii Greckiej

Liczba podopiecznych-0
 

 

Instytut Filologii Polskiej

 

 

Dr Anna Czapla

Katedra Języka Polskiego

liczba podopiecznych-0

 

Dr Agnieszka Czechowicz
Katedra Historii Literatury Staropolskiej
liczba podopiecznych-0

 

Dr Adam Fitas
Piśmiennictwo autobiograficzne (przede wszystkim dzienniki) w aspekcie teoretycznym i praktycznym, pogranicze epiki i literatury dokumentu osobistego.
Katedra Teorii Literatury

e-mail: fitamka@kul.lublin.pl

tel. sł. 445-40-15
liczba podopiecznych-2

 

Dr Lech Giemza

Katedra Literatury Współczesnej

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
Zainteresowania badawcze: językoznwastwo slawistyczne, językoznwastwo diachroniczne, polszczyzna kresowa, etnografia
Katedra Języka Polskiego
e-mail:jolak@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-2
 
Dr hab. Wojciech Kruszewski
Katedra Tekstologii i Edytorstwa
liczba podopiecznych-0
 
Katedra Tekstologii i Edytorstwa
liczba podopiecznych - 0

 

Dr Zdzisław Kudelski
Literatura współczesna, twórczość emigracyjna.
Katedra Literatury Współczesnej
tel. sł. 445-40-16
liczba podopiecznych-0

 

Dr Joanna Lekan-Mrzewka

Polskie życie literacko-artystyczne na przełomie XIX i XX wieku (Warszawa, Kraków, Lwów); epistolografia dziewiętnastowieczna; czasopiśmiennictwo literacko-kulturalne drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku; autobiografizm w literaturze 

Katedra Literatury Modernizmu

e-mail: mrzewkaj@kul.lublin.pl 

liczba podopiecznych-2

 

Dr Barbara Niebelska-Rajca

Estetyka, poetyka i retoryka wieków dawnych; rozwój europejskich doktryn estetycznych (zwłaszcza kształtowanie się wczesnonowożytnych koncepcji mimetyzmu literackiego i pikturalnego); polsko-włoskie powinowactwa kulturowe

Katedra Historii Literatury Staropolskiej

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab.Beata Obsulewicz-Niewińska

Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Wiesław Pawlak

Katedra Historii Literatury Staropolskiej

liczba podopiecznych-0

 

Dr Ireneusz Piekarski

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

liczba podopiecznych-1

 

Dr hab. Anna Podstawka

Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu

Liczba podopiecznych-1

 

dr hab. Agata Seweryn

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

liczba podopiecznych - 0

 

Dr hab. Dariusz Seweryn, prof. KUL
Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

liczba podopiecznych-0

 

Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Katedra Języka Polskiego

Liczba podopiecznych-1

 

Dr hab.Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Teoria literatury; aksjologia literacka; tragizm; badania fenomenologiczne (koncepcja dzieła literackiego Ingardena).
Katedra Teorii Literatury
e-mail: andrzej.tyszczyk@kul.lublin.pl
tel. sł. 445-40-15

liczba podopiecznych-0
 
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Zainteresowania badawcze: dydaktyka literatury i języka polskiego, historia literatury polskiej, teologia judaistyczna, teoria kultury, edytorstwo, historia czasopiśmiennictwa, ekumenizm oraz dialog chrześcijańsko-żydowski; angielski
liczba podopiecznych - 1

 
Instytut Filologii Romańskiej
 
Katedra Literatur Romańskich
Liczba podopiecznych-0
 

Prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Katerda Literatur Romańskich

liczba podopiecznych-0

 

dr Paulina Mazurkiewicz

Katedra

liczba podopiecznych - 2

 

Dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Liczba podopiecznych-0

 

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej

 

Dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

Katedra Języków Słowiańskich

liczba podopiecznych-0

 
Dr Mirosława Kawecka

Literatura ukraińska XX wieku, szczególnie zagadnienie przenikania się kultur polskiej i ukraińskiej, symbioza duchowości wschodniej i zachodniej, także w wymiarze religijnym.
Katedra Literatur Słowiańskich
e-mail: miroslawa.kawecka@kul.lublin.pl
tel. sł. 445-43-12
liczba podopiecznych-0

 

Dr Agnieszka Lenart

Katedra Literatury Rosyjskiej

Zainteresowania badawcze:

