Udział w konferencjach

 

1986

 

1.  Suchedniów i  Neapol. O "pielgrzymowaniu" Herlinga-Grudzińskiego - referat wygłoszony na XXII Konferencji Teoretycznoliterackiej "Literatura a wyobcowanie", zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UMCS, Zamość 22-27 IX 1986.

 

1988

 

2.  Czy pisarska porażka? (O "Dzienniku pisanym nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) - referat wygłoszony na sesji "Pół wieku twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" zorganizowanej przez Koło Polonistów KUL, Lublin 11-12 IV 1988.

 

1990

 

3.  Między wyrzeczeniem a wieloznacznością. O "Wieży"  Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - referat wygłoszony na sesji "Gustaw Herling-Grudziński - tradycja i współczesność kultury europejskiej", zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza i Instytut Filologii Polskiej UAM, Poznań 22-24 XI 1990.

 

1991

 

4.  Narracja w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - referat odczytany na sesji "Gustaw Herling-Grudziński, pisarz i dzieło, zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej WSP w Kielcach, 25-27 IX 1991.

 

1994

 

5.  Zorganizowanie sesji [razem z Teatrem NN w Lublinie] "Spotkania z paryską »Kulturą«", Lublin, 10-13 V 1994 - odpowiedzialność za kształt merytoryczny sesji.

[W sesji udział wzięli: Czesław Bielecki, Włodzimierz Bolecki, Andrzej Drawicz, ks. Roman Dzwonkowski, Andrzej Friszke, Gustaw Herling-Grudziński, Rafał Habielski, Jerzy Jarzębski, Jan A. Kłoczowski OP, Jerzy Kłoczowski, Krzysztof Kopczyński, Andrzej St. Kowalczyk, Bohdan Osadczuk, Antoni Pospieszalski, Leszek Szaruga].

 

1997

 

6.  Pielgrzym czy bluźnierca? O Herlingu-Grudzińskim, referat odczytany na sesji "Pisarze i myśliciele polscy XX w. wobec religii", zorganizowanej przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL, Lublin 28-30 X 1997.

 

1999

 

7. Kilka uwag o recepcji twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, referat odczytany podczas sesji "Osiemdziesięciolecie urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, 18-19 V 1999.

 

8. Prezentacja książek wydanych przez wyd. "Czytelnik" na 80. urodziny Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z udziałem Włodzimierza Boleckiego i Z. Kudelskiego, Warszawa 21 V 1999.

 

9.  O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, referat wygłoszony na sesji "Problematyka cierpienia w polskim piśmiennictwie w kontekście dzieła Jana Pawła II", Katedra Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej WSRP w Siedlcach, 31-2 VI 1999.

 

 

2000

 

10. Prezentacja Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939 z udziałem m.in. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC, prof. Wojciecha Roszkowskiego, prof. Krzysztofa Dybciaka, Warszawa 25 V 2000, Wspólnota Polska.

 

[Z. Kudelski - głos referujący zawartość książki].

 

11. Lubelski Kongres Kultury Polskiej. Kultura literacka - spotkanie poświęcone twórczości Wiesława Myśliwskiego, 14 XI 2000, KUL.

[W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa [przewodnicząca], red. Waldemar Michalski, dr Małgorzata Łukaszuk-Piekara, dr Arkadiusz Bagłajewski i Z. Kudelski].

 

 

2001

 

12. Powroty emigrantów po 1990 roku, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lublin, Biblioteka im. H. Łopacińskiego, 2 II 2001 r.

 

13. Andrzej Ciołkosz (1929-1952). Szkic do portretu. Referat wygłoszony na sesji "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej II", Pracownia Badań Emigracji, UMK Toruń, 8-9 XI 2001 r.

 

2002

 

14. Polski Londyn, wykład w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizowanych przez  Romanę Kowalczykową, Lublin 21 III 2002, Biblioteka im. H. Łopacińskiego.

 

15. Tymon Terlecki a uchwała Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie A.D. 1947.  Referat wygłoszony na sesji: Tymon Terlecki - etos emigranta, Toruń 9-10 V 2002, Pracownia Badań Emigracji, Instytut Filologii Polskiej UMK.

 

16. Italia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wykład w ramach cyklu: Korespondencja sztuk, wg projektu Zbigniewa Barana, Nowy Targ 17 X 2002, Miejski Ośrodek Kultury i Fundacja Batorego.

 

17. Głos w obronie wolności słowa czy "niepotrzebne ćwiczenie stylistyczne".  Wokół uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z 1956 r. Referat wygłoszony na sesji:  Życie literackie emigracji niepodległościowej po roku 1939", Toruń 8-9 XI 2002, Pracownia Badań Emigracji, Instytut Filologii Polskiej UMK.

 

 

2003

 

18. Ilustrowana biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wykład w ramach cyklu spotkań zorganizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli "Arka", Lublin 20 I 2003, Centrum Kultury.

 

19.  Les motifs juifs dans l’œuvre de Herling-Grudziński. Referat wygłoszony na sesji: Autour de la vie et de l’œuvre de Gustaw Herling-Grudziński. Colloque international, Paryż 16-17 V 2003, Le Centre de Civilization Polonaise de l’Université de Paris-Sorbonne,  Département d’Études Polonaises.

