Dnia 30 marca 2009 r. (poniedziałek) o w drugim terminie, czyli a o godz. 16.00, w sali 208 Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Zebranie przebiegało według przyjętego porządku

 

 • Zagajenie - prof. dr hab. Augustyn Eckmann, prezez TN KUL
 • Wybór sekretarza zebrania - dr Tomasz Nowicki (WH-F TN KUL)
 • Odczytanie i przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania - dr Tomasz Nowicki (WH-F TN KUL)
 • Sprawozdanie Sekretarza Generalnego, prof dra hab. Stanisława Olczaka, za rok 2008
 • Sprawozdanie budżetowe za rok 2008 - prof. dr hab. Antoni Kość SVD, skarbnik TN KUL
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - ks. dr hab., prof KUL Piotr Moskal, członek Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi (bez głosów przeciw)
 • Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2009 (bez głosów przeciw)
 • Przyjęcie i awanse członków Towarzystwa (bez głosów przeciw)
 • Wolne wnioski


Na zakończenie zebrania poinformowano uczestników, że tegoroczną Laureatką Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego” jest Pani Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 19 maja 2009 r. (wtorek) podczas Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL.

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2010, godz. 09:14 - Stanisław Sarek