Dnia 30 marca 2011 r. o godz. 16.00 w sali 208 CN odbyło się WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KUL. Zebranie przebiegało według następującego porządku:

 • Zagajenie
 • Wybór sekretarza zebrania
 • Odczytanie i przyjęcie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania
 • Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok 2010
 • Sprawozdanie budżetowe za rok 2010
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi
 • Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2011
 • Przyjęcia i awanse członków Towarzystwa
 • Wolne wnioski

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2011, godz. 18:40 - Stanisław Sarek