 

 

2004

 

20.  Wiek XX i temat pamięci (wspomnienia i oceny) w twórczości Herlinga-Grudzińskiego – zrozumiane czy zapomniane przesłanie – wystąpienie w ramach Dni Papieskich „Pamięć i czas”, Poznań 5-10 X 2004 r. zorganizowanych przez Wydział Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Kurię Metropolitalną w Poznaniu.

 

21.  „Emigracja to wysoka godność moralna i polityczna”, referat wygłoszony na konferencji naukowej Pisarz na emigracji. Mitologie – style – strategie przetrwania, Warszawa 16-18 XI 2004, Zakład Literatury Polskiej XX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski.

 

22.   Blaski i nędze wygnania. O literaturze emigracyjnej, Nowy Sącz, 17 XII 2004, Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

 

 

2006

 

23.  O Jerzym Giedroyciu.  Wystąpienie towarzyszące otwarciu wystawy: Jerzy Giedroyc. W 100. Rocznicę urodzin, wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin 10 V 2006, Galeria Zielona WBP.

[Z. Kudelski- konsultacja merytoryczna]

 

 

24.  Jerzy GiedroycGustaw Herling-Grudziński, referat wygłoszony a międzynarodowej sesji naukowej Jerzy Giedroyc: kultura – polityka – wiek XX, Warszawa 25-2 IX 2006, Uniwersytet Warszawski - Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Literatury Polskiej, Studium Europy Wschodniej.

 

 

25-26.  Literatura emigracyjna w szkole, Lublin 5-6 grudnia 2006 r.,  Katedra Literatury Współczesnej oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

[Współorganizowanie sesji  oraz referat:  Fascynujące osobowości].

 

 

2007

 

27.   Ślady pamięci. O wypowiedziach autobiograficznych Józefa Czapskiego. Wypowiedź na sesji Literatura:  dokument osobisty, zorganizowanej przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL oraz Katedrę Teorii Literatury KUL, Lublin 20 XI 2007.

 

28.  Władze PRL wobec emigrantów, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, Białystok 15-17 V 2007, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku.

 

2009

 

29.  Pisarze w kręgu „Kultury” paryskiej. Wykład towarzyszący wystawie poświęconej Andrzejowi Bobkowskiemu – „Chuligan wolności”, Jelenia Góra 9 II 2009, Książnica Karkonoska.

 

­30.    Prezentacja I tomu wydania krytycznego Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z udziałem Włodzimierza Boleckiego (red. naczelny) oraz współredaktorów tomu:  Justyny Chłap-Nowakowej, Zdzisława Kudelskiego, Macieja Urbanowskiego i Mirosława Wójcika. Prezentację wzbogaciła rozmowa Józefa Opalskiego z córką pisarza Martą Herling,  Kraków 14 V 2009, Wydawnictwo Literackie.

 

 

2010

 

31.    Jerzy Giedroyc. (W 10. Rocznicę śmierci redaktora paryskiej „Kultury”), Stowarzyszenie Parcowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa 13 IX 2010 r.

 

Podczas sesji głos zabrali: Rafał Habielski, Tomasz Jastrun, Jerzy Pomianowski i  Z. Kudelski.

 

 

32-33.  Korespondencja Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – rekonesans,

 referat wygłoszony na sesji Zaduszki emigracyjne, Lublin 18 XI 2010 r., Katedra Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

Z. Kudelski – zorganizowanie sesji oraz wprowadzenie; całość - 9 referentów z IPN-u, UMCS-u i KUL-u.

 

2011

34. Powrót Miłosza do kraju, wprowadzenie do panelu dyskusyjnego: Miłosz w Lublinie w ramach sesji: Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne, konferencja naukowa z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza oraz 30-lecia nadania poecie tytułu doktora honoris causa KUL, Lublin 24-25 XI 2011 r., Teatr NN-Ośrodek „Brama Grodzka”, Instytut Filologii Polskiej KUL.

 

 

 

2012

35. Czapski w armii gen. Andersa, referat wygłoszony na sesji Zaduszki emigracyjne. Pamięci prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lublin 29 XI 2012 r., Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedra Komparatystyki Artystycznej Instytutu Historii Sztuki, KUL.

Z. Kudelski – współorganizator sesji oraz wprowadzenie; całość – 9 referentów z Uniwersytetu w Białymstoku, z UMCS-u i KUL-u; wieczór wspomnień o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak – 7 wypowiedzi  autorów z Kielc, Krakowa i Lublina.

 

 

2013

36. Józef Czapski jako szef Wydziału Kultury i Prasy w 2. Korpusie, referat wygłoszony na ogólnopolskiej sesji naukowej:  Józef Czapski. W 20. rocznicę śmierci, Wrocław 26-27 III 2013 r., Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Literatury Polskiej po 1918 r. Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

37. Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling Grudziński e gli anni italiani della rivista “Kultura” [Józef Czapski, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński i włoskie początki “Kultury”], referat wygłoszony na sesji międzynarodowej: Ricordare il 2 Corpo Polacco In Italia (1943-1946). Inter arma non silent musae [Pamięć 2. Korpusu Polskiego we Włoszech (1943-1946). Inter arma non silent musae], Rzym, 23 - 24 IV 2013, Stacja Naukowa PAN w Rzymie, Fundacja Rzymska Margrabiny Umiastowskiej.

 

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2013, godz. 12:18 - Anna Kołodziejska