  • rosyjska literatura emigracyjna, szczególnie tzw. "trzeciej fali"
  • twórczość Diny Rubinej, Grigorija Kanowicza i innych pisarzy rosyjskojęzycznych w Izraelu
  • życie literackie "rosyjskiego Izraela"
  • problematyka tożsamości na styku kultur

liczba podopiecznych-0

 

dr Monika Sidor

Katedra Literatury Rosyjskiej

liczba podopiecznych - 0

 

Instytut Historii

Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Życie społeczeństw Europy i Stanów Zjednoczonych w okresie międzywojennym (kultura, literatura, religijność).
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski
e-mail: grzegorz.bujak@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Jacek Chachaj
Katedra Historii Europy Wschodniej
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
Przemiany w religijności XV w., ruch husycki w Europie środkowej.
Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii
e-mail: palks@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-1

 

dr hab. Witold Matwiejczyk (prof. KUL)

Katedra Historii Krajów Języka Niemieckiego

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Maciej Münnich

Zainteresowania badawcze:
Demonologia biblijna, Syro-Kananejski bóg Reszef, Hebrajskie wierzenia dotyczące życia pozagrobowego, wykorzystanie archeologii w studiach biblijnych

Katedra Historii Starożytnej

e-mail:

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Tomasz Nowicki

Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski

e-mail: tonowi@kul.pl

liczba podopiecznych-0

 

dr hab. Tomasz Panfil

Katedra Nauk Pomocniczych Historii

liczba podopiecznych - 1

 

dr Piotr Plisiecki

Katedra Historii Średniowiecznej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Jan Ptak, prof. KUL

Katedra Historii Średniowiecznej

Liczba podopiecznych-1

 

Dr hab. Rafał Wnuk

Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych

liczba podopiecznych-0

 

Instytut Historii Sztuki

 

 

 

Dr Anna Głowa

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej

e-mail: annaglowa@kul.pl

liczba podopiecznych-0


Dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej
Liczba podopiecznych-0

 

Dr Aneta Kramiszewska

Katerda Historii Sztuki Kościelnej

liczba podopieczntych-0

 

Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL

Katerda Historii Sztuki Nowoczesnej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Katedra Historii Sztuki Kościelnej
Liczba podopiecznych-0

Dr Marcin Lachowski
Historia awangardy artystycznej w XX w.; instytucje artystyczne i ich społeczne oddziaływanie, krytyka artystyczna (publiczne przejawy oceny dzieł sztuki współczesnej); polityka i sztuka w PRL-u.
Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych
e-mail: malach@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

Prof. dr hab. Lechosław Lameński
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej
liczba podopiecznych-0


Prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej
Liczba podopiecznych-0

 

dr Marcin Pastwa

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej

Liczba podopiecznych-1

 

dr Krzysztof Przylicki

Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej

liczba podopiecznych - 1

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH


Instytut Ekonomii

Dr Krzysztof Bednarz

Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

liczba podopiecznych-2

 

Dr hab. Lech Gruszecki

liczba podopiecznych-1

 

dr Bartosz Jóźwik

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

liczba podopiecznych - 0

 

Dr Andrzej Lulek
Teoria zachowań konsumpcyjnych-analiza preferencji i wyborów konsumenta, struktury rynku, analiza doskonałej konkurencji i monopolu, rynek czynników, analiza wpływu międzynarodowej mobilności zasobów na przepływy towarowe, bilans płatniczy i jego związek z handlem zagranicznym, zmianami zasobów pieniądza i kursem walutowym.
Katedra Instytucji i Rynków Finansowych
e-mail: alulek@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

Dr Danuta Tabin

Katedra Historii Gospodarczej

liczba podopiecznych-0

 

Dr Wojciech Wyszyński
Katedra Polityki Gospodarczej
Liczba podopiecznych-0

 

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Prof. dr hab. Karol Klauza

Katedra Semantyki i Retoryki Dziennikarskiej

e-mail: kklauza@wp.pl

liczba podopiecznych-0

  

dr hab. Paweł Nowak

Katedra Teorii i Zastosowań Tekstu

Liczba podopiecznych-2

 

Ks. dr Marek Pytko

Kościół a mass media, historia mediów, nauki o komunikacji, interdyscyplinarność komunikacji społecznej, etyka mediów, katolicka nauka społeczna.

