Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament EFS ogłasza konkurs otwarty nr 3/POKL/9.1.2/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu IX POKL: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"; Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"; Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

 

Alokacja na konkurs:

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 30 000 000,00 zł, w tym wymagany wkład własny Wnioskodawcy lub Partnera w wysokości minimum 10% wartości projektu.

 

Termin naboru:

od dnia 10 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły lub placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.

 

 

Przedmiot konkursu:

 

Przedmiotem konkursu  jest następujący typ projektów zdefiniowany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla Poddziałania 9.1.2: Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące:

 

a)dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

b)doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów

niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

c)programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,

d)dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

e)rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

f)wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,

g)wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

 

Grupy docelowe:

 

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych muszą być skierowane do następujących podmiotów z terenu województwa lubelskiego:

 

a)szkół oraz placówek (w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 ustawy o systemie oświaty) realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organów prowadzących,

b)uczniów i wychowanków szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych),

c)osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

 

Kryteria dostępu:

 

1. Projekt zakłada wsparcie szkół lub placówek oświatowych realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), które nie otrzymały wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 9.1.2 PO KL w latach 2008-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy.

3. Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły lub placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami.

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych wskazanych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego).

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

6. Wnioskodawca lub Partner wnosi wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja_konkursowa_3_pokl_9_1_2.pdf 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:37 - Beata Kaczan