Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 30/POKL/IX/IN/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w jeden z poniższych tematów:

 

Temat 1: Wspieranie nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne.

Temat 2: Wspieranie uczniów / studentów o indywidualnych / specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Kwota alokacji: 6 000 000,00 PLN

 

Termin składania: od 28 lutego 2012 r. do 24 maja 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

Grupy docelowe:

 

Grupa docelowa odbiorców projektów składanych w niniejszym konkursie musi wpisywać się w cele Priorytetu IX, tzn. grupę docelową mogą stanowić uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych (z wyłączeniem studentów).

 

W niniejszym konkursie premiowane będą projekty skierowane do następujących grup docelowych:

- Uczniowie niepełnosprawni szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych (z wyłączeniem studentów).

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_IX

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:42 - Beata Kaczan