Katedra Kultury Medialnej

e-mail: mpytko@o2.pl

liczba podopiecznych-0 

 

Dr Anna Sugier-Szerega

Media i procesy globalizacji, kultura popularna, wspólnoty religijne, styl życia młodzieży, rodzina a media

Katedra Kultury Medialnej

e-mail: ansusz@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Robert Szwed

Katedra Kultury Medialnej

Liczba podopiecznych-0

 

 

Instytut Pedagogiki

 

Dr Beata Jakimiuk

Katedra Psychopedagogiki

Prowadzi badania dotyczące dotyczące kariery całożyciowej, jej własności, czynników i przebiegu, badania aksjologicznych aspektów kariery, a także badania pedagogicznych uwarunkowań sukcesów zawodowych, rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, przygotowania do pracy i funkcjonowania na rynku pracy w kontekście edukacji przez całe życie oraz badania dotyczące źródeł satysfakcji zawodowej nauczycieli.

liczba podopiecznych-0

 

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

Katedra Pedagogiki Ogólnej

liczba podopiecznych-0


Dr Danuta Opozda
Metodologiczne aspekty pedagogiki rodziny jako subdyscypliny pedagogicznej. Źródła i konsekwencje poznawczej reprezentacji związanych z małżeństwem i rodziną. Diagnoza pedagogiczna przebiegu procesu wychowania w rodzinie. Psychologiczne aspekty integracji małżeństwa i rodziny.
Katedra Pedagogiki Rodziny
e-mail: danuta.opozda@kul.lublin.pl
tel. sł. 445-33-28
liczba podopiecznych-0

 

Instytut Psychologii

 

Dr Wacław Bąk

Katerdra Psychologii Osobowości

liczba podopiecznych-1

 

Dr Agata Błachnio

Katerda Psychologii Emocji i Motywacji

liczba podopiecznych-0

 

Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

liczba podopiecznych-0

 

dr Agata Celińska-Miszczuk
Katedra Psychologii Ogólnej
Zainteresowania naukowe:
badania nad charakterem, temperamentem, osobowością, jakością życia, opis typologiczny, koncepcja C.G. Junga (badania z wykorzystaniem MBTI), koncepcja W. Sterna (badania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi do pomiaru charakteru - m.in. autorstwa liderów psychologii pozytywnej),
psychologia dotyku, etyczne aspekty w pracy psychologa.

liczba podopiecznych-0

 

Prof. dr hab. Piotr Francuz
Zainteresowania naukowe-badawcze: (1) rozwiązywanie i komputerowa symulacja procesów poznawczych człowieka; (2) kategoryzacja percepcyjna, nabywanie pojęć i wnioskowanie przez analogię oraz (3) rozumienie i wyobraźnia w procesie odbioru przekazów audiowizualnych. Wspólną podstawę działalności naukowej w zakresie wymienionych obszarów badawczych wyznaczają zainteresowania metodologią psychologii, a zwłaszcza eksperymentalnymi technikami pomiaru i metodami analizy statystycznej zmiennych psychologicznych.
Katedra Psychologii Eksperymentalnej
e-mail: francuz@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych -0

Dr Oleg Gorbaniuk

Badania marketingowe oraz psychologia ekonomiczna: zachowania konsumenckie, metody badań marketingowych, metody statystyczne, metody analizy danych marketingowych oraz psychologii reklamy.
Katedra Psychologii Eksperymentalnej
e-mail: oleg.gorbaniuk@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-1

Dr Konrad Janowski
Psychologia kliniczna dorosłych, neuropsychologia, diagnostyka inteligencji.
Katedra Psychologii Klinicznej
e-mail: janowski@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

liczba podopiecznych-0

 

dr Małgorzata Łysiak

Katedra Psychologii Klinicznej

liczba podopiecznych - 0


Dr Dagmara Musiał

Katedra Psychologii Rozwojowej

liczba podopiecznych-0

 

Prof. dr hab. Piotr Oleś
Teorie osobowości.
Katedra Psychologii Osobowości
e-mail: oles@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Bohdan Rożnowski

Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania

liczba podopiecznych-0

 

Dr Elzbieta Rydz

Katedra Psychologii Rozwojowej

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Ewa Rzechowska
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.
Katedra Psychologii Rozwojowej
e-mail: ewarz@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Psychologia inteligencji, zdolności, twórczości, różnic indywidualnych oraz osobowości, psychologia sztuki. Prowadzi również badania dotyczące psychologii wybitnych zdolności.
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
e-mail: andrzej.sekowski@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Prof. dr hab. Stanisława Steuden

