Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłasza konkurs otwarty nr 1/ POKL/6.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Typy projektów:

 

1. Realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

- staże/praktyki zawodowe,

- szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawo­dowych,

- subsydiowanie zatrudnienia.

 

2. Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

 

Beneficjenci:

 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 2 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 12 000 000,00 zł.

 

W ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca nie jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_6_1_1_2012.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:35 - Beata Kaczan