16 września 2010 (czwartek)14.00 - Obrady plenarne
Collegium Joannis Pauli II (s. 1031)

Powitanie JM Rektor KUL, Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Dyskusja panelowa: Filozofia a światopogląd (Teoria a praktyka)
Moderator: Ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL)

Udział biorą: Prof. dr hab. Stanisław Borzym (IFiS PAN), Prof. dr hab. Anna Brożek (UW), Prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL), Prof. dr hab. Stanisław Pieróg (UW)

16.00 – Przerwa na kawę

 

16.30 – Wykłady plenarne
Moderator: prof. dr hab. Stanisław Pieróg (UW)

 • Prof. dr hab. Ewa Starzyńska – Kościuszko (UWM), Światopoglądowy wymiar polskiej „filozofii narodowej”
 • Prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska – Rutkowska (UJK), Historiozofia jako zagadnienie metodologiczne. Rozważania inspirowane pracami H. Kamieńskiego
 • Prof. dr hab. Tadeusz Szkołut (UMCS), Estetyka światopoglądowa Stanisława Brzozowskiego
 • Prof. dr hab. Leszek Gawor (URz), Światopoglądowy wymiar kryzysu kultury europejskiej z przełomu XIX i XX wieku w perspektywie kulturalizmu Floriana Znanieckiego
 • Prof. dr hab. Jan Skoczyński (UJ), Światopogląd z dominantą filozoficzną. Casus Kazimierza Wyki
 • Prof. dr hab. Jerzy Kojkoł (AMW), Filozofia a światopogląd. Hessenowskie odkrywanie sensu wartości


Abstrakty referatów>>>


19.30 – Uroczysta kolacja

 

 

17 września 2010 (piątek)
Sesja przedpołudniowa


9.00 – Obrady sekcyjne
Gmach Główny

I. Sekcja: Specyfika filozofii średniowiecznej(s. 107)
Moderator: Prof. dr hab. Jan Skoczyński (UJ)


 • Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bochenek (URz), Via communis jako ważny element piętnastowiecznej scholastyki polskiej
 • Dr Magdalena Płotka (UKSW), Czy światopogląd może być wiedzą? Status „opinio” w filozofii Jana z Głogowa
 • Dr Wanda Bajor (KUL), Rola teologii w psychologii filozoficznej polskiego burydanisty Benedykta Hessego
 • Ks. dr Michał M. Maciołek (KUL), Różnorodność spojrzeń na stanowisko polskich myślicieli XV wieku wobec ważnych problemów Kościoła i państwa
 • Dr Piotr Bartula (UJ), Światopoglądowe spory wokół wojny sprawiedliwej


Abstrakty referatów>>>

 

II. Sekcja: Różnorodność filozofii wieku XIX (s. 208)
Moderator: Prof. dr hab. Ewa Starzyńska – Kościuszko (UWM)


 • Mgr Elżbieta Zarzycka–Pawlak (KUL), Społeczne uwarunkowania przemian światopoglądowych J. K. Szaniawskiego w latach 18101820
 • Dr Andrzej Wawrzynowicz (UAM), Geneza powstania „Ojcze nasz” A. Cieszkowskiego – fakty i mity
 • Dr Wiesława Sajdek (KUL), Światopoglądowe odniesienia „Wezwania” Augusta Cieszkowskiego
 • Dr Piotr Ziemski (UW), Problem opisu filozofii tzw. pozytywistów warszawskich w ujęciu historii idei i historii tradycji
 • Mgr Małgorzata Stawarz (UPJPII), Światopoglądowe odniesienia w dyskusji wokół darwinizmu – uwagi Ludwika Żychlińskiego
 • Dr Maciej Dombrowski (UWr), Między nauką a światopoglądem – status filozofii według Joachima Metallmanna


