Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs otwarty nr 22/POKL/VII/IN/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym.

 

Przedmiot konkursu:

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w jeden z poniższych tematów:

 

Temat 1: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji  społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Temat 2: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

 

Temat 3: Zwalczanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność.   

 

Alokacja na konkurs:

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 4 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Termin naboru:

 

od 30.03.2012 r.  do daty zamknięcia konkursu, ogłoszonej na stronie internetowej WUP w Rzeszowie.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Kryteria dostępu:

 

1.  Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).

 

3. Termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 czerwca 2015 r.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

DK_22-VII-IN.pdf 

 

 

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 09:38 - Beata Kaczan