1. W ramach niniejszego konkursu wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący

typ projektów:

- Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i

kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych*.

* W przypadku kursów/szkoleń językowych ich organizacja obejmuje moduły 60 godzinne (lub ich wielokrotność) i nauka przebiega w grupach liczących nie więcej niŜ 12 uczestników.

 

W przypadku realizacji projektu, który zakłada organizację szkoleń i kursów językowych, muszą one zakończyć się uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji, certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu powinna być przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec Projektodawcy. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C).

 

W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL).

 

Grupę docelową w 100% stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 100 osób. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów

Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę

organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego).

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone

w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej

rundy konkursowej. Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. W ramach przedmiotowego konkursu Beneficjent nie jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 500 000,00 zł).

 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursowa

 dokumentacja_konkursowa_5_pokl_962_2013pdf_v4553.pdf

 1366781709105313.zip.zip

 

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 09:40 - Anna Przybyła