Więcej:

ZASADY PRZYJĘĆ

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

Kandydat cudzoziemiec
Studia III stopnia (doktoranckie) w języku polskim

 

  • Kandydaci, podejmujący studia III stopnia (doktoranckie) na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, komplet wymaganych dokumentów rejestracyjnych składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL (pokój GG-200) w terminie

od 14 CZERWCA do 31 SIERPNIA 2016 r.

  • Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 9 WRZEŚNIA 2016 r., po wcześniejszym złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów rejestracyjnych.

 

-----------------------------------------------------------------------------

  • Kandydaci, podejmujący studia III stopnia (doktoranckie) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, komplet wymaganych dokumentów rejestracyjnych składają w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów KUL (pokój GG-200) w terminie

od 14 CZERWCA do 6 WRZEŚNIA 2016 r.

  • Egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne odbędą się

9 WRZEŚNIA 2016 r.

  • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych na studia

12 WRZEŚNIA 2016 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------

  • Kandydaci przyjęci (zakwalifikowani) na studia zobowiązani są do potwierdzenia podjęcia studiów w wyznaczonym terminie oraz złożenia w Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów:
  1. potwierdzenie legalności pobytu w Polsce (urzędowo potwierdzona kserokopia karty czasowego pobytu, wizy pobytowej, inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
  2. urzędowo potwierdzoną kserokopię polisy ubezpieczeniowej, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zaświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016, godz. 11:59 - Witalij Rosowski