Wybrane publikacje i konferencje:

 

Autorstwo lub współautorstwo monografii oraz opracowań zbiorowych:

 

 1. Lachowska B. (2012). Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

 1. Lachowski S., Bujak F., Zagórski J. i Lachowska B. (2002). Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym. Raport z badań. Lublin: IMW.

 

 1. Lachowska B. (1998). Dzieci osób owdowiałych. Lublin: RWKUL.

 

 1. Łaguna M. i Lachowska B.(red.) (2003). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: TNKUL.

 

 1. Lachowska B. I Łaguna M. (red.) (2002). Draw a Family Test in Psychological Research. Lublin: TN KUL.

 

 1. Lachowska B. i Grygielski M. (red.) (1999). W świecie dziecka. Lublin: RW KUL.

           

 

Autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopismach recenzowanych:

 1. Lachowska B. (2013). Osobowościowe predyktory konfliktu, facylitacji i zadowolenia z godzenia ról rodzinnych i zawodowych – analizy w grupie kobiet i mężczyzn. Przegląd Psychologiczny, Tom 56, nr 3, 301-322.
 2. Lachowska B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. Psychologia Społeczna, tom 4, 353-371
 3. Lachowska B. (2008). Człowiek dorosły wobec wymagań związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia: zawodowej i rodzinnej. Psychologia Rozwojowa, tom 13 nr 1, 101 – 114.
 4. Lachowska B. (2008). Rodzina jako system społeczny w ujęciu Modelu Kołowego Systemów Małżeńskiego i Rodzinnego opracowanego przez D.H. Olsona i współpracowników oraz narzędzia pomiaru. Roczniki Teologiczne, Zeszyt Instytutu Nauk o Rodzinie, Tom LV, zeszyt 10, 189-206.
 5. Lachowska B., Lachowski S. (2007). Mental wellbeing of children engaged in agricultural work activities and quality of family environment. Annals of Agricultural and Environmental Medicine,14,115-121.
 6. Lachowska B. (2007). Family Psychology in Poland: Main areas of interest and their changes. Newsletter of the International Academy of Family Psychology, 26, 7-17.
 7. Lachowska B. (2006). Rodzina z problemem alkoholowym. Simiejni Wzaemini, (Wydawnictwo Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu), Nr 5, 171-186
 8. Lachowska B. (1995). Psychological functioning of single-parent families. Polish Quartely of Developmental Psychology, Vol 1, N.4, 269-276.
 9.  Lachowska B., Lachowski S. (1994). Psychospołeczne trudności w rodzinach osób owdowiałych. Problemy Rodziny, Nr 2(194), 47-50.
 10. Dyczewski L.,Lachowska B., Lachowski S. (1988). Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. Ateneum Kapłańskie,T. 110, z. 2, 219-257.
 11. Dyczewski L.,Lachowska B., Lachowski S. (1986). Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. Roczniki Nauk Społecznych,T. XIV, z. 1, 265-308.
 12. Lachowska B. (1986).Techniki wychowawcze stosowane przez rodziców a obraz własnego „ja” u ich dzieci. Problemy Rodziny, Nr 2, 22-28.

 

Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w recenzowanych monografiach naukowych:

 

