Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, nadając od 2009 roku tytuł Deo et Patriae deditus, pragnie honorować osoby i instytucje szczególnie zasłużone w wiernej służbie Bogu i Ojczyźnie poprzez upowszechnianie kultury chrześcijańskiej, a także wyróżniające się nieposzlakowaną postawą moralną. W dniu dzisiejszym w imieniu całej społeczności naszego Uniwersytetu mam zaszczyt i radość wyróżnić tą godnością Panią Profesor Alicję Grześkowiak.

Pani Profesor od wielu już lat jako prawnik z oddaniem podejmuje działalność naukową, polityczną i społeczną, czyniąc jej podmiotem człowieka zgodnie z maksymą Hominum causa omne ius constitutum est (Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka). Na najwyższe uznanie zasługuje zaangażowanie Pani Profesor w licznych gremiach polskich i zagranicznych w sprawach kary śmierci i pozbawiania życia dzieci nienarodzonych. Jej działania i publikacje poruszające kwestię ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, inspirowane nauczaniem Kościoła, są bliskie chrześcijańskiej wizji człowieka. Wyraża ona przekonanie, że treścią i przeznaczeniem prawa karnego jest ochrona wartości, wśród których najważniejszą jest człowiek z niezbywalnym prawem do życia. Tylko takie prawo karne ma legitymację do pociągania ludzi do odpowiedzialności za ich czyny. Prawo karne nigdy nie powinno niszczyć człowieka i naruszać podstawowych wartości moralnych. To swoje przekonanie wyraziła także podczas uroczystych obchodów jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, zorganizowanych 10 lat temu w murach naszej Uczelni przez jej macierzysty wówczas Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Dała też wtedy osobiste świadectwo życia chrześcijańskiego, mówiąc o swojej drodze życiowej jako wypełnianiu woli Bożej.

 

Wielce Szanowna Pani Profesor!

Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki obrońca życia, powiedział: „[...] stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.

Pełni uznania i szacunku, wdzięczni za przykład Pani życiowej postawy, życzymy dalszej niezłomnej i wytrwałej aktywności w budowaniu cywilizacji życia we współczesnym świecie.