dr Wojciech Polak, starszy dokumentalista

tel. 081-743-60-74

e-mail: wojpol@kul.lublin.pl

 

Życiorys naukowy

1993: magisterium pod kier. s. prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej /Elementy czasu i przestrzeni w Kronice Galla Anonima/

1995: wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Historycznego o nagrodę im. Stanisława Herbsta

1996: zatrudniony w KUL /1996 Instytut Historii, 2008 Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce/

1998: doktorat pod kier. s. prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej /Jana Długosza obraz Zakonu Krzyżackiego jako instytucji kościelnej/

 

Specjalizacja naukowa

- Historia Kościoła

- Średniowieczna kultura pisma /w tym dyplomatyka i historiografia/

- Geografia historyczna

 

Wybór publikacji

1. Czas w najstarszej polskiej kronice, „Zeszyty Naukowe KUL", 39(1996), nr 3/4, s. 47-72.

2. Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999.

3. Uwagi w spawie rocznikarskiego źródła Kroniki Galla Anonima, "Roczniki Humanistyczne", 48(2000), z. 2, s. 447-460.

4. Współautor: Editors’ Introduction, [w:] Gallus Anonymous, Gesta principum Polonorum / The Deeds of the Princes of the Poles, ed. P.W. Knoll. F. Schaer, Budapest-New York 2003, (Central European Medieval Texts, vol. 3), s. IX-LXI.

5. Kronika Galla Anonima a pochodzenie rodu Awdańców, [w:] Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane Profesor. Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska i in., Lublin 2004, s. 401-418.

6. Gesta Gallowe a kultura oralna, [w:] Tekst źródła - krytyka, interpretacja, red. B. Trelińska, Warszawa 2005, s. 65-76.

7. Współredaktor: Ecclesia-cultura-potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras i in., Kraków 2006.

8. Współredaktor: Ecclesia-cultura-potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa ofiarowane Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej, red., A. Januszek i in., cz. 2, "Roczniki Humanistyczne", 54(2006), z. 2, s. 5-125.

9. Arengi i motywacje powinnościowe w dokumentach biskupów polskich do końca XIV w. [w:] Ecclesia-cultura-potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 129-144.

10. Dominikanie lubelscy w przekazie Liber beneficiorum Jana Długosza, [w:] Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, (Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, t. 8), s. 73-97.

Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2010, godz. 11:52 - Robert Kozyrski