dr Krzysztof Jurek

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo

Wnioski z badań

 

 

Tożsamość etniczno-kulturowa wiąże życie jednostkowe ze wspólnotą kulturową i etniczną. W normalnych warunkach kształtuje się samoczynnie, grupa, do której jednostka należy reguluje całość życia w procesie socjalizacji. Przykładowo być Polakiem to znaczy znać język polski, polską kulturę, polskie zwyczaje, obyczaje, święta, bohaterów itd. Elementy te utrwalają się w świadomości, często bezrefleksyjnie, mimowolnie. Na ogół jednostka nie zadaje sobie pytań dotyczących tego, co dla niej znaczy bycie obywatelem danego kraju, czy i jakie znaczenie ma pochodzenie etniczne oraz własna kultura? Pytania te nabierają jednak znaczenia w sytuacjach niecodziennych, takich które implikują porównania pomiędzy swoimi i obcymi. Ruchy migracyjne, bez względu na to czy są dobrowolne, czy też nie, wiążą się ze zmianą środowiska naturalnego oraz społecznego, w jakim ludzie żyją. Jednostka staje wobec innej kultury ze zdobytym dotychczas w swojej ojczyźnie kapitałem społecznym i kulturowym. Zetknięcie się z odmiennym językiem, wartościami, wytworami materialnymi, zachowaniami, odmienną organizacją życia społecznego, domaga się od jednostek bardziej świadomego samookreślenia. Bycie poza własną grupą etniczną zmusza do refleksji nad tym, kim się jest.

            Aby określić charakter tożsamości imigrantów z Białorusi i Ukrainy, wzięto pod uwagę kilka wskaźników, między innymi używanie języka ojczystego, identyfikacja z krajem pochodzenia, interesowanie się jego losem, kontakty z pobratymcami w Polsce i w ojczyźnie, nasycenie rodakami kręgów koleżeńskich w Polsce, kultywowanie rodzimych świąt świeckich i religijnych, życie zawodowe. Ich jakościowa analiza pozwala na wyciągniecie kilku ogólnych wniosków i tez:

1.         Imigranci z Białorusi i Ukrainy kształtują tożsamość etniczno-kulturową, która ma charakter bardziej emocjonalny (sentymentalny), aniżeli świadomościowy. Ważnym elementem tożsamości respondentów jest aspekt emocjonalnego przywiązania do ziemi przodków oraz silna identyfikacja ze społecznością lokalną. Imigranci utrzymują regularne kontakty z rodziną i pobratymcami w kraju pochodzenia, wszyscy co najmniej raz roku wracają do swoich bliskich. Niemniej jednak na skutek emigracji zdecydowanie maleje zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w ojczyźnie, imigranci nie podtrzymują języka ojczystego (nie posyłają dzieci do szkół z rodzimym językiem nauczania), nie kultywują rodzimych świąt narodowych. Mówiąc zatem, że tożsamość imigrantów ma charakter bardziej emocjonalny niż świadomościowy, chodzi o to, że jej kształtowanie opiera się przede wszystkim na uczuciach względem kraju pochodzenia (na przykład dumie z faktu bycia obywatelem kraju, dumy z jego walorów przyrodniczych), a nie na obiektywnych elementach dziedzictwa kulturowego, które jednoczyłyby cały naród („kotwice tożsamości”). Należy pamiętać, że w obu przypadkach Rosjanie skutecznie zwalczali wszelkie tendencje niepodległościowe, stąd też nie było tak silnych - jak na przykład w Polsce – elit i tworzonych przez nie idei narodowotwórczych, na których można byłoby budować wspólną tożsamość. Brak jest konsensusu w sprawie tego, co właściwie tworzy kanon kultury narodowej, abstrahując od tego czy w ogóle jest możliwe wyliczenie elementów kultury, które integrowałyby wszystkich obywateli państwa. Rosja w okresie sowieckim, w stosunku do Ukrainy i Białorusi była dawcą kulturowym, dostarczała wzorów kulturowych, stąd rodzima kultura bywa postrzegana przez imigrantów jako drugorzędna lub mniej wartościowa.