Abstrakty referatów>>>

III. Sekcja: Filozofia ideowego przełomu (s. 212)
Moderator: Prof. dr hab. Tadeusz Szkołut (UMCS)


 • Dr Tomasz Mróz (UZ), Interpretacje Państwa Platona w kontekście światopoglądu i warunków politycznych w Polsce od przełomu XIX i XX w., do połowy wieku XX
 • Mgr Leszek Wesołowski (UJ), Filozofia podmiotowości – światopoglądowe poszukiwania Stanisława Brzozowskiego
 • Dr Anna Dziedzic (UW), Filozofia pragmatyzmu w polskich poszukiwaniach światopoglądowych przełomu XIX i XX wieku
 • Mgr Teresa Zawojska (KUL), Ku chrześcijańskiej wspólnocie Europy. Refleksje myślicieli z początku XX stulecia
 • Mgr Aleksander Ćuk (UJ), Mariana Zdziechowskiego polskie ujęcie idei iliryzmu na przełomie XIX i XX wieku
 • Dr Robert Piotrowski (UZ), Probabilistyczny światopogląd Władysława Gosiewskiego


Abstrakty referatów>>>

IV. Sekcja: Myśliciele niezależni (s. 213)
Moderator: Prof. dr hab. Leszek Gawor (URz)

 • Dr Mirosław Mylik (SzW im. Bogdana Jańskiego), Historyczne, filozoficzne i światopoglądowe aspekty powstania i rozwoju polskiej myśli społecznej XIX i XX wieku
 • Dr Leszek Kopciuch (UMCS), Światopoglądowe uwarunkowania filozofii dziejów (na przykładzie poglądów S. I. Witkiewicza, F. Znanieckiego i F. Konecznego)
 • Dr Mirosław Tyl (UŚ), Władysław M. Kozłowski – studium dziejów filozofii w poszukiwaniu filozoficznych podstaw światopoglądów
 • Mgr Danuta Mikeska – Kycia (UŚ), Chwistek a Ingarden – starcie światopoglądów?
 • Ks. dr Piotr Pasterczyk (KUL), Współczesne pytanie o sens kultury filozoficznej u Leszka Kołakowskiego


Abstrakty referatów>>>

12.00 - Przerwa na kawę

 

 

17 września 2010 (piątek)
Sesja popołudniowa


12.30 – Obrady sekcyjne
Gmach Główny

V. Sekcja: Szkoła lwowskowarszawska i jej oponenci(s. 208)
Moderator: ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL)

 • Prof. dr hab. Anna Brożek (UW), Miejsce światopoglądu w życiu i w filozofii Kazimierza Twardowskiego
 • Dr Marek Rembierz (UŚ), Filozofia a światopogląd – polskie spory metafilozoficzne dotyczące relacji między filozofią i światopoglądem
 • Dr Dariusz Barbaszyński (UWM), Inspiracje światopoglądowe w myśli Jana Łukasiewicza
 • Mgr Piotr Surma (UW), Jan Łukasiewicz o determinizmie i logice
 • Mgr Joanna Zegzuła–Nowak (UZ), Postulat unaukowienia filozofii a światopoglądowa funkcja filozofii w polemikach Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko–warszawską


Abstrakty referatów>>>

 

VI. Sekcja: Zmagania z marksizmem (s. 212)
Moderator: Prof. dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska (UJK)

 • Prof. dr hab. Stanisław Borzym (IFiS PAN), Ludwik Kulczycki. Od kultu rewolucyjnej przemocy do świadomości antytotylitarystycznej
 • Dr Ewa Kochan (USz), W stronę filozofii światopoglądowej. Leszek Kołakowski i zwrot w filozofii polskiej (1955)
 • Dr Magdalena Mruszczyk (UŚ), Juliana Hochfelda teoria humanizmu socjalistycznego


Abstrakty referatów>>>

VII. Sekcja: W kręgu filozofii chrześcijańskiej (s. 213)
Moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL)

 • Dr Paweł Polak (UPJPII), Neoscholastycy polscy wobec ewolucji darwinowskiej (1900-1914) – nieusuwalność odniesień światopoglądowych
 • Ks. dr Rafał Charzyński (KUL), Światopoglądowe odniesienia neoscholastyki w ujęciu I. Radziszewskiego
 • Ks. dr Jacek Grzybowski (UKSW), Filozoficzne źródła współczesnego subiektywizmu i relatywizmu. Kulturowe intuicje O. Jacka Woronieckiego
 • Mgr Krzysztof Czerniawski (USz), Bocheński, światopogląd i filozofia
 • Mgr Dorota Zielińska – Dryl (KUL), Światopogląd chrześcijański jako integralny składnik filozofii dramatu Józefa Tischnera


Abstrakty referatów>>>

15.00 – Obiad i zakończenie konferencji

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2013, godz. 06:14 - Andrzej Zykubek