dr Wojciech Daszkiewicz

 

 

Książki:

 • Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-629-8

 • Intuicja intelektualna w metafizyce, TN KUL, Lublin 2014, ISBN978-83-7306-669-4

 

 

Artykuły:

 • Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu M. A. Krąpca„Człowiek w kulturze” 19 (2007), s. 243–263 (2008)

 • Początki formowania się pojęcia intuicji intelektualnej, Rocznikach Prawno-Ekonomicznych KUL; 4 (2006), z. 2, s. 295–310 (2008)

 • Sokrates jako autorytet na przykładzie dialogów Platona, w: Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, red. J. Zimny, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, s. 315–327

 • Intuicja jako specyficzna sprawność intelektu (Św. Tomasza z Akwinu rozumienie intuicji intelektualnej), „Zeszyty Naukowe KUL” 51 (2008), nr 4 (204), s. 37–51

 • H. Gardnera teoria inteligencji wielorakich – założenia filozoficzne, „Cywilizacja” 26 (2008), s. 75–83

 • Rola intuicji intelektualnej w odczytywaniu pierwszych zasad. Porównanie stanowisk Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu (streszczenie), w: VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń pod red. A. Brożek i J. Jadackiego, Warszawa 2008, s. 531–532

 • Wprowadzenie do dyskusji, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, „Zadania współczesnej metafizyki 10”, Lublin 2008, s. 313–316

 • Dziedzictwo uniwersytetu średniowiecznego, „Cywilizacja” 30 (2009), s. 30–40

 • Rola intuicji intelektualnej w odczytywaniu pierwszych zasad. Porównanie stanowisk Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, w: Filozofia o religii, red. W. Dłubacz, Lublin 2009, s. 53–77

 • Charakterystyka kultury masowej„Cywilizacja” 33 (2010), s. 55–65

 • Wielokulturowość a ideologia multikulturalizmu„Cywilizacja” 33 (2010), s. 196–199

 • Małżeństwo i rodzina w badaniach antropologii kulturowej„Cywilizacja” 33 (2010), s. 20–31

 • Rozumienie człowieka w cywilizacji łacińskiej – na podstawie poglądów Feliksa Konecznego, w: Kultura i oświata w europejskim międzywojniu, red. R. Bryzek, J. Urban, Siedlce 2010, s. 17–28

 • Podstawowe rozumienie kultury. Ujęcie filozoficzne, „Roczniki Kulturoznawcze” 1 (2010), nr 1, s. 43-64

 • Antropologiczne aspekty kultury współczesnej, w: O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 69-79

 • Polska kultura narodowa w ujęciu M. A. Krąpca„Cywilizacja” 37 (2011), s. 51–63

 • Magia w kulturze w ujęciu J. G. Frazera, w: Bezpieczeństwo człowieka a rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch [i in.], t. II, Monografia nr 133, Siedlce 2012, s. 9-25

 • Kultura jako racjonalizacja (intelektualizacja) natury, w: O Wartościach i wartościowaniu. Historia – literatura – edukacja, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2012, s. 25-37

 • Człowiek – homo religiosus czy tylko konsument?, w: Uniwersalizm Chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. R. T. Ptaszek, M. Piwowarczyk, Lublin 2012, s. 315-327

 • Religia w badaniach antropologii kulturowej, w: Bezpieczeństwo człowieka a religia, red. E. Jarmoch [i in.], t. II, Monografia nr 143, Siedlce 2013, s. 21-35

 • Kulturowe meandry konsumpcji„Cywilizacja” 45 (2013), s. 86–97

 • Kulturoznawstwo a problem rozumienia kultury, w: Oblicza współczesnej kultury, Toruń 2013, s. 65-93

 • Emocjonalno-racjonalny rys polskości w ujęciu M. A. Krąpca „Cywilizacja” 47 (2013), s. 41-52

 • Fenomen kultury z perspektywy kulturoznawcy, w: Sztuka i realizm. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, red. T. Duma i inni, Lublin 2014, s. 73-88

 

 

Hasła encyklopedyczne:

 • Spostrzeżenie, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 157–161

 • Zdrowy rozsądek, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 909–912

 

 

Sprawozdania, omówienia i recenzje:

 • Recenzja: M.A. Krąpiec, Człowiek i kultura, Lublin 2008, w: „Zeszyty Naukowe KUL” LII (2009), nr 2 (206), s. 107–107

 • Omówienie: Osoba i uczucia, red. A. Maryniarczyk [i in.], Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2010, 547 str., w: „Zeszyty Naukowe KUL” LIII (2010), nr 2 (210), s. 115–118

 • Sprawozdanie z Trzeciego Dnia Kulturoznawcy, w: „Przegląd Uniwersytecki” styczeń-kwiecień 2013, nr 1-2 (141-142), s. 35

Autor: Wojciech Daszkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2015, godz. 14:45 - Rafał Nawrocki