Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 19/POKL/6.1.1/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

1.Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.

 

2.Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.

 

3.Wsparcie psychologiczno - doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy.

 

4.Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 

a)pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe

b)staże/praktyki zawodowe

c)szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

d)subsydiowanie zatrudnienia.

 

Alokacja na konkurs: 25.000.000,00 PLN.

 

Termin naboru:  od 16 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

DK_19-6.1.1_-_16.03.2012.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 13:09 - Beata Kaczan