Dnia 24 marca 2010 r. (środa) w drugim terminie, czyli a o godz. 16.00, w sali 208 Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Zebranie przebiegało według przyjętego porządku

 

 • Zagajenie - prof. dr hab. Augustyn Eckmann, prezez TN KUL
 • Wybór sekretarza zebrania - dr Tomasz Nowicki (WH-F TN KUL)
 • Odczytanie i przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania - dr Tomasz Nowicki (WH-F TN KUL)
 • Sprawozdanie sekretarza generalnego, prof dra hab. Stanisława Olczaka, za rok 2009
 • Sprawozdanie budżetowe za rok 2008 - prof. dr hab. Antoni Kość SVD, skarbnik TN KUL
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - ks. prof. dr hab. Józef Ścibor , członek Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami (prof. dr hab. Robert R. Chodkowski, prof. dr hab. Stanisław Kiczuk, prof. dr Józef  Zon)
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi (bez głosów przeciw)
 • Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2009 (bez głosów przeciw)
 • Przyjęcie i awanse członków Towarzystwa (bez głosów przeciw):
  • przyjęto: prof. dr hab Joannę Judycką na członka korespondenta Wydziału Filozoficznego TN KUL, ks. dr. hab. Wojciecha Pikora na członka korespondenta Wydziału Teologicznego TN KUL;
  • awansowano: prof dr hab. Mirosławę Ołdakowską-Kufel i prof dr hab. Zofię Zarębiankę na członków czynnych, a dr hab. Annę Barańską, dr hab. Marzenę Górecką i dr hab., prof KUL Urszulę Paprocką-Piotrowską na członków korespondentów Wydziału Historyczno-Filologicznego TN KUL, natomiast dr hab. Alinę Rynio na członka korespondenta Wydziału Nauk Społecznych TN KUL. 
 • Wybory władz Towarzystwa - w tajnym głosowaniu uprawnieni uczestnicy Walnego Zebrania dokonali wyboru Zarządu TN KUL na nową kadencję:
  • prezesem TN KUL pozostał ks. prof. dr hab Augustyn Eckmann,
  • funkcję wiceprezesa TN KUL powierzono prof. dr. hab. Antoniemu Kościowi SVD,
  • sekretarzem generalnym TN kUL pozostał prof. dr ha. Stanisław Olczak,
  • funkcję Skarbnika powierzono ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Tymoszowi,
  • referentem do spraw wydawniczych został ks. dr hab. Mirosław Sitarz,
  • a członkami Zarządu prof. dr hab. Stanisław Kiczuk oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek.
 • Wolne wnioski


Na zakończenie zebrania poinformowano uczestników, że tegoroczną Laureatką Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego” jest Pan Prof. dr hab. Antoni B. Stępień. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 29 maja 2009 r. (czwartek) podczas Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL.

 

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2010, godz. 11:40 - Stanisław Sarek