2.         Imigranci mają podwójne poczucie przynależności kulturowej. Tożsamość imigrantów „godzi” w sobie emocjonalne przywiązanie do ojczyzny oraz racjonalne związanie z Polską. W społeczeństwie polskim badani czują się jak w domu, tu mają stałą pracę, rodzinę, przyjaciół, dlatego też wielu z nich określa swoją tożsamość jako polsko-białoruską lub polsko-ukraińską. Obrazowo opisuje to jedna z respondentek: to kwestia wewnętrznego podziału, sercem w Ukrainie, za domem za babuszką, mamą, za rodzicami, tam spędziłam przecież dzieciństwo, no ale głową, codziennym życiem czuje się związana z Polską. Zdecydowana większość respondentów swoją przyszłość wiąże z pobytem w Polsce.

3.         Tożsamość imigrantów jest otwarta. O ile na początku pobytu w Polsce imigranci szukali swoich, to z czasem pojawiały się coraz intensywniejsze relacje z Polakami, na przykład za sprawą wspólne spędzanego czasu wolnego lub na dzięki kontaktom w środowisku pracy. W przypadku związków mieszanych, partner z Polski okazuje się „przewodnikiem” w nowym środowisku społecznym, dzięki niemu imigranci łatwiej wchodzą w społeczeństwo polskie.Badani jednocześnie utrzymują kontakty z pobratymcami (choć z czasem stają się one rzadsze), czy to w Polsce, czy za granicą, nie izolują się zarówno w stosunku do społeczeństwa przyjmującego, jak i wysyłającego. Sytuacja taka stwarza warunki dla rozwoju sieci społecznych, dzięki którym imigranci zapewniają sobie wzajemną pomoc. Można powiedzieć, że ich tożsamość jest otwarta, ponieważ na bazie krytycznej oceny obcej i własnej kultury imigranci przyjmują wybrane elementy z obydwu kultur. Tożsamość ta charakteryzuje się z jednej strony otwartością na społeczeństwo polskie, z drugiej zaś jednostki nie wyzbywają się swoich korzeni. Budowaniu tożsamości otwartej pomaga znajomość polskiego dziedzictwa kulturowego, dzięki której możliwy jest dialog międzykulturowy, zwalczanie stereotypów.

4.         Ludność białoruska i ukraińska integruje się z polskim społeczeństwem. Tożsamość imigrantów kształtuje się w bezpośrednich kontaktach ze społeczeństwem polskim, z którym imigranci szybko się integrują. Wraz z upływającym czasem sieci kontaktów z Polakami zaczynają dominować nad sieciami z pobratymcami, choć rzadko, o czym wspomniano wyżej, wypierają je całkowicie. Relacje „w pracy” często mają swoje przedłużenie w życiu prywatnym. Imigranci szybko się aklimatyzują, a różnice kulturowe, które się pojawiają w procesie wchodzenia w polskie społeczeństwo, są albo powierzchowne, albo nie mają przełożenia na niechęć w nawiązywaniu kontaktów czy wrogość. Badani zauważają, że w procesie integracji ważną rolę do wypełnienia mają media, które powinny poświęcić sprawom imigrantów więcej uwagi i zainteresowania.

