Lublin, dn. 2015-10-23

 

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 23 października 2015 r. w oparciu o Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich, dr hab. Krzysztofem Nareckim, prof. KUL, jednomyślnie uchwaliła wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta i doktoranta (tzw. podstawa naliczania), uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz miesięczne wysokości stypendiów na rok akademicki 2015/2016.

 

Wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta i doktoranta (została ustalona na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

 

stypendium socjalne (dochód netto)

podstawa naliczania stypendium socjalnego – październik 2015 r.

895 zł

podstawa naliczania stypendium socjalnego – od listopada 2015 r.

1043 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

500 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

100 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

100 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

150 zł

 

 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

I grupa (stopień znaczny)

350 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

300 zł

III grupa (stopień lekki)

200 zł

orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16-go roku życia,

które nie określają stopnia niepełnosprawności

300 zł

  

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

 

stypendium socjalne (dochód netto)

podstawa naliczania stypendium socjalnego – październik 2015 r.

895 zł

podstawa naliczania stypendium socjalnego – od listopad 2015 r.

1043 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

300 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

100 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

120 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim

lub w innym obiekcie (stancja)

150 zł

 

 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

I grupa (stopień znaczny)

300 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

240 zł

III grupa (stopień lekki)

150 zł

 

stypendium dla najlepszych doktorantów

Komisja Stypendialna jednomyślnie uchwaliła, że stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymuje 100% doktorantów, którzy uzyskali liczbę punktów, nie niższą niż średnia arytmetyczna wszystkich punktów przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Średnia arytmetyczna punktów została wyznaczona oddzielnie dla doktorantów I roku studiów i doktorantów kolejnych lat, w ramach poszczególnych wydziałów.

Wśród osób spełniających kryterium średniej arytmetycznej wyznaczono 3 progi procentowe i odpowiednio wysokość stypendium:

 

I próg

otrzymuje 20% uprawnionych

560 zł

II próg

otrzymuje 30% uprawnionych

415 zł

III próg

otrzymuje 50 % uprawnionych

250 zł

 

Komisja Stypendialna na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustaliła wstępną listę rankingową stypendium dla najlepszych doktorantów, którą postanowiono ogłosić w dniu 26 października br. w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada br. W związku z tym przewiduje się wypłaty stypendium dla najlepszych doktorantów w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik br.

 

Komisja Stypendialna zobowiązuje zainteresowane osoby do zapoznania się ze wstępną listą rankingową. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale od 3 do 9 listopada br. w godzinach przyjęć interesantów.

 

 

W TRAKCIE POSIEDZENIA ZAPADŁY NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

 

Komisja rozpatrzyła wnioski o pomoc materialną złożone zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, to jest wnioski:

  • o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, które zostały złożone do 15 września br.,
  • o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych złożone do 30 września br. przez osoby przyjęte na studia po 31 sierpnia br.

 

Wnioski o stypendium socjalne oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych złożone po wyżej wymienionych terminach zostaną zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu rozpatrzone w listopadzie br. Decyzje w tej sprawie zapadną w drugiej połowie listopada br.

 

 Na stronie internetowej (aktualnosci,11018.html) Działu w AKTUALNOŚCIACH zostaną umieszczone zakodowane zestawienia rozpatrzonych wniosków według nr albumu studenta/doktoranta wraz z informacją o przyznaniu, odmowie bądź o nierozpatrzeniu wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016.

 

Komisja wyjaśnia również, że wysokość stypendiów dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2015/2016 jest niższa w stosunku do roku akademickiego 2014/2015 ze względu na ograniczone środki funduszu pomocy materialnej. Łączna kwota dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów KUL na rok 2015 jest niższa o 2 646 300 zł w stosunku do dotacji na rok 2014.

 

Wysokość dotacji na pomoc materialną dla doktorantów ustalono zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w art. 103 ust. 2 pkt 1. wyżej wymienionej ustawy) i wynosi 6% z dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów (dotacja na rok 2015 r. – 22 855 900 zł).

 

Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów na rok 2015 jest niższa o 158 778 zł w stosunku do roku 2014 i wynosi 1 371 354 zł. Przy czym w 2015 r. z dotacji dla doktorantów na świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, dla niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów, zapomogi) wypłacono już łącznie kwotę 1 018 900 zł, a to oznacza, że do rozdysponowania na okres 3 miesięcy pozostała kwota 352 454 zł (to jest około 117 484 zł miesięcznie). Ponadto liczba uprawnionych doktorantów do pomocy materialnej nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ak. 2014/2015, a przewiduje się około 330 stypendiów dla doktorantów z funduszu pomocy materialnej.

 

Ponadto obecne wysokości stypendiów ustalone są na podstawie dotacji przyznawanej na rok kalendarzowy 2015 r., a wypłata stypendiów obejmuje miesiące od października 2015 r. do czerwca 2016 r.

 

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację jednomyślnie postanowiono, że od listopada 2015 r. nie będą przyjmowane nowe wnioski o pomoc materialną dla doktorantów (stypendium socjalne, o zwiększenie stypendium socjalnego w związku z zamieszkaniem na stancji lub w domu studenckim, dla niepełnosprawnych), ze względu na ograniczone środki funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.

 

W dniach od 3 do 6 listopada br. Dział Studenckich Spraw Socjalnych będzie przyjmował nowe wnioski o pomoc materialną tzn.: wnioski o stypendium socjalne, o zwiększenie stypendium socjalnego w związku z zakwaterowaniem na stancji lub w domu studenckim oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – dotyczy wyłącznie studentów, którzy pierwszy raz w roku ak. 2015/2016 chcą ubiegać się o wyżej wymienione stypendia. Kompletne wnioski, które wpłyną do Działu do 6 listopada br. zostaną rozpatrzone w drugiej połowie listopada br., a przyznane stypendia zostaną wypłacone w listopadzie bez wyrównania za październik br.

 

Komisja informuje jednocześnie, że wypłata stypendiów w miesiącu listopadzie w związku z dodatkowym naborem wniosków oraz z zakończeniem weryfikacji list rankingowych o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może nastąpić po 20 listopada br.

 

Osoby, które nie podały na wniosku o pomoc materialną numeru rachunku bankowego proszone są o pilne uzupełnienie danych listownie lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do  6 listopada br.

 

Uchwała Komisji Stypendialnej z dnia 23.10.2015 r.

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 10:55 - Izabela Mazur