Katedra Psychologii Klinicznej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Anna Szudra-Barszcz

Katedra Filozofii Wychowania
liczba podopiecznych-0

 

Dr Elżbieta Trubiłowicz

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

Liczba podopiecznych-0


S. dr Beata Zarzycka
Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Liczba podopiecznych-0


 

Instytut Socjologii

 

Dr Alina Betlej

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

e-mail: alinabetlej@kul.lublin.pl

Liczba podopiecznych-0

Ks prof. dr hab. Leon Dyczewski
Katedra Socjologii Kultury
Liczba podopiecznych-0

 

Dr Krzysztof Grabczuk

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

Liczba podopiecznych-0

Dr hab.  Arkadiusz Jabłoński, prof.KUL
Problemy zmian cywilizacyjnych i kulturowych społeczeństw; koncepcja racjonalnego budowania porządku społecznego; współczesne ideologie polityczne; historia idei.
Katedra Filozofii Społecznej
e-mail: arkadiusz.jablonski@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0


Dr Andrzej Juros
Polityka społeczna (trzeci sektor, organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, strategie rozwiązywania problemów społecznych0, społeczna psychologia kliniczna (m.in.. rola samopomocy i organizacji pozarządowych w budowaniu wspólnoty lokalnej), integracja osób niepełnosprawnych społeczności lokalnej (metody aktywizacji społecznej i zawodowej, poczucie jakości życia), psychologia egzystencjalna-holistyczna teoria osobowości (niepokój egzystencjalny, umocnienie osoby, integracja psychiczna).
Katedra Polityki Społecznej
e-mail: jurand@kul.lublin.pl
tel.sł. 445-33-54
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Krzysztof Motyka, prof.KUL

Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Jadwiga Plewko
Socjologia grup etnicznych, mniejszości kulturowych; socjologia historyczna (uwarunkowania procesów migracyjnych w świecie w XIX i XX wieku); działalność instytucji polonijnych; problemy wielokulturowości współczesnych i społeczeństw
Katedra Socjologii Grup Etnicznych C-352
e-mail: plewko@kul.lublin.pl
konsultacje: środa 12.30-14.00
liczba podopiecznych-0

 

Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

liczba podopiecznych-0

 

Dr Małgorzata Szyszka

Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania

e-mail: mszyszka@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Dariusz Wadowski
Teorie kultury, kultura popularna i jej funkcjonowanie w społeczeństwie polskim, przemiany polskiej kultury obyczajowej, mity i stereotypy we współczesnych społeczeństwach w szczególności w mediach), przemiany więzi społecznych
Katedra Socjologii Kultury
e-mail: dariusz.wadowski@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0


 

Instytut Zarządzania i Marketingu

Dr Krzysztof Markowski
Przywództwo w zespole, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój indywidualnych zdolności i umiejętności do kierowania sobą (wyznaczania celów, planowania, automotywowania, kierowania własnymi uczuciami) oraz kierowania zespołem (komunikacja interpersonalna, tworzenie zespołów, inspirowanie członków zespołu, podejmowanie decyzji), finanse publiczne, zarządzanie małą firmą.
Katedra Zarządzania Organizacjami
e-mail: makkos@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

WYDZIAŁ FILOZOFII


Sekcja Filozofii Teoretycznej

S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Metaetyka, etyka (argumentacja w etyce, struktura dylematów moralnych), bioetyka
Katedra Etyki Szczegółowej
e-mail: barbarac@kul.lublin.pl
tel sł. 445-43-82
liczba podopiecznych-0

 

Dr Jacek Frydrych

Katedra Etyki

liczba podopiecznych-1


Dr Anna Głąb

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współcznej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Paweł Gondek

Katedra Metafizyki KUL

Liczba podopiecznych-0

 

ks. dr Jacek Golbiak

Katedra Filozofii Przyrody

liczba podopiecznych - 0

 

Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

Instytut Filozofii Teoretycznej

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Przemysław Gut

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

Liczba podopiecznych-0

 

Prof. dr hab. Piotr Gutowski

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Agnieszka Kijewska, prof. KUL
Dzieje starożytnego i średniowiecznego neoplatonizmu; starożytna i średniowieczna historia, historia filozofii i literatury oraz teologia.
Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
e-mail: agnieszka.kijewska@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Marek Lechniak