5.         Białorusini łatwiej wchodzą w społeczeństwo polskie niż Ukraińcy. Hipoteza mówiąca o tym, że Białorusini łatwiej wchodzą w społeczeństwo polskie sprawdza się w wymiarze kulturowym. Jak pisze Szpociński „wspomnienia o tych samych zdarzeniach, postaciach, wytworach kulturowych w pamięci członków różnych grup narodowych nie są czymś wyjątkowym, zwłaszcza wśród narodów sąsiedzkich. Wyjątkowość pamięci o wspólnej przeszłości Polaków i Białorusinów polega na tym, że realizuje się ono wedle odmiennych, niż ma to zazwyczaj miejsce, wzorów. Podczas gdy zachowane w żywej pamięci te same postacie, wydarzenia, wytwory kulturowe w przypadku Niemców i Polaków, Ukraińców i Polaków, funkcjonują jako tradycje ze znakami przeciwnymi (...), w wypadku wspólnej przeszłości polsko-białoruskiej postacie (wytwory kulturowe, zdarzenia) takie uznawane są nie tylko za tradycje pozytywne, lecz, co więcej za nośniki tych samych wartości”. Polsko-ukraińskie doświadczenia historyczne są bardziej problematyczne niż polsko-białoruskie. Ponadto bardziej rozwinięta świadomość narodowa Ukraińców ma swoje implikacje tożsamościowe. Badani z Ukrainy bardziej, niż ci z Białorusi czują odrębność kulturową i etniczną. Wyraża się to choćby w ocenie Polaków, która jest bardziej negatywna wśród Ukraińców niż wśród Białorusinów. Rozwój świadomości narodowej Białorusinów rozpoczął się dosyć późno, dodatkowo nie było nowoczesnej państwowości, silnych ruchów narodowych, tak jak na Ukrainie Zachodniej. Łatwość wchodzenia w społeczeństwo polskie może mieć swoje uzasadnienie w ocenie imigrantów z obu krajów, której dokonują Polacy. Białorusini cieszą się większą sympatią Polaków, aniżeli Ukraińcy.

6.         Cudzoziemcy w Polsce mają niewiele okazji do tego, by się posługiwać językiem ojczystym. Posługiwanie się rodzimym językiem ma miejsce w czasie imprez kulturalnych, po nabożeństwach w cerkwi, na spotkaniach z kolegami z własnej grupy etnicznej. Bliskość kulturowa sprawia, że nauka języka polskiego nie jest zadaniem ponad siły imigrantów, stąd też „naturalnym” jest posługiwanie się językiem powszechnie stosowanym. Znajomość języka polskiego sprzyja wzajemnej integracji.

7.         Wchodzenie w społeczeństwo polskie imigrantów z Ukrainy i Białorusi dokonuje się przede wszystkim przez kontakty osobiste i indywidualne uczestnictwo w kulturze polskiej. Imigranci opierają swoje relacje z nowym społeczeństwem bardziej na polskiej aniżeli własnej grupie etnicznej. Kręgi koleżeńskie nasycone są Polakami, przy czym nie dzieje się tak od razu. W początkowej fazie wchodzenia w nowe społeczeństwo podporą są pobratymcy, to oni pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów ze społeczeństwem polskim. Z czasem zaczynają jednak dominować relacje z Polakami. Niewielu imigrantów angażuje się w działalność polskich organizacji. Integracja następuje więc w życiu prywatnym a w życiu publicznym wycofanie.

8.          Ważnym elementem tożsamości imigrantów jest religia. W większości prawosławni respondenci podkreślali, że religia jest elementem ich tożsamości, wyznacza granice ukraińskości bądź białoruskości (prawosławny to swój, nieprawosławny to Polak). Święta religijne, zwyczaje świąteczne, kultywowane obyczaje uważane są za nieodzowne elementy rodzimej kultury. Jednocześnie jednak należy dodać dwa wyjaśnienia. Po pierwsze deklaracja religijności nie pociąga za sobą regularnej praktyki w tym zakresie, poza okresem głównych świąt. Po drugie, opozycje religijne są konstruktami, które funkcjonują w świadomości badanych, upraszczając im widzenie odmiennej rzeczywistości. Nie mają przełożenia na negatywne relacje, badani zasadniczo nie spotkają się z dyskryminacją na tym tle, nie mają też problemów z praktykowaniem swojej religii. 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014, godz. 20:08 - Krzysztof Jurek