Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Wolność człowieka i jej granice”, która odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. w Lublinie.

 

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących szeroko rozumianej wolności człowieka i jej granic. Ponadto integracja środowisk młodych naukowców będących na początku swojej kariery akademickiej, jak również zorganizowanie forum wymiany myśli i poglądów. Tematyka konferencji jaką jest wolność człowieka jest newralgicznym obszarem łączącym wiele płaszczyzn naukowych począwszy od filozofii poprzez medycynę, a skończywszy na inżynierii. Wykracza ona również poza sam dyskurs akademicki mając swoje odzwierciedlenie między innymi w dysputach medialnych, prawodawstwie, etyce oraz codziennym funkcjonowaniu interpersonalnym. Temat jest szczególnie aktualny w świetle dynamicznych przemian jakie w ostatnich dekadach dokonują się na świecie. Dlatego też płaszczyzna dyskursu przebiegać będzie między pięcioma obszarami związanymi z naukami prawnymi, społecznymi, humanistycznymi, filozoficznymi oraz teologicznymi. Dlatego też konferencja podzielona została na pięć odrębnych sekcji tematycznych, które pozwolą na prezentację badań prowadzonych przez doktorantów w zakresie szeroko pojętej humanistyki.

Wyrażając nadzieję, że zaproponowane pola problemowe odpowiadają Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane przez Państwa zagadnienia.

 

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje udział w Jubileuszowym Lubelskim Balu Doktorantów z okazji X-lecia istnienia Lubelskiego Porozumienia Doktorantów, obiad w przerwie obrad, serwis kawowy oraz koszt publikacji artykułu w recenzowanej monografii.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy dokonać za pomocą niniejszego formularza do dnia 4 maja 2016 r.:

 

https://docs.google.com/forms/d/1ecoh4pxswOGWos_JTcOublhRItIh18y8Mp7bErc-5PE/viewform?c=0&w=1

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty, w tym też dane do przelewu, zostaną przesłane na wskazane adresy e-mail w zgłoszeniu udziału w konferencji do dnia 6 maja 2016 r.

 

W przypadku zainteresowania Konferencją przewyższającego możliwości organizacyjne, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń i wyboru Referentów.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: rd.konferencja.kul@gmail.com

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy

 

 
Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016, godz. 14:24 - Andrzej Cudo