Katedra Logiki

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Katedra Metodologii Nauk

liczba podopiecznych-0

 

Ks. dr Marek Słomka

Katedra Filozofii Religi

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Katarzyna Stępień

Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka

Liczba podopiecznych-0

 

Ks. dr hab. Marcin Tkaczyk
Katerda Logiki
Liczba podopiecznych-1

 

Ks. dr hab. Alferd Wierzbicki, prof. KUL

Katedra Etyki

liczba podopiecznych-0


Dr hab. Jacek Wojtysiak

Ontologia i metafizyka ( w nurcie neotomistycznym, fenomenologicznym i analitycznym), filozofia religii 9epistemologia przekonań religijnych0, metafilozofia (epistemologia filozofii), semiotyka oraz filozofia języka i filozofia logiki (filozoficzne implikacje badań językoznawczych oraz założenia i konsekwencje wybranych rachunków formalnych), dydaktyka oraz popularyzacja filozofii i problematyki światopoglądowo-egzystencjalnej.
Katedra Teorii Poznania
e-mail: jacek.wojtysiak@kul.lublin.pl
liczba podpiecznych-0

 

Kognitywistyka

 

dr Paweł Stróżak

Katedra Psychologii Eksperymentalnej

liczba podopiecznych - 1

 

 


 

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

 

Dr Aneta Biały

II Katedra Prawa Cywilnego 

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Leszek Ćwikła

Katedra Historii Ustroju Państw

Liczba podopiecznych-0

  

Dr Marek Dobrowolski

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Michał Chajda
II Katedra Prawa Cywilnego
Liczba podopiecznych-0

Dr Michalina Duda
Katedra Finansów i Prawa Finansowego
Liczba podopiecznych-0

Dr Małgorzata Gałązka
Katedra Prawa Karnego
e-mail: mkonga@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0
 

Dr Radosław Hałas

Katedra Prawa Karnego

Liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

liczba podopiecznych-0

 

Dr Katarzyna Skubisz-Kępka

I Katedra Prawa Cywilnego

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Katedra Finansów i Prawa Finansowego

e-mail: pasmo@kul.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Wojciech Staszewski

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego

e-mail: wojciech.staszewski@kul.lublin.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Anna Szarek-Zwijacz

Katedra Prawa Miedzynarodowego Publicznego

liczba podopiecznych-0

 

Dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

marcin.trzebiatowski@kul.pl

liczba podopiecznych-0

 

Dr Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Katedra procedury Karnej i Kryminalistyki

Liczba podopiecznych-0

 

Dr Hanna Witczak
Prawo cywilne, zwłaszcza prawo spadkowe, prawo rzeczowe, w tym gospodarka nieruchomościami oraz prawo rodzinne, głównie ustroje majątkowe małżeńskie i pochodzenie dziecka
I Katedra Prawa Cywilnego
e- mail: hwitczak@poczta.fm
tel. sł. 445-37-06
liczba podopiecznych-0

Dr Wojciech Włodarczyk
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
I Katedra Prawa Administracyjnego
e-mail: wojciech.wlodarczyk@wplusw.pl
liczba podopiecznych-0

Dr Monika Wójcik
Prawo rzymskie, a szczególnie rzymskie prawo poklasyczne. Prawne regulacje działalności dobroczynnej w starożytnym Rzymie
Katedra Prawa Rzymskiego
e-mail: monika.wojcik@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0

 

Dr Piotr Zakrzewski

I Katerda Prawa Cywilnego

liczba podopiecznych-0

WYDZIAŁ TEOLOGII


Instytut Nauk Biblijnych

Dr hab. Krzysztof Mielcarek
Teologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Dzieło Łukaszowe, Septuaginta
Katedra Teologii Biblijnej Nowego Testamentu
e-mail: krzysztof.mielcarek@kul.lublin.pl
liczba podopiecznych-0
 
Instytut Muzykologii 

 

Dr Miłosz Aleksandrowicz

Szeroko pojęta europejska kultura muzyczna XVII i XVIII wieku. Problematyka historii i teorii muzyki, zwłaszcza dotyczącej traktatów teoretycznych o muzyce.

Katedra Polifonii Religijnej

e-mail:

liczba podopiecznych-0

 

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018, godz. 13:10 - Magdalena Grela-Tokarczyk