 1. Lachowska B. (2012). Wielorakie role społeczne – konflikt czy facylitacja? W: I. Ulfik-Jaworska i A. Gała (red.). Dalej w tę samą stronę (223-246). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Lachowska B. (2012). Strategie współdziałania stosowane przez małżonków w dual-earner couples, sprzyjające synergicznemu dopasowaniu pracy i rodziny. W: Z. Uchnast (red.). Synergia a dobro wspólne (283-301). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.
 3. Lachowska B. (2011). Charakterystyki środowiska rodzinnego a intencja odejścia z organizacji. W: L. Golińska i E. Bielawska-Batorowicz (red.). Rodzina i praca w warunkach kryzysu (453-469). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Lachowska B. i Łaguna M. (2011). Życie osobiste i praca zawodowa – nie tylko konflikt ról. W: B. Rożnowski i M. Łaguna (red.). Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna (185-205). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Lachowska B. (2010). Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny – analiza różnic płciowych. W: T. Rostowska i A. Peplińska (red.). Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego (283-298). Warszawa: Difin SA.
 6. Lachowska B. (2010). Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji między rodzicami i adolescentami – prezentacja narzędzi pomiaru. W: D. Borecka-Biernat (red.). Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym (180-206). Warszawa: Difin SA.
 7. Lachowska B. (2009). Synergia między pracą i rodziną. Badania aktywnych zawodowo par małżeńskich mających dzieci. W: Z. Uchnast (red.) Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania (157-170). Lublin-Nowy Sącz:TN KUL; WSB – National-Louis University.
 8. Lachowska B. (2008). Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny – perspektywa konfliktu i facylitacji. W: L.Golińska i B. Dudek (red). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (431-444). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Lachowska B. i Gosztyła T. (2007). Graficzne przedstawienie reprezentacji poznawczej i emocjonalnej rodziny – analiza porównawcza rysunków dzieci. W: B. Kostrubiec i  B. Mirucka (red.). Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne (37-57). Lublin: TN KUL.
 10. Lachowska B. i Braun-Gałkowska M. (2003). Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku rodziny. W: B. Lachowska i M.Łaguna (red.). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (97-123). Lublin: TN KUL.
 11. Lachowska B. (2003). Funkcjonowanie rodzin zdrowych. W:  A. Gała (red.). Kręgi Wychowania (23-31). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. Lachowska B. (2002). The graphic representation of the family produced by its particular members: a comparative analysis. W: B. Lachowska i M. Łaguna (red.). Draw a Family Test in Psychological Research (57-66). Lublin: TNKUL.
 13. Lachowska B. i Lachowski S. (2001). Psychospołeczne doświadczenie samotnego ojcostwa. W: D. Kornas –Biela (red.). Oblicza ojcostwa (483-504). Lublin: TNKUL.
 14. Lachowska B. (2001). Szczęśliwe dzieciństwo – uwarunkowania rodzinne. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa (273-284). Lublin: TNKUL.
 15. Lachowska B. (1999). Dziecko wobec przemian życia rodzinnego – analiza wybranych aspektów socjologicznych i psychologicznych. W: B. Lachowska i M. Grygielski (red.). W świecie dziecka (11-23). Lublin, RWKUL.
 16. Lachowska B. (1999). Pomoc psychologiczna dziecku w rodzinie w trakcie procesu rozwodowego. Model etapów procesu rozwodowego w opracowaniu F. Kaslow. W: B. Lachowska i M. Grygielski (red.). W świecie dziecka (123-140). Lublin, RWKUL.
 17. Lachowska B. (1999). Samotne macierzyństwo. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza macierzyństwa (281-288). Lublin: TNKUL.
 18. Lachowska B. i Lachowski S. (1994). Rodzina niepełna. W: L. Dyczewski (red.). Rodzina. Społeczeństwo. Państwo (163-174). Lublin: TN KUL.
 19. Lachowska B. (1988). Rodzina jako system społeczny w świetle koncepcji Salvadore Minuchina. W: T. Kukołowicz (red.). Pomoc rodzinie niepełnej (5-9). Sandomierz: SINŻ.
 20. Lachowska B. i Majchrowska H. (1988). Problemy matek samotnie wychowujących dzieci. W: T. Kukołowicz (red.). Pomoc rodzinie niepełnej (27-35). Sandomierz: SINŻ.

 

 

Hasła encyklopedyczne, wstępy do prac zbiorowych, recenzje i sprawozdania:

 

1.      Lachowska B. (2012). Hasło:  Psychologia rodziny. W: Encyklopedia Katolicka, . kol. 861-862. Lublin:  TN KUL.

2.      Lachowska B. (2010). Hasło: Ojcostwo, w psychologii. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XIV, kol. 437-438. Lublin:  TN KUL.

3.      Lachowska B. i Ulfik-Jaworska I. (2008). Hasło: Miłość, aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XII, kol. 1135-1137, Lublin: TN KUL.

4.      Lachowska B. (2008). Hasło: Matka, aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XII, kol. 217- 218, Lublin: TN KUL.

5.      Lachowska, B. (2006). Hasło: Macierzyństwo, Aspekt psychologiczny, Istota i uwarunkowania. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XI, kol.729-731, Lublin:  TN KUL.

6.      Lachowska, B.i Ulfik-Jaworska I. (2006). Hasło: Małżeństwo, W naukach Społecznych, Aspekt psychologiczny. W: Encyklopedia Katolicka, Tom XI, kol.1106-1110, Lublin: TN KUL.

