STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Wykształcony teatrolog jest świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Jako osoba, która zna i rozumie współczesny dramat oraz jego korzenie, będziesz przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych, teatrach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach komunikacji masowej, organizacjach pozarządowych, możesz być animatorem kultury, krytykiem teatralnym, kierownikiem literackim w teatrach. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej, możesz pracować jako nauczyciel przedmiotów związanych z kulturą i sztuką polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum, natomiast dzięki nabytym praktycznym umiejętnościom scenicznym możesz kierować działalnością różnego rodzaju kół i grup teatralnych. Będziesz też przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na bardzo wieku kierunkach humanistycznych i społecznych.
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego);

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 13:55 - Magdalena Kargol