Ważniejsze publikacje naukowe Ks. dra hab. A. Skorupy

 I. Monografie

 1. Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim. Kraków 2002 ss. 222.
 2. Koncepcje odnowy życia Konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym. Lublin 2008 ss. 208.

 

II. Redakcje

 1. Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie. Red. A. Skorupa. Lublin 2006.
 2. Kapłaństwo posługi. Red. A. Skorupa. A. Słowikowska. Lublin 2012.

 

III. Artykuły w dziełach zbiorowych

 1. Klasztory Kontemplacyjne mnisze według instrukcji Sponsa Verbi. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Red.: A. Dębiński. E. Szczot. Lublin 2000 s. 641-651.
 2. Kompetencje wyższego przełożonego zakonnego i jego rady w procesie wydalenia z instytutu zakonnego. W: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T. 3. Red. A. Dzięga. M. Wróbel. Lublin 2003 s. 289-303.
 3. Przełożony kościelny a sumienie podwładnego. W: Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie. Red. A. Skorupa. Lublin 2006 s. 179-191.
 4. Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych. W: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 IV 2006 r. w Kazimierzu Dolnym. Red. S. Tymosz. Lublin 2006 s. 159-169.
 5. Posłuszeństwo zakonne w życiu podwładnego. W: Ewangeliczna rada posłuszeństwa w życiu konsekrowanym zakonnym a wolność osoby. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej UKSW, Warszawa 21 X 2009. Red. W. Kiwior. J. Krajczyński. H. Stawniak. Warszawa 2010 s. 87-108.
  * Posłuszeństwo zakonne w życiu 'podwładnego'. "Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych" 34 (2010) s. 58-68.
 6. Wymagania stawiane kandydatom do święceń według obowiązującego ustawodawstwa. W: Kapłaństwo posługi. Red. A. Skorupa. A. Słowikowska. Lublin 2012 s. 127-152.
 7. Klauzura - w tradycji i prawie Kościoła. W: Kobieca desperacja czy radykalizm duchowy. 800-lecie powołania św. Klary  Asyżu. Red. T. Paszkowska. R. Prejs. Lublin 2012 s. 33-42.
 8. Autonomia instytutów świeckich w Kościele łacińskim. W: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Red. A. Dębiński. P. Stanisz. T. Barankiewicz i in. Lublin 2013 s. 1099-1109.
 9. Władza adminsitracyjna przełożonych zakonnych. W: Fides - Veritas - Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi. Red P. Stanisz. L. Adamowicz. M. Greszata-Telusiewicz. Lublin 2013 s. 103-113.
 10. Power of governance of religious superiors. W: La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico. Administrative function in canon law. Administracja w prawie kanonicznym. Red. J. Wroceński. M. Stokłosa. Warszawa 2012 s. 815-825.
 11. Życie osób konsekrowanych jako świadectwo wiary. W: Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin. Red. A. Zakręta. A. Sosnowski. Kraków 2013 s. 471-479.
 12. Formy realizacji ewangelicznej rady ubóstwa w instytutach życia konsekrowanego, w: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu do perfectam caritatem, red. Bożena Szewczul, scriptum, Warszawa-Kraków 2015, s. 95-108, ISBN 978-83-64028-70-0.
 13. Teologiczne i prawne podstawy nowych form życia konsekrowanego, w: Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła, red. A. Dudek, R. Kantor, Lumen Gentium 2, Kraków 2016, s. 180-191, ISBN 978-83-7438-571-8.
 14. Wymiar strukturalny życia pustelniczego, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 317-325, ISBN 978-83-8061-384-3.

 15. Exempce a autonomie řeholních společností a institutů, w: Studium zasvěceného života. Aktuální témata I: Kanonické formy zasvěceného života, red. Karel Orlita, Josef Jančář, Akademie kanonického práva, Brno 2017, s. 87-105, tekst polski s. 184-203, ISBN 978-80-906025-6-4.

 16. Od De Religiosis w CIC 1917 do Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na KUL, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Krzysztof Burczak, Emilia Czepczyńska, Marzena Dyjakowska, Maciej Jońca, Sebastian Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 375-390, ISBN 978-83-8061-560-1.
 17. Wartości uniwersalne w polityce, w: Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. I, red. nauk. Elżbieta Szczot, Jacek Jaśkiewicz, Witalij Lebediuk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018, s. 37-49, ISBN 978-83-65466-39-6.

 

IV. Artykuły w czasopismach

 1. Kompetencje wyższego przełożonego zakonnego w procesie wydalenia z instytutu zakonnego. "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" 10 (2000) nr 13 s. 45-50.
 2. Aspekty prawne w instrukcji Verbi Sponsa. "Roczniki Nauk Prawnych" 22 (2002) z. 2 s. 169-181.
 3. Nowe formy życia konsekrowanego. "Studia Prawnicze KUL" 4 (32) 2007 s. 91-104.
 4. Sprawowanie władzy zakonnej według Feciem tuam, Domine, requiram. "Studia Salvatoriana Polonica" 4 (2010) s. 209-220.
 5. Nieprawidłowości i przeszkody do sakramentu święceń. "Biuletyn Wychowania Seminaryjengo" 43 (2011) nr 52 s. 15-27.
 6. Kwalifikacje wymagane od kandydatów do święceń. "Studia Salvatoriana Polonica" 5 (2011) s. 87-98.
 7. Przyczyny i procedura wydalenia duchownych z instytutu zakonnego. "Prawo Kanoniczne" 54 (2011) nr 3-4 s. 147-168.
 8. Reverendissimo Domino Bronislao Wenantio Zubert OFM in memoriam (1935-2015). "Studia Prawnicze KUL" 3 (63) 2015, s. 173-176.

 

V. Hasła do Encyklopedii Katolickiej

 

 1. Kazus. EK t. 8. kol. 1320-1321.
 2. Kumulacja stypendiów mszalnych. EK t. 10. kol. 224-225.
 3. Pobożne stowarzyszenia. EK t. 15. kol. 893.
 4. Postulacja. EK t. 16. kol. 79.
 5. Sakrament. III. W prawie kanonicznym. EK t. 17. kol. 896-897.
 6. Sakramentalia. EK t. 17. kol. 897-898.
 7. Spowiednik. 2. Aspekt prawny. EK t. 18. kol. 716-717.
 8. Wielki penitencjarz. EK t. 20, kol. 508.

  

VI. Recenzje

 1. Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana 20 kwietnia 2005 roku z okazji zakończenia Soboru Watykańskiego II. Red. S. Tymosz. Lublin 2005. "Roczniki Nauk Prawnych" 16 (2006) z. 2 s. 512-517.
 2. Marek Saj CScR: Uprawnienia przełożonych w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei 2011 ss. 364. "Kościół i Prawo" 2 (15) 2013 s. 273-277.
 3. Maria Bilska CSSJ: Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym. Kraków: Homo Dei 2013 ss. 250. "Roczniki Nauk Prawnych" 24 (2014) nr 2 s. 190-194.

 

VII. Sprawozdania

 1. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Sekcja Prawa Kanonicznego. "Przegląd Uniwersytecki" 11 (1999) nr 5 (61) s. 11-12 (sprawozdanie z działalności Sekcji Prawa Kanonicznego).
 2. Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. "Przegląd Uniwersytecki" 17 (2005) nr 5-6 (97-98) s. 77.
  * Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. "Prawo - Administracja Kościół" 3 (22) 2005 s. 255-256.
  * Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem 9-10 maja 2005 roku". "Roczniki Nauk Prawnych" 16 (2006) z. 1 s. 375-377.
 3. Sprawozdanie z sympozjum "Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym". Lublin, 20 kwietnia 2005 roku. "Roczni Nauk Prawnych" 16 (2006) z. 1 s. 372-375.

 

VIII. Inne artykuły

 

 1. Towarzystwo Boskiego Zbawiciela - dom generalny i historia. W: Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku Wiecznego Miasta. Red. E. Szczot. Lublin 2007 s. 239-246.
 2. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. "Salwator" 3 (1997) s. 10-11.
 3. Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W: Księga Jubileuszowa z 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Red. A. Dębiński [i in.] Lublin 2008 s. 511-521.
 4. Ks. Jan Roth. W: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Red. A. Dębiński [i in.] Lublin 2008 s. 179-182.
 5. Ks. dr hab. Leszek Adamowicz doktorem honoris causa Uniwersytetu w Preszowie, „Przegląd Uniwersytecki” XXIX (2017), nr 3 (167), s. 23.
Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 08:40 - Magdalena Sawa