7.      Lachowska B. i Gała A. (2005). Sprawozdanie z „the European Society of Family Relations (ESFR) International Congress, Fribourg, 30.IX-2.X. 2004. Przegląd Psychologiczny, Tom 48(3), 335-338.

8.      Lachowska B. (2004). Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Psychologii Rodziny w Heidelbergu. Roczniki Psychologiczne, Tom 7(1).

9.      Lachowska B. i Łaguna M. (2002). Introduction. W: B. Lachowska i M. Łaguna (eds.). Draw a Family Test in Psychological Research (7-10). Lublin: TNKUL.

10.  Łaguna M. i Lachowska B. (2003). Wstęp. W: M. Łaguna i B. Lachowska (red). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (7-10). Lublin: TNKUL.

11.  Lachowska B. (1999). Wprowadzenie. W: B. Lachowska i M. Grygielski (red.). W świecie dziecka (s. 7-9.) Lublin: RW KUL.

 

Międzynarodowe konferencje naukowe:

 

1.      Referat nt. Wielorakie role społeczne w życiu człowieka dorosłego – perspektywa psychologii pozytywnej. I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, 17-19 maj 2013 r., Sopot

2.      Prezentacja referatu na temat: Rodzina wobec ryzyka – czynniki ochraniające rodzinę przed zaburzeniami. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Family Health Nursing – European Perspective/ Pielęgnowanie zdrowia rodziny – perspektywa europejska. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin (Polska), 1 lipiec 2012.

3.      Referat nt. W poszukiwaniu rodzinnych uwarunkowań intencji odejścia z organizacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna. Lublin (Polska), 24-25 listopada, 2011

4.      Udział w Międzynarodowej Konferencji „Polska dla rodziny – rodzina dla Polski” organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu PO KL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn”, 9-10 marzec 2010, Warszawa, Sejm RP.

5.      Referat: Sense of coherence in adolescents – the role of family background in its development. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Youth facing the challenges of globalization, Lublin (Polska), 1-2 luty 2010.

6.      Prezentacja nt.: Children’s Attitudes Towards their Engagement in Work on Family  Farms and the Quality of Communication with Parents (współautorstwo), Xth ISPCAN European Regional Coference on Child Abuse and Neglect, Berlin, Niemcy, 2005

7.      Referat na sesji półplenarnej: Family Research in Poland – Main Areas of Interest and their Changes,      wygłoszony na sesji plenarnej w ramach 2nd International Congress of the European Society on Family Relations: Family in the Changing Society – Developments and Processes, Fribourg, Szwajcaria, 30.09 – 2.10.2004

8.      Prezentacja nt: Familial Correlates of Sense of Coherence in Adolescents, 2nd International Congress of the European Society on Family Relations: Family in the Changing Society – Developments and processes, Fribourg, Szwajcaria, 30.09 – 2.10.2004

9.      Prezentacja nt. Emotional relations in families of single parents, 4th Conference of the International Academy of Family Psychology, Heidelberg, Germany, April 7-10. 04. 2002

10.  Referat: Rodziny z problemem alkoholowym, Międzynarodowa Konferencja “Problemy współczesnej rodziny”, Truskawiec, Ukraina, 23-25.09. 2002

11.  Plakat nt.: The Function of a Mother and a Father in the Development of a Child – child’s Perception of its Parents in Complete and One-parent families, VIIth European Conference on Developmental Psychology, 22 – 26. 08. 1995, Kraków

12.  Plakat nt.: Psychological Functioning of Single Parent Families, Pre-conference session, VIIth European Conference on Developmental Psychology, Kraków, 28.01. 1995

13.  Plakat: Family of widow and widower as an environment for child development, VIth European Conference on Developmental Psychology, Bonn, Germany, 28.08-1.09.1993

Konferencje krajowe (wybrane):

 

1.      Referat na sesji plenarnej nt. Mnogość ról, mnogość sfer – perspektywa psychologii pozytywnej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca, 15-16 listopad, 2013 r., Łódź.

2.       Referat nt. Rodzinny kontekst dyferencjacji Ja młodych dorosłych. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”, 27-27 maj 2013

3.      Referat (wraz z Marią Skóra) nt. Relacja z ojcem a Ja cielesne kobiet w fazie wczesnej dorosłości. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”, 27-27 maj 2013

4.      Udział w konferencji naukowej: XXII Kolokwia Psychologiczne PAN nt. „Pogranicza Psychologii”, 20-22 czerwiec, 2013 r., Kazimierz Dolny.

5.      Referat nt.: Konflikt i facylitacja ról rodzinnych i zawodowych a jakość życia kobiet i mężczyzn.  VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Jakość życia w pracy i poza nią, Częstochowa-Zawady, 11-12 październik 2012 r.

6.      Referat nt.: Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia w grupie kobiet i mężczyzn, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Służbie Rodziny nt.: Zdrowotne aspekty życia rodzinnego, Gdańsk, 18-19. 05. 2011.

7.      Referat: Strategie współdziałania stosowane przez małżonków w „dual-earner couples” sprzyjające ich synergicznemu dopasowaniu, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Forum Dyskusyjne „Synergia a dobro wspólne”, 22-24 kwietnia 2010, Nowy Sącz.

8.      Spostrzegany wpływ pracy a jakość życia rodzinnego. Konferencja: Work-Life Balance, zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL, Lublin, 8 grudnia, 2010.

9.      Plakat nt. Postawy wychowawcze matek pracujących. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym, Lublin, 15.05.2010

10.  Referat: Lachowska B., Wzajemne dopasowanie pracy i rodziny a chęć zrezygnowania z pracy w grupie kobiet i mężczyzn. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina i Praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu, Łódź, 26-28 listopad 2009.

11.  Referat: Lachowska B., Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny a poznawcze oceny jakości życia – analizy w grupie kobiet i mężczyzn, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych: Psychologia w Służbie Rodziny, Gdańsk 21-22 maj 2009

12.  Komunikat nt.: Satysfakcja z życia i rodziny kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo. Ogólnopolska Interaktywna Sesja nt. Nauki Społeczne i Wychowanie, Lublin, 30.05.2009.

13.  Referat: Praca i rodzina – konflikt czy synergia. Badania par małżeńskich, gdzie oboje małżonkowie są aktywni zawodowo i posiadają na wychowaniu co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 12 lat, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa :Synergia metodą na twórczy sukces. Założenia i implikacje podejścia synergistycznego w psychologii, zarządzaniu i ekonomii, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, 18-20 wrzesień 2008.

14.  Plakat nt.: Satysfakcja  z życia małżonków aktywnych zawodowo. Ogólnopolska Interaktywna Sesja Naukowa nt.: Systemowe Spojrzenie na Wychowanie. Lublin, 16.05.2008.

15.  Referat nt. „Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny – perspektywa

konfliktu i facylitacji (raport z badań pilotażowych)”, Ogólnopolska
Konferencja Naukowa nt. Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń,
Łódź, 15-17 czerwca 2007.
16. Referat nt.” Człowiek dorosły wobec wymagań związanych z funkcjonowaniem w różnych sferach życia: zawodowej i rodzinnej”, XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25 czerwca 2006, Ustroń.
17. Referat nt. Style i efekty rozwiązywania konfliktów w relacji między rodzicami a adolescentami, XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 2005

18.  Referat nt. „Realizacja celów życiowych związanych z funkcjonowaniem w sferze zawodowej i rodzinnej”, XXXII Zjazd Naukowy PTP nt. Żyć wspólnie, 22-25. 09. 2005, Kraków.

19.  Referat proszony na sesji plenarnej: Rysunek rodziny wykonany przez dzieci z różnym poziomem agresji, Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna nt.: Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych, Lublin, 10.05. 2002 (razem z Prof. Maria Braun-Gałkowską)

20.  Referat nt.: Z pomocą rodzinie niepełnej samotnego rodzica, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny”, 11-12.03.2002, Łódź

21.  Referat nt.: Psychospołeczne doświadczenie samotnego ojcostwa, Ogólnopolska sesja naukowa „Oblicza ojcostwa”, 2.10.1999, Lublin

22.  Referat nt.: Samotne macierzyństwo, Ogólnopolska sesja naukowa nt. „Oblicza macierzyństwa”, 26.09. 1998, Lublin

23.  Referat Nt.: Więzi uczuciowe w rodzinach niepełnych w percepcji dzieci, III Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Kazimierz Dolny, 5 – 8.01. 1994

 
 

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 23:03 - Elżbieta